حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۰۳
0.84643
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-4.36 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84643
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۶
0.84882
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-7.65 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84882
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۲۷
0.85109
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-21.57 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85109
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.57 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۴
0.85238
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-25.13 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85238
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.13 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۳
0.85270
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-13.01 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85270
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۳
0.85430
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-30.43 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85430
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.43 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۶
0.85615
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-17.77 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85615
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۱
0.85616
0.84327
0.00000
0.00000
سود
‪-17.78 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85616
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84327
Take profit
0.00000