حالت آزمایشی
خرید در
0.03
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۱۴
1.19590
1.18926
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۱۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.19590
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18926
Take profit
0.00000
خرید در
0.03
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۳
1.19590
1.18926
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.19590
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18926
Take profit
0.00000
خرید در
0.03
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۲
1.19590
1.18926
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.19590
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18926
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
1.16375
1.18969
0.00000
0.00000
سود
‪-78.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16375
Stop loss
0.00000
سود
‪-78.12 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18969
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
1.16375
1.18969
0.00000
0.00000
سود
‪-78.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16375
Stop loss
0.00000
سود
‪-78.12 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18969
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
1.16375
1.18969
0.00000
0.00000
سود
‪-78.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16375
Stop loss
0.00000
سود
‪-78.12 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18969
Take profit
0.00000