حالت آزمایشی
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۶
25.504
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.504
Stop loss
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۳
25.504
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.504
Stop loss
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۱
25.505
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.97 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.505
Stop loss
0.000
سود
‪-31.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
25.504
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.504
Stop loss
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
25.504
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.504
Stop loss
0.000
سود
‪-31.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۶
25.499
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.67 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.499
Stop loss
0.000
سود
‪-31.67 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۴
25.501
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.77 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.501
Stop loss
0.000
سود
‪-31.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۳
25.501
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.77 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.501
Stop loss
0.000
سود
‪-31.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۰
25.502
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.82 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.502
Stop loss
0.000
سود
‪-31.82 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۸
25.502
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.82 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.502
Stop loss
0.000
سود
‪-31.82 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
25.501
24.872
0.000
0.000
سود
‪-31.77 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.501
Stop loss
0.000
سود
‪-31.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.872
Take profit
0.000