حالت آزمایشی
خرید
5.51
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۹
1.08196
1.07595
0.00000
0.00000
سود
-2 195.09 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08196
Stop loss
0.00000
سود
-2 195.09 USD
حجم معامله
5.51
قیمت فعلی
1.07595
Take profit
0.00000
خرید
1.51
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۴
1.99776
1.97502
0.00000
0.00000
سود
-2 192.05 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.99776
Stop loss
0.00000
سود
-2 192.05 USD
حجم معامله
1.51
قیمت فعلی
1.97502
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۰
1.07720
1.07602
0.00000
0.00000
سود
15.75 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07720
Stop loss
0.00000
سود
15.75 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.44
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۷
1.07476
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-43.71 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07476
Stop loss
0.00000
سود
-43.71 USD
حجم معامله
0.44
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
1.94870
1.97521
0.00000
0.00000
سود
-489.85 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94870
Stop loss
0.00000
سود
-489.85 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.97521
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۸
1.94440
1.97521
0.00000
0.00000
سود
-568.37 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94440
Stop loss
0.00000
سود
-568.37 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.97521
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
1.94241
1.97521
0.00000
0.00000
سود
-750.66 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-750.66 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.97521
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
1.93967
1.97521
0.00000
0.00000
سود
-654.73 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93967
Stop loss
0.00000
سود
-654.73 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.97521
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۱
1.93786
1.97521
0.00000
0.00000
سود
-521.76 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93786
Stop loss
0.00000
سود
-521.76 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.97521
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
1.93686
1.97521
0.00000
0.00000
سود
-535.62 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-535.62 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.97521
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
1.97521
0.00000
0.00000
سود
-546.14 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-546.14 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.97521
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۴:۰۷
1.07214
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-95.15 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۴:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07214
Stop loss
0.00000
سود
-95.15 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
1.07092
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-122.80 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07092
Stop loss
0.00000
سود
-122.80 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
1.07084
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-176.54 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07084
Stop loss
0.00000
سود
-176.54 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.43
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
1.06953
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-184.31 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06953
Stop loss
0.00000
سود
-184.31 USD
حجم معامله
0.43
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
کپی
80.49 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
277.12%
230.61%
0.00
0.00
سود
-16.85 USD
bkhe31
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-16.85 USD
حجم معامله
80.49 USD
Take profit
0.00
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۶
1.06873
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-244.29 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06873
Stop loss
0.00000
سود
-244.29 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۳
1.06820
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-261.31 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06820
Stop loss
0.00000
سود
-261.31 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.8
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۸
1.06786
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-427.02 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06786
Stop loss
0.00000
سود
-427.02 USD
حجم معامله
0.8
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
1.06734
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-124.64 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-124.64 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
1.06734
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-124.64 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-124.64 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
1.06734
1.07602
0.00000
0.00000
سود
-164.29 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-164.29 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.07602
Take profit
0.00000
کپی
202.66 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
86.19%
-9.11%
0.00
0.00
سود
107.13 USD
LCFX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
107.13 USD
حجم معامله
202.66 USD
Take profit
0.00
کپی
272.58 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
85.54%
578.23%
0.00
0.00
سود
539.76 USD
MoneSTER_KSM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
539.76 USD
حجم معامله
272.58 USD
Take profit
0.00