حالت آزمایشی
خرید
13.66
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۹
84.978
85.594
0.000
0.000
سود
‪73.47 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
84.978
Stop loss
0.000
سود
‪73.47 USD‬
حجم معامله
13.66
قیمت فعلی
85.594
Take profit
0.000
فروش
0.63
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۴
83.985
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.01 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.985
Stop loss
0.000
سود
‪-9.01 USD‬
حجم معامله
0.63
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.62
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
83.955
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.03 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.955
Stop loss
0.000
سود
‪-9.03 USD‬
حجم معامله
0.62
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.6
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۲
83.926
85.624
0.000
0.000
سود
‪-8.89 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.926
Stop loss
0.000
سود
‪-8.89 USD‬
حجم معامله
0.6
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.59
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۴۶
83.895
85.624
0.000
0.000
سود
‪-8.91 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.895
Stop loss
0.000
سود
‪-8.91 USD‬
حجم معامله
0.59
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.57
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۳
83.868
85.624
0.000
0.000
سود
‪-8.74 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.868
Stop loss
0.000
سود
‪-8.74 USD‬
حجم معامله
0.57
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.56
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۲
83.742
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.20 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.742
Stop loss
0.000
سود
‪-9.20 USD‬
حجم معامله
0.56
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.54
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۵۸
83.444
85.624
0.000
0.000
سود
‪-10.28 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.444
Stop loss
0.000
سود
‪-10.28 USD‬
حجم معامله
0.54
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.53
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۱
83.419
85.624
0.000
0.000
سود
‪-10.20 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.419
Stop loss
0.000
سود
‪-10.20 USD‬
حجم معامله
0.53
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.51
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
83.391
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.94 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.391
Stop loss
0.000
سود
‪-9.94 USD‬
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.5
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۲
83.364
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.86 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.364
Stop loss
0.000
سود
‪-9.86 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.48
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۹
83.338
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.58 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.338
Stop loss
0.000
سود
‪-9.58 USD‬
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.47
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۷
83.311
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.49 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.311
Stop loss
0.000
سود
‪-9.49 USD‬
حجم معامله
0.47
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.45
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۱
83.284
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.19 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.284
Stop loss
0.000
سود
‪-9.19 USD‬
حجم معامله
0.45
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.44
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۲
82.742
85.624
0.000
0.000
سود
‪-11.07 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.742
Stop loss
0.000
سود
‪-11.07 USD‬
حجم معامله
0.44
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.42
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۷
82.718
85.624
0.000
0.000
سود
‪-10.65 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.718
Stop loss
0.000
سود
‪-10.65 USD‬
حجم معامله
0.42
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.41
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۴
82.686
85.624
0.000
0.000
سود
‪-10.52 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.686
Stop loss
0.000
سود
‪-10.52 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.39
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۲
82.657
85.624
0.000
0.000
سود
‪-10.10 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.657
Stop loss
0.000
سود
‪-10.10 USD‬
حجم معامله
0.39
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.38
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۳۸
82.630
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.93 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.630
Stop loss
0.000
سود
‪-9.93 USD‬
حجم معامله
0.38
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.36
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۵
82.602
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.50 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.602
Stop loss
0.000
سود
‪-9.50 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.35
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۱
82.577
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.31 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.577
Stop loss
0.000
سود
‪-9.31 USD‬
حجم معامله
0.35
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.33
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۲
82.457
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.12 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.457
Stop loss
0.000
سود
‪-9.12 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.32
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۰۸
82.431
85.624
0.000
0.000
سود
‪-8.92 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.431
Stop loss
0.000
سود
‪-8.92 USD‬
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.3
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۳۸
82.404
85.624
0.000
0.000
سود
‪-8.43 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.404
Stop loss
0.000
سود
‪-8.43 USD‬
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.29
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۲
81.633
85.624
0.000
0.000
سود
‪-10.10 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.633
Stop loss
0.000
سود
‪-10.10 USD‬
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.27
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۵
81.596
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.49 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.596
Stop loss
0.000
سود
‪-9.49 USD‬
حجم معامله
0.27
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.26
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۴
81.556
85.624
0.000
0.000
سود
‪-9.23 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.556
Stop loss
0.000
سود
‪-9.23 USD‬
حجم معامله
0.26
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.24
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۳
81.529
85.624
0.000
0.000
سود
‪-8.58 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.529
Stop loss
0.000
سود
‪-8.58 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.23
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۷
81.505
85.624
0.000
0.000
سود
‪-8.27 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.505
Stop loss
0.000
سود
‪-8.27 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.21
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۱
81.476
85.624
0.000
0.000
سود
‪-7.60 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.476
Stop loss
0.000
سود
‪-7.60 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.2
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۴
81.328
85.624
0.000
0.000
سود
‪-7.50 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.328
Stop loss
0.000
سود
‪-7.50 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.18
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۲
81.297
85.624
0.000
0.000
سود
‪-6.80 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.297
Stop loss
0.000
سود
‪-6.80 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.17
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۵
81.242
85.624
0.000
0.000
سود
‪-6.50 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.242
Stop loss
0.000
سود
‪-6.50 USD‬
حجم معامله
0.17
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.15
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۴۹
81.213
85.624
0.000
0.000
سود
‪-5.78 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.213
Stop loss
0.000
سود
‪-5.78 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.14
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
81.183
85.624
0.000
0.000
سود
‪-5.43 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.183
Stop loss
0.000
سود
‪-5.43 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.12
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۴۶
81.135
85.624
0.000
0.000
سود
‪-4.70 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.135
Stop loss
0.000
سود
‪-4.70 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.11
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۲
81.105
85.624
0.000
0.000
سود
‪-4.34 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.105
Stop loss
0.000
سود
‪-4.34 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.09
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۱۳
81.077
85.624
0.000
0.000
سود
‪-3.57 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.077
Stop loss
0.000
سود
‪-3.57 USD‬
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.08
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۳۰
81.048
85.624
0.000
0.000
سود
‪-3.20 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.048
Stop loss
0.000
سود
‪-3.20 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.06
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۳
81.021
85.624
0.000
0.000
سود
‪-2.41 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
81.021
Stop loss
0.000
سود
‪-2.41 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
80.993
85.624
0.000
0.000
سود
‪-2.02 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.993
Stop loss
0.000
سود
‪-2.02 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.03
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۷:۲۳
80.791
85.624
0.000
0.000
سود
‪-1.27 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۱۷:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.791
Stop loss
0.000
سود
‪-1.27 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.02
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۶
80.760
85.624
0.000
0.000
سود
‪-0.85 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.760
Stop loss
0.000
سود
‪-0.85 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
80.727
85.624
0.000
0.000
سود
‪-0.43 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.727
Stop loss
0.000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
85.624
Take profit
0.000