حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۴۱
110.155
110.190
0.000
0.000
سود
-0.32 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.155
Stop loss
0.000
سود
-0.32 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۲
110.164
110.190
0.000
0.000
سود
-0.24 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.164
Stop loss
0.000
سود
-0.24 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.05
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۱:۴۵
76.000
75.736
0.000
0.000
سود
11.98 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۱:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
76.000
Stop loss
0.000
سود
11.98 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.736
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۷
110.016
110.190
0.000
0.000
سود
-1.58 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.016
Stop loss
0.000
سود
-1.58 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۴۶
109.829
110.190
0.000
0.000
سود
-3.28 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.829
Stop loss
0.000
سود
-3.28 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۴
109.854
110.190
0.000
0.000
سود
-3.05 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.854
Stop loss
0.000
سود
-3.05 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
109.625
110.190
0.000
0.000
سود
-5.13 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.625
Stop loss
0.000
سود
-5.13 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش در
0.05
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۴
76.500
75.686
0.000
0.000
سود
0.00 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
76.500
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.686
Take profit
0.000
فروش
0.05
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۹
75.500
75.736
0.000
0.000
سود
-10.71 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
75.500
Stop loss
0.000
سود
-10.71 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.736
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۴
109.424
110.190
0.000
0.000
سود
-34.76 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.424
Stop loss
0.000
سود
-34.76 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۹
121.443
122.185
0.000
0.000
سود
-6.74 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.443
Stop loss
0.000
سود
-6.74 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
122.185
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۹
74.912
75.736
0.000
0.000
سود
-37.39 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
74.912
Stop loss
0.000
سود
-37.39 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.736
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۶
109.079
110.190
0.000
0.000
سود
-50.41 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.079
Stop loss
0.000
سود
-50.41 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
108.709
110.190
0.000
0.000
سود
-67.20 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.709
Stop loss
0.000
سود
-67.20 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۴
108.404
110.190
0.000
0.000
سود
-81.04 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.404
Stop loss
0.000
سود
-81.04 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.190
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۶
74.490
75.736
0.000
0.000
سود
-56.54 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
74.490
Stop loss
0.000
سود
-56.54 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.736
Take profit
0.000
کپی
81.84 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
146.84%
-63.75%
0.00
0.00
سود
17.15 USD
GnikAzam
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
17.15 USD
حجم معامله
81.84 USD
Take profit
0.00
کپی
109.71 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
6.05%
87.90%
0.00
0.00
سود
73.82 USD
Ohlc32
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
73.82 USD
حجم معامله
109.71 USD
Take profit
0.00
کپی
124.52 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
7.05%
21.10%
0.00
0.00
سود
35.82 USD
RGB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
35.82 USD
حجم معامله
124.52 USD
Take profit
0.00
کپی
190.65 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
277.12%
824.61%
0.00
0.00
سود
278.52 USD
bkhe31
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
278.52 USD
حجم معامله
190.65 USD
Take profit
0.00
کپی
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
سود
381.72 USD
MoneSTER_KSM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
381.72 USD
حجم معامله
0.00 USD
Take profit
0.00