حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۱۰
25.277
25.117
0.000
26.357
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.357
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
25.277
25.117
0.000
26.357
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.357
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
25.277
25.117
0.000
26.346
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.346
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
25.277
25.117
0.000
26.342
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.342
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
25.277
25.117
0.000
26.346
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.346
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۰
25.277
25.117
0.000
26.346
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.346
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۸
25.277
25.117
0.000
26.346
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.346
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۸
25.277
25.117
0.000
26.346
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.346
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۷
25.277
25.117
0.000
26.340
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.340
خرید
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۷
25.277
25.117
0.000
26.339
سود
‪-8.26 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.277
Stop loss
0.000
سود
‪-8.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
25.117
Take profit
26.339