حالت آزمایشی
فروش
0.13
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۸:۰۱
1.27660
1.27662
0.00000
1.27320
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27660
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1.27662
Take profit
1.27320
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۶
1.17243
1.17279
0.00000
1.17044
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17243
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17279
Take profit
1.17044
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۰
128.945
128.976
0.000
128.745
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.945
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
128.976
Take profit
128.745
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
1.27528
1.27542
0.00000
1.27728
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27528
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27542
Take profit
1.27728
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۲۷
0.72712
0.72859
0.00000
0.72512
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72712
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72859
Take profit
0.72512
فروش
0.07
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۸
1.27355
1.27662
0.00000
1.27320
سود
‪-0.17 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27355
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.17 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.27662
Take profit
1.27320
خرید
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
129.197
128.822
0.000
129.347
سود
‪-0.07 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.197
Stop loss
0.000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
128.822
Take profit
129.347
فروش
0.04
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
1.27054
1.27662
0.00000
1.27320
سود
‪-0.19 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27054
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.19 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.27662
Take profit
1.27320
خرید
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۳
0.72842
0.72739
0.00000
0.73002
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72842
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.72739
Take profit
0.73002
خرید
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۳
1.17544
1.17239
0.00000
1.17694
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17544
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17694
فروش
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۱
1.26747
1.27662
0.00000
1.27320
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26747
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.27662
Take profit
1.27320
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۵
0.73143
0.72739
0.00000
0.73002
سود
‪-0.04 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73143
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72739
Take profit
0.73002
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۵۹
129.495
128.822
0.000
129.347
سود
‪-0.06 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.495
Stop loss
0.000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
128.822
Take profit
129.347
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۲۴
1.26444
1.27662
0.00000
1.27320
سود
‪-0.10 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26444
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27662
Take profit
1.27320
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۱
1.17844
1.17239
0.00000
1.17694
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17844
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17239
Take profit
1.17694