حالت آزمایشی
فروش
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
1486.18
1512.72
0.00
0.00
سود
-26 540.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1486.18
Stop loss
0.00
سود
-26 540.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
0.00
خرید
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۹
1527.26
1512.28
0.00
0.00
سود
-14 980.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1527.26
Stop loss
0.00
سود
-14 980.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
1530.26
1512.28
0.00
0.00
سود
-17 980.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1530.26
Stop loss
0.00
سود
-17 980.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۱۴
1533.59
1512.28
0.00
0.00
سود
-21 310.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1533.59
Stop loss
0.00
سود
-21 310.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
10
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۸
1503.92
1512.28
0.00
0.00
سود
8 360.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1503.92
Stop loss
0.00
سود
8 360.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
فروش
10
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
1481.45
1512.72
0.00
0.00
سود
-31 270.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1481.45
Stop loss
0.00
سود
-31 270.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
0.00
خرید
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۴
1459.58
1512.28
0.00
0.00
سود
52 700.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1459.58
Stop loss
0.00
سود
52 700.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۴۷
1456.73
1512.28
0.00
0.00
سود
55 550.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1456.73
Stop loss
0.00
سود
55 550.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
فروش
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
1451.96
1512.72
0.00
0.00
سود
-60 760.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1451.96
Stop loss
0.00
سود
-60 760.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
0.00
فروش
10
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
1404.78
1512.72
0.00
0.00
سود
-107 940.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1404.78
Stop loss
0.00
سود
-107 940.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
0.00
خرید
8
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۳۵
1419.18
1512.28
0.00
0.00
سود
74 480.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1419.18
Stop loss
0.00
سود
74 480.00 USD
حجم معامله
8
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
5
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۹
1430.64
1512.28
0.00
0.00
سود
40 820.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۳۸:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1430.64
Stop loss
0.00
سود
40 820.00 USD
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
9
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۳۱:۳۰
1418.13
1512.28
0.00
0.00
سود
84 735.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۳۱:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1418.13
Stop loss
0.00
سود
84 735.00 USD
حجم معامله
9
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
10
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۴
1413.39
1512.28
0.00
0.00
سود
98 890.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1413.39
Stop loss
0.00
سود
98 890.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
10
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۵۵
1414.75
1512.28
0.00
0.00
سود
97 530.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1414.75
Stop loss
0.00
سود
97 530.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
فروش
1
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
1390.52
1512.72
0.00
1300.00
سود
-12 220.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1390.52
Stop loss
0.00
سود
-12 220.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
خرید
10
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۹:۰۷
1417.13
1512.28
0.00
0.00
سود
95 150.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۹:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1417.13
Stop loss
0.00
سود
95 150.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
خرید
9
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۶:۴۳
1419.78
1512.28
0.00
0.00
سود
83 250.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۶:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1419.78
Stop loss
0.00
سود
83 250.00 USD
حجم معامله
9
قیمت فعلی
1512.28
Take profit
0.00
فروش
2
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
1377.99
1512.72
0.00
1300.00
سود
-26 946.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1377.99
Stop loss
0.00
سود
-26 946.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
فروش
10
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
1353.17
1512.72
0.00
1300.00
سود
-159 550.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1353.17
Stop loss
0.00
سود
-159 550.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
فروش
10
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
1346.90
1512.72
0.00
1300.00
سود
-165 820.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1346.90
Stop loss
0.00
سود
-165 820.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
فروش
10
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۰۵
1339.66
1512.72
0.00
1300.00
سود
-173 060.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1339.66
Stop loss
0.00
سود
-173 060.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
فروش
10
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۷:۴۹
1333.21
1512.72
0.00
1300.00
سود
-179 510.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۷:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1333.21
Stop loss
0.00
سود
-179 510.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
فروش
1
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۴۳
1319.40
1512.72
0.00
1300.00
سود
-19 332.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1319.40
Stop loss
0.00
سود
-19 332.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
فروش
1
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۲۸
1312.24
1512.72
0.00
1300.00
سود
-20 048.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1312.24
Stop loss
0.00
سود
-20 048.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1300.00
فروش
5
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
1288.06
1512.72
0.00
1280.00
سود
-112 330.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1288.06
Stop loss
0.00
سود
-112 330.00 USD
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1280.00
فروش
5
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۱
1286.89
1512.72
0.00
1280.00
سود
-112 915.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1286.89
Stop loss
0.00
سود
-112 915.00 USD
حجم معامله
5
قیمت فعلی
1512.72
Take profit
1280.00