حالت آزمایشی
فروش
0.16
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۲۳
126.484
126.330
0.000
125.176
سود
‪0.24 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.484
Stop loss
0.000
سود
‪0.24 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
126.330
Take profit
125.176
فروش
0.16
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۴۹
1.21349
1.21244
0.00000
1.20220
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21349
Stop loss
0.00000
سود
‪0.17 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
1.20220
فروش
0.08
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۵۱
1.21328
1.21244
0.00000
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21328
Stop loss
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
0.00000
فروش
0.07
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۰۲
1.21022
1.21244
0.00000
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21022
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
0.00000
فروش
0.15
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
1.20966
1.21244
0.00000
1.20220
سود
‪-0.42 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20966
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
1.20220
فروش
0.14
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶
1.20740
1.21244
0.00000
1.20220
سود
‪-0.71 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20740
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.71 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
1.20220
فروش
0.06
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۰
1.20724
1.21244
0.00000
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20724
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۱۳
1.20425
1.21244
0.00000
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20425
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
0.00000
فروش
0.15
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۶
126.180
126.330
0.000
125.176
سود
‪-0.22 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.180
Stop loss
0.000
سود
‪-0.22 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
126.330
Take profit
125.176
فروش
0.14
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۱۱
125.885
126.330
0.000
125.176
سود
‪-0.60 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.885
Stop loss
0.000
سود
‪-0.60 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
126.330
Take profit
125.176
فروش
0.13
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۳
1.20433
1.21244
0.00000
1.20220
سود
‪-1.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20433
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.05 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
1.20220
فروش
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۰
1.20157
1.21244
0.00000
1.20220
سود
‪-1.30 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20157
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.30 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
1.20220
فروش
0.13
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۷
125.448
126.330
0.000
125.176
سود
‪-1.10 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.448
Stop loss
0.000
سود
‪-1.10 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
126.330
Take profit
125.176
فروش
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
125.283
126.330
0.000
125.176
سود
‪-1.21 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.283
Stop loss
0.000
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
126.330
Take profit
125.176
کپی
‪7.61 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
‪157.95%‬
‪112.41%‬
0.00
0.00
سود
‪-2.39 USD‬
PIPS DIGGER
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-2.39 USD‬
حجم معامله
‪7.61 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۵
1.19856
1.21244
0.00000
1.20220
سود
‪-1.53 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19856
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.53 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
1.20220
فروش
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
124.987
126.330
0.000
125.176
سود
‪-1.42 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.987
Stop loss
0.000
سود
‪-1.42 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
126.330
Take profit
125.176
فروش
0.1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۰۰
1.19560
1.21244
0.00000
1.20220
سود
‪-1.68 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19560
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.68 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
1.20220
فروش
0.1
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
124.684
126.330
0.000
125.176
سود
‪-1.58 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.684
Stop loss
0.000
سود
‪-1.58 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
126.330
Take profit
125.176
خرید
0.2
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۳۱
1860.00
1837.98
0.00
1885.00
سود
‪-4.40 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1860.00
Stop loss
0.00
سود
‪-4.40 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1837.98
Take profit
1885.00
خرید
0.2
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۲
1867.19
1837.98
0.00
1885.00
سود
‪-5.84 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1867.19
Stop loss
0.00
سود
‪-5.84 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1837.98
Take profit
1885.00
فروش
0.19
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
0.88872
0.90045
0.00000
0.88600
سود
‪-1.74 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88872
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.74 USD‬
حجم معامله
0.19
قیمت فعلی
0.90045
Take profit
0.88600
فروش
0.03
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
1.17131
1.21244
0.00000
0.00000
سود
‪-1.23 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17131
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.23 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.21244
Take profit
0.00000
کپی
‪45.10 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
‪2013.49%‬
‪902.56%‬
0.00
0.00
سود
‪-3.74 USD‬
benxfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-3.74 USD‬
حجم معامله
‪45.10 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪14.65 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪115.98%‬
0.00
0.00
سود
‪5.44 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪5.44 USD‬
حجم معامله
‪14.65 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪38.36 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
‪195.56%‬
‪66.08%‬
0.00
0.00
سود
‪9.31 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪9.31 USD‬
حجم معامله
‪38.36 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
‪46.39%‬
‪342.01%‬
0.00
0.00
سود
‪178.30 USD‬
SFT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪178.30 USD‬
حجم معامله
‪0.00 USD‬
Take profit
0.00