حالت آزمایشی
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۰
1.07720
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-69.15 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07720
Stop loss
0.00000
سود
-69.15 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.44
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۷
1.07476
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-173.09 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07476
Stop loss
0.00000
سود
-173.09 USD
حجم معامله
0.44
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
1.94870
1.96824
0.00000
0.00000
سود
-365.63 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94870
Stop loss
0.00000
سود
-365.63 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.96824
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۸
1.94440
1.96824
0.00000
0.00000
سود
-444.82 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94440
Stop loss
0.00000
سود
-444.82 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.96824
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
1.94241
1.96824
0.00000
0.00000
سود
-597.68 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-597.68 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.96824
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
1.93967
1.96824
0.00000
0.00000
سود
-531.92 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93967
Stop loss
0.00000
سود
-531.92 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.96824
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۱
1.93786
1.96824
0.00000
0.00000
سود
-428.82 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93786
Stop loss
0.00000
سود
-428.82 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.96824
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
1.93686
1.96824
0.00000
0.00000
سود
-442.79 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-442.79 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.96824
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
1.96824
0.00000
0.00000
سود
-453.41 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-453.41 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.96824
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۴:۰۷
1.07214
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-201.51 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۴:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07214
Stop loss
0.00000
سود
-201.51 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
1.07092
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-229.40 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07092
Stop loss
0.00000
سود
-229.40 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
1.07084
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-327.58 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07084
Stop loss
0.00000
سود
-327.58 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.43
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
1.06953
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-311.96 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06953
Stop loss
0.00000
سود
-311.96 USD
حجم معامله
0.43
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
کپی
71.71 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
277.12%
215.16%
0.00
0.00
سود
-25.63 USD
bkhe31
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-25.63 USD
حجم معامله
71.71 USD
Take profit
0.00
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۶
1.06873
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-395.91 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06873
Stop loss
0.00000
سود
-395.91 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۳
1.06820
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-413.08 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06820
Stop loss
0.00000
سود
-413.08 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.8
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۸
1.06786
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-665.24 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06786
Stop loss
0.00000
سود
-665.24 USD
حجم معامله
0.8
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
1.06734
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-190.21 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-190.21 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
1.06734
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-190.21 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-190.21 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
1.06734
1.08064
0.00000
0.00000
سود
-250.72 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-250.72 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.08064
Take profit
0.00000
کپی
86.85 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
86.19%
20.41%
0.00
0.00
سود
-8.68 USD
LCFX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
-8.68 USD
حجم معامله
86.85 USD
Take profit
0.00
کپی
224.45 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
85.54%
462.87%
0.00
0.00
سود
491.63 USD
MoneSTER_KSM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
491.63 USD
حجم معامله
224.45 USD
Take profit
0.00