حالت آزمایشی
خرید
0.03
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
1.19590
1.20725
0.00000
0.00000
سود
‪33.75 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19590
Stop loss
0.00000
سود
‪33.75 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20725
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
1.19590
1.20725
0.00000
0.00000
سود
‪33.75 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19590
Stop loss
0.00000
سود
‪33.75 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20725
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
1.19590
1.20725
0.00000
0.00000
سود
‪33.75 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19590
Stop loss
0.00000
سود
‪33.75 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20725
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
1.16375
1.20726
0.00000
0.00000
سود
‪-130.83 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16375
Stop loss
0.00000
سود
‪-130.83 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20726
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
1.16375
1.20726
0.00000
0.00000
سود
‪-130.83 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16375
Stop loss
0.00000
سود
‪-130.83 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20726
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
1.16375
1.20726
0.00000
0.00000
سود
‪-130.83 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16375
Stop loss
0.00000
سود
‪-130.83 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20726
Take profit
0.00000