حالت آزمایشی
فروش
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
1486.18
1526.99
0.00
0.00
سود
-40 810.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1486.18
Stop loss
0.00
سود
-40 810.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
0.00
خرید
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۹
1527.26
1526.55
0.00
0.00
سود
-710.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1527.26
Stop loss
0.00
سود
-710.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
خرید
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
1530.26
1526.55
0.00
0.00
سود
-3 710.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1530.26
Stop loss
0.00
سود
-3 710.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
خرید
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۱۴
1533.59
1526.55
0.00
0.00
سود
-7 040.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1533.59
Stop loss
0.00
سود
-7 040.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
فروش
10
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
1481.45
1526.99
0.00
0.00
سود
-45 540.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1481.45
Stop loss
0.00
سود
-45 540.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
0.00
خرید
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۴
1459.58
1526.55
0.00
0.00
سود
66 970.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1459.58
Stop loss
0.00
سود
66 970.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
خرید
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۴۷
1456.73
1526.55
0.00
0.00
سود
69 820.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1456.73
Stop loss
0.00
سود
69 820.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
فروش
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
1451.96
1526.99
0.00
0.00
سود
-75 030.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1451.96
Stop loss
0.00
سود
-75 030.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
0.00
فروش
10
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
1404.78
1526.99
0.00
0.00
سود
-122 210.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1404.78
Stop loss
0.00
سود
-122 210.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
0.00
خرید
8
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۳۵
1419.18
1526.55
0.00
0.00
سود
85 896.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1419.18
Stop loss
0.00
سود
85 896.00 USD
حجم معامله
8
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
خرید
5
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۹
1430.64
1526.55
0.00
0.00
سود
47 955.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1430.64
Stop loss
0.00
سود
47 955.00 USD
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
فروش
1
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
1390.52
1526.99
0.00
1300.00
سود
-13 647.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1390.52
Stop loss
0.00
سود
-13 647.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
1300.00
خرید
9
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۶:۴۳
1419.78
1526.55
0.00
0.00
سود
96 093.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۶:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1419.78
Stop loss
0.00
سود
96 093.00 USD
حجم معامله
9
قیمت فعلی
1526.55
Take profit
0.00
فروش
2
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
1377.99
1526.99
0.00
1300.00
سود
-29 800.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1377.99
Stop loss
0.00
سود
-29 800.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
1300.00
فروش
10
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
1353.17
1526.99
0.00
1300.00
سود
-173 820.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1353.17
Stop loss
0.00
سود
-173 820.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
1300.00
فروش
10
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
1346.90
1526.99
0.00
1300.00
سود
-180 090.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1346.90
Stop loss
0.00
سود
-180 090.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
1300.00
فروش
4
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
1288.06
1526.99
0.00
1280.00
سود
-95 572.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1288.06
Stop loss
0.00
سود
-95 572.00 USD
حجم معامله
4
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
1280.00
فروش
4
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۱
1286.89
1526.99
0.00
1280.00
سود
-96 040.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1286.89
Stop loss
0.00
سود
-96 040.00 USD
حجم معامله
4
قیمت فعلی
1526.99
Take profit
1280.00