حالت آزمایشی
خرید
2
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۶
0.89779
0.89656
0.00000
0.89950
سود
-185.91 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89779
Stop loss
0.00000
سود
-185.91 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
0.89656
Take profit
0.89950
خرید
2
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۲۹
0.89799
0.89656
0.00000
0.89950
سود
-216.14 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89799
Stop loss
0.00000
سود
-216.14 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
0.89656
Take profit
0.89950
خرید
2
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۲
0.89854
0.89656
0.00000
0.89950
سود
-299.28 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89854
Stop loss
0.00000
سود
-299.28 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
0.89656
Take profit
0.89950
خرید
2
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۲
0.89862
0.89656
0.00000
0.89950
سود
-311.37 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89862
Stop loss
0.00000
سود
-311.37 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
0.89656
Take profit
0.89950
خرید
10
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
1506.31
1491.57
0.00
0.00
سود
-14 740.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1506.31
Stop loss
0.00
سود
-14 740.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
16
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
1502.25
1491.57
0.00
0.00
سود
-17 088.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1502.25
Stop loss
0.00
سود
-17 088.00 USD
حجم معامله
16
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
1518.26
1491.57
0.00
0.00
سود
-26 690.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1518.26
Stop loss
0.00
سود
-26 690.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
10
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
1522.06
1491.57
0.00
0.00
سود
-30 490.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1522.06
Stop loss
0.00
سود
-30 490.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
1524.73
1491.57
0.00
0.00
سود
-6 632.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1524.73
Stop loss
0.00
سود
-6 632.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
1538.17
1491.57
0.00
0.00
سود
-9 320.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1538.17
Stop loss
0.00
سود
-9 320.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
1544.50
1491.57
0.00
0.00
سود
-10 586.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.50
Stop loss
0.00
سود
-10 586.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
1541.43
1491.57
0.00
0.00
سود
-9 972.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1541.43
Stop loss
0.00
سود
-9 972.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
1544.48
1491.57
0.00
0.00
سود
-10 582.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.48
Stop loss
0.00
سود
-10 582.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
1549.94
1491.57
0.00
0.00
سود
-11 674.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1549.94
Stop loss
0.00
سود
-11 674.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
1540.63
1491.57
0.00
0.00
سود
-9 812.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1540.63
Stop loss
0.00
سود
-9 812.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
1541.86
1491.57
0.00
0.00
سود
-10 058.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1541.86
Stop loss
0.00
سود
-10 058.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.57
Take profit
0.00
فروش
10
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
1486.18
1491.76
0.00
0.00
سود
-5 580.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1486.18
Stop loss
0.00
سود
-5 580.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
0.00
فروش
10
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
1481.45
1491.76
0.00
0.00
سود
-10 310.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1481.45
Stop loss
0.00
سود
-10 310.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
0.00
فروش
10
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
1451.96
1491.76
0.00
0.00
سود
-39 800.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1451.96
Stop loss
0.00
سود
-39 800.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
0.00
فروش
10
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
1404.78
1491.76
0.00
0.00
سود
-86 980.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1404.78
Stop loss
0.00
سود
-86 980.00 USD
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
0.00
فروش
1
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
1390.52
1491.76
0.00
1300.00
سود
-10 124.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1390.52
Stop loss
0.00
سود
-10 124.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
1300.00
فروش
2
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
1377.99
1491.76
0.00
1300.00
سود
-22 754.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1377.99
Stop loss
0.00
سود
-22 754.00 USD
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
1300.00
فروش
9
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
1353.17
1491.76
0.00
1300.00
سود
-124 731.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1353.17
Stop loss
0.00
سود
-124 731.00 USD
حجم معامله
9
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
1300.00
فروش
8
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
1346.90
1491.76
0.00
1300.00
سود
-115 888.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1346.90
Stop loss
0.00
سود
-115 888.00 USD
حجم معامله
8
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
1300.00
فروش
4
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
1288.06
1491.76
0.00
1280.00
سود
-81 480.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1288.06
Stop loss
0.00
سود
-81 480.00 USD
حجم معامله
4
قیمت فعلی
1491.76
Take profit
1280.00