حالت آزمایشی
خرید
16
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
1502.25
1496.09
0.00
0.00
سود
-9 856.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1502.25
Stop loss
0.00
سود
-9 856.00 USD
حجم معامله
16
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
1518.26
1496.09
0.00
0.00
سود
-22 170.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1518.26
Stop loss
0.00
سود
-22 170.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
1522.06
1496.09
0.00
0.00
سود
-25 970.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1522.06
Stop loss
0.00
سود
-25 970.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۷
1503.60
1496.09
0.00
0.00
سود
-7 510.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1503.60
Stop loss
0.00
سود
-7 510.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
1524.73
1496.09
0.00
0.00
سود
-5 728.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1524.73
Stop loss
0.00
سود
-5 728.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
1538.17
1496.09
0.00
0.00
سود
-8 416.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1538.17
Stop loss
0.00
سود
-8 416.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
1544.50
1496.09
0.00
0.00
سود
-9 682.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.50
Stop loss
0.00
سود
-9 682.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
1541.43
1496.09
0.00
0.00
سود
-9 068.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1541.43
Stop loss
0.00
سود
-9 068.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
1544.48
1496.09
0.00
0.00
سود
-9 678.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.48
Stop loss
0.00
سود
-9 678.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
1549.94
1496.09
0.00
0.00
سود
-10 770.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1549.94
Stop loss
0.00
سود
-10 770.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
1540.63
1496.09
0.00
0.00
سود
-8 908.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1540.63
Stop loss
0.00
سود
-8 908.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
1541.86
1496.09
0.00
0.00
سود
-9 154.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1541.86
Stop loss
0.00
سود
-9 154.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.09
Take profit
0.00
فروش
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
1486.18
1496.34
0.00
0.00
سود
-10 160.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1486.18
Stop loss
0.00
سود
-10 160.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
0.00
فروش
10
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
1481.45
1496.34
0.00
0.00
سود
-14 890.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1481.45
Stop loss
0.00
سود
-14 890.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
0.00
فروش
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
1451.96
1496.34
0.00
0.00
سود
-44 380.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1451.96
Stop loss
0.00
سود
-44 380.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
0.00
فروش
10
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
1404.78
1496.34
0.00
0.00
سود
-91 560.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1404.78
Stop loss
0.00
سود
-91 560.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
0.00
فروش
1
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
1390.52
1496.34
0.00
1300.00
سود
-10 582.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1390.52
Stop loss
0.00
سود
-10 582.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
1300.00
فروش
2
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
1377.99
1496.34
0.00
1300.00
سود
-23 670.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1377.99
Stop loss
0.00
سود
-23 670.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
1300.00
فروش
9
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
1353.17
1496.34
0.00
1300.00
سود
-128 853.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1353.17
Stop loss
0.00
سود
-128 853.00 USD
حجم معامله
9
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
1300.00
فروش
8
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
1346.90
1496.34
0.00
1300.00
سود
-119 552.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1346.90
Stop loss
0.00
سود
-119 552.00 USD
حجم معامله
8
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
1300.00
فروش
4
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
1288.06
1496.34
0.00
1280.00
سود
-83 312.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1288.06
Stop loss
0.00
سود
-83 312.00 USD
حجم معامله
4
قیمت فعلی
1496.34
Take profit
1280.00