حالت آزمایشی
خرید
16
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
1502.25
1514.29
0.00
0.00
سود
19 264.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1502.25
Stop loss
0.00
سود
19 264.00 USD
حجم معامله
16
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
1518.26
1514.29
0.00
0.00
سود
-3 970.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1518.26
Stop loss
0.00
سود
-3 970.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
1522.06
1514.29
0.00
0.00
سود
-7 770.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1522.06
Stop loss
0.00
سود
-7 770.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۷
1503.60
1514.29
0.00
0.00
سود
10 690.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1503.60
Stop loss
0.00
سود
10 690.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
1524.73
1514.29
0.00
0.00
سود
-2 088.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1524.73
Stop loss
0.00
سود
-2 088.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
1538.17
1514.29
0.00
0.00
سود
-4 776.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1538.17
Stop loss
0.00
سود
-4 776.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
1544.50
1514.29
0.00
0.00
سود
-6 042.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.50
Stop loss
0.00
سود
-6 042.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
1541.43
1514.29
0.00
0.00
سود
-5 428.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1541.43
Stop loss
0.00
سود
-5 428.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
1544.48
1514.29
0.00
0.00
سود
-6 038.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.48
Stop loss
0.00
سود
-6 038.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
1549.94
1514.29
0.00
0.00
سود
-7 130.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1549.94
Stop loss
0.00
سود
-7 130.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
1540.63
1514.29
0.00
0.00
سود
-5 268.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1540.63
Stop loss
0.00
سود
-5 268.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
1541.86
1514.29
0.00
0.00
سود
-5 514.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1541.86
Stop loss
0.00
سود
-5 514.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.29
Take profit
0.00
فروش
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
1486.18
1514.51
0.00
0.00
سود
-28 330.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1486.18
Stop loss
0.00
سود
-28 330.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
0.00
فروش
10
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
1481.45
1514.51
0.00
0.00
سود
-33 060.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1481.45
Stop loss
0.00
سود
-33 060.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
0.00
فروش
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
1451.96
1514.51
0.00
0.00
سود
-62 550.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1451.96
Stop loss
0.00
سود
-62 550.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
0.00
فروش
10
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
1404.78
1514.51
0.00
0.00
سود
-109 730.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1404.78
Stop loss
0.00
سود
-109 730.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
0.00
فروش
1
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
1390.52
1514.51
0.00
1300.00
سود
-12 399.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1390.52
Stop loss
0.00
سود
-12 399.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
1300.00
فروش
2
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
1377.99
1514.51
0.00
1300.00
سود
-27 304.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1377.99
Stop loss
0.00
سود
-27 304.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
1300.00
فروش
9
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
1353.17
1514.51
0.00
1300.00
سود
-145 206.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1353.17
Stop loss
0.00
سود
-145 206.00 USD
حجم معامله
9
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
1300.00
فروش
8
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
1346.90
1514.51
0.00
1300.00
سود
-134 088.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1346.90
Stop loss
0.00
سود
-134 088.00 USD
حجم معامله
8
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
1300.00
فروش
4
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
1288.06
1514.51
0.00
1280.00
سود
-90 580.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1288.06
Stop loss
0.00
سود
-90 580.00 USD
حجم معامله
4
قیمت فعلی
1514.51
Take profit
1280.00