حالت آزمایشی
خرید
0.1
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۲
1.11338
1.11169
0.00000
0.00000
سود
-16.90 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11338
Stop loss
0.00000
سود
-16.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.11169
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۵
1.11374
1.11169
0.00000
0.00000
سود
-20.50 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11374
Stop loss
0.00000
سود
-20.50 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.11169
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۲
1.11378
1.11169
0.00000
0.00000
سود
-20.90 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11378
Stop loss
0.00000
سود
-20.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.11169
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۸
1.11374
1.11169
0.00000
0.00000
سود
-20.50 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11374
Stop loss
0.00000
سود
-20.50 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.11169
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۶
1.11368
1.11169
0.00000
0.00000
سود
-19.90 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11368
Stop loss
0.00000
سود
-19.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.11169
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۴
1.11359
1.11169
0.00000
0.00000
سود
-19.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11359
Stop loss
0.00000
سود
-19.00 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.11169
Take profit
0.00000
کپی
215.51 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
146.84%
450.46%
0.00
0.00
سود
143.98 USD
GnikAzam
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
143.98 USD
حجم معامله
215.51 USD
Take profit
0.00
کپی
1.42 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
123.53%
-92.18%
0.00
0.00
سود
-44.35 USD
FIBOSNRSCALPER
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-44.35 USD
حجم معامله
1.42 USD
Take profit
0.00
کپی
2.83 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
37.84%
-57.90%
0.00
0.00
سود
-44.65 USD
nabila96
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-44.65 USD
حجم معامله
2.83 USD
Take profit
0.00
کپی
69.78 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
6.05%
43.39%
0.00
0.00
سود
27.44 USD
Ohlc32
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
27.44 USD
حجم معامله
69.78 USD
Take profit
0.00
کپی
0.00 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
196.66%
425.08%
0.00
0.00
سود
-69.45 USD
SQD_Trainer
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-69.45 USD
حجم معامله
0.00 USD
Take profit
0.00
کپی
117.27 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
7.05%
29.79%
0.00
0.00
سود
24.79 USD
RGB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
24.79 USD
حجم معامله
117.27 USD
Take profit
0.00
کپی
118.04 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
277.12%
355.37%
0.00
0.00
سود
78.73 USD
bkhe31
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
78.73 USD
حجم معامله
118.04 USD
Take profit
0.00
کپی
203.61 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
85.54%
640.88%
0.00
0.00
سود
579.50 USD
MoneSTER_KSM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
579.50 USD
حجم معامله
203.61 USD
Take profit
0.00