حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۰۱
1.10201
1.10229
0.00000
1.10181
سود
-0.38 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10201
Stop loss
0.00000
سود
-0.38 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10229
Take profit
1.10181
خرید
0.02
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۱
108.621
108.626
0.000
108.665
سود
-0.11 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
108.621
Stop loss
0.000
سود
-0.11 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
108.626
Take profit
108.665
خرید
0.01
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۲
108.653
108.626
0.000
108.665
سود
-0.35 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
108.653
Stop loss
0.000
سود
-0.35 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.626
Take profit
108.665
خرید
0.01
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۰۴
108.684
108.626
0.000
108.665
سود
-0.63 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
108.684
Stop loss
0.000
سود
-0.63 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.626
Take profit
108.665
خرید
0.05
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۱
1.89236
1.89104
0.00000
0.00000
سود
-5.48 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.89236
Stop loss
0.00000
سود
-5.48 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.89104
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۴۷
1.89675
1.89104
0.00000
0.00000
سود
-20.37 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.89675
Stop loss
0.00000
سود
-20.37 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.89104
Take profit
0.00000
کپی
53.43 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
123.53%
157.24%
0.00
0.00
سود
3.91 USD
FIBOSNRSCALPER
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
3.91 USD
حجم معامله
53.43 USD
Take profit
0.00
فروش در
0.35
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۲۹
1.90700
1.89104
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.90700
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.35
قیمت فعلی
1.89104
Take profit
0.00000
کپی
51.63 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
37.84%
46.54%
0.00
0.00
سود
2.04 USD
nabila96
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
2.04 USD
حجم معامله
51.63 USD
Take profit
0.00
فروش در
0.35
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۱۹
1.08500
1.05800
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۱۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.08500
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.35
قیمت فعلی
1.05800
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
1.87969
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-8.97 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87969
Stop loss
0.00000
سود
-8.97 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.26
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴
1.88255
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-182.85 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.88255
Stop loss
0.00000
سود
-182.85 USD
حجم معامله
0.26
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۲۰
1.87910
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-149.98 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87910
Stop loss
0.00000
سود
-149.98 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۸
1.87911
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-93.67 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87911
Stop loss
0.00000
سود
-93.67 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۵
1.87909
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-56.28 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87909
Stop loss
0.00000
سود
-56.28 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۴
1.87913
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-37.41 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-37.41 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۳
1.87913
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-28.06 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-28.06 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۱
1.87913
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-18.71 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87913
Stop loss
0.00000
سود
-18.71 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۰
1.87914
1.89262
0.00000
0.00000
سود
-9.35 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.87914
Stop loss
0.00000
سود
-9.35 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.89262
Take profit
0.00000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۶
1.07000
1.05800
0.00000
1.08000
سود
-402.08 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07000
Stop loss
0.00000
سود
-402.08 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.05800
Take profit
1.08000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
1.07550
1.05800
0.00000
1.08000
سود
-581.69 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07550
Stop loss
0.00000
سود
-581.69 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.05800
Take profit
1.08000
کپی
42.34 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
6.05%
-0.86%
0.00
0.00
سود
-6.17 USD
Ohlc32
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-6.17 USD
حجم معامله
42.34 USD
Take profit
0.00
خرید
0.05
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۶
1480.00
1462.16
0.00
1505.00
سود
-90.20 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1480.00
Stop loss
0.00
سود
-90.20 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1462.16
Take profit
1505.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۲
1495.00
1462.16
0.00
1510.00
سود
-363.44 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1495.00
Stop loss
0.00
سود
-363.44 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1462.16
Take profit
1510.00
خرید
0.11
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۷
1499.96
1462.16
0.00
1510.00
سود
-418.00 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1499.96
Stop loss
0.00
سود
-418.00 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1462.16
Take profit
1510.00
خرید در
0.03
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
1.11784
1.10229
1.10784
1.21784
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.11784
Stop loss
1.10784
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.10229
Take profit
1.21784
خرید
0.31
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۵
2.03564
2.00234
0.00000
0.00000
سود
-667.35 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.03564
Stop loss
0.00000
سود
-667.35 USD
حجم معامله
0.31
قیمت فعلی
2.00234
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۶
2.04418
2.00234
0.00000
0.00000
سود
-890.89 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.04418
Stop loss
0.00000
سود
-890.89 USD
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
2.00234
Take profit
0.00000
خرید در
0.51
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۰۴
1.93300
2.00427
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۰۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.93300
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۵
1.96465
2.00427
0.00000
0.00000
سود
-307.01 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96465
Stop loss
0.00000
سود
-307.01 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
1.96475
2.00427
0.00000
0.00000
سود
-51.04 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.96475
Stop loss
0.00000
سود
-51.04 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
1.94403
2.00427
0.00000
0.00000
سود
-426.75 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94403
Stop loss
0.00000
سود
-426.75 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
کپی
0.00 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
196.66%
244.44%
0.00
0.00
سود
-69.45 USD
SQD_Trainer
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-69.45 USD
حجم معامله
0.00 USD
Take profit
0.00
کپی
123.61 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
7.05%
40.51%
0.00
0.00
سود
29.69 USD
RGB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
29.69 USD
حجم معامله
123.61 USD
Take profit
0.00
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
1.94241
2.00427
0.00000
0.00000
سود
-1 434.01 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-1 434.01 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
1.93967
2.00427
0.00000
0.00000
سود
-1 206.09 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93967
Stop loss
0.00000
سود
-1 206.09 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
1.93686
2.00427
0.00000
0.00000
سود
-954.57 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-954.57 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
2.00427
0.00000
0.00000
سود
-965.29 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-965.29 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
2.00427
Take profit
0.00000
کپی
195.46 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
277.12%
710.99%
0.00
0.00
سود
150.65 USD
bkhe31
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
150.65 USD
حجم معامله
195.46 USD
Take profit
0.00
کپی
428.45 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
85.54%
997.70%
0.00
0.00
سود
695.66 USD
MoneSTER_KSM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
695.66 USD
حجم معامله
428.45 USD
Take profit
0.00