حالت آزمایشی
فروش
0.03
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
1.18665
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18665
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
1.18661
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18661
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
1.18661
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18661
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۴۹
1.18703
1.18608
0.00000
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18703
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18608
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۲
1.07298
1.07358
0.00000
1.06710
سود
‪-0.01 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07298
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07358
Take profit
1.06710
فروش
0.32
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۸
1.18530
1.18629
0.00000
1.17348
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18530
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.17348
فروش
0.16
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۲
1.18330
1.18629
0.00000
1.17348
سود
‪-0.48 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18330
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.48 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.17348
فروش
0.08
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۵۸
1.18128
1.18629
0.00000
1.17348
سود
‪-0.40 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18128
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.40 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.17348
فروش
0.04
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۴۳
1.17925
1.18629
0.00000
1.17348
سود
‪-0.28 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17925
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.17348
فروش
0.02
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۶
1.17724
1.18629
0.00000
1.17348
سود
‪-0.18 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17724
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.17348
فروش
0.12
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۰۳
1.66636
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪0.05 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.66636
Stop loss
0.00000
سود
‪0.05 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
1.66331
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪-0.19 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.66331
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.19 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۹
1.66029
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.66029
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
فروش
0.09
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
1.65656
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪-0.59 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.65656
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.59 USD‬
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
فروش
0.08
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۶
1.65361
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪-0.69 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.65361
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.69 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۰۶
1.17522
1.18629
0.00000
1.17348
سود
‪-0.11 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17522
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
1.17348
فروش
0.29
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
1.83000
1.84728
0.00000
1.82000
سود
‪-3.57 USD‬
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.83000
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.57 USD‬
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.84728
Take profit
1.82000
فروش
0.07
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۸
1.65063
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪-0.75 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.65063
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.75 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۱
1.17033
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17033
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۱
1.17033
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17033
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۰۲
1.17092
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.46 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17092
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.46 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۰۲
1.17092
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17092
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
کپی
‪0.25 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۶:۱۰
‪3846.66%‬
‪-77.09%‬
0.00
0.00
سود
‪-49.75 USD‬
LanTandus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۶:۱۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-49.75 USD‬
حجم معامله
‪0.25 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.02
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۰۰
1.17039
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17039
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۰۰
1.07094
1.07358
0.00000
1.06710
سود
‪-0.03 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07094
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07358
Take profit
1.06710
فروش
0.01
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۰۲
1.16984
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۴:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16984
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۸
1.64762
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪-0.78 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.64762
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.78 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۵
1.64460
1.66576
0.00000
0.00000
سود
‪-0.75 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.64460
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.75 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.66576
Take profit
0.00000
کپی
‪25.86 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
‪2013.49%‬
‪477.67%‬
0.00
0.00
سود
‪-23.14 USD‬
benxfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-23.14 USD‬
حجم معامله
‪25.86 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۵۸
1.16817
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.18 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16817
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۰
1.16475
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16475
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۰
1.16475
1.18629
0.00000
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16475
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18629
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۲
122.568
123.998
0.000
122.368
سود
‪-0.27 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
122.568
Stop loss
0.000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
123.998
Take profit
122.368
خرید
0.01
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
0.66840
0.66608
0.00000
0.67100
سود
‪-0.02 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66840
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.66608
Take profit
0.67100
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۴
1.18853
1.18608
0.00000
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18853
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18608
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۳
1.19001
1.18608
0.00000
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19001
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18608
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۰۱
1.18956
1.18608
0.00000
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18956
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18608
Take profit
0.00000
کپی
‪12.67 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪61.03%‬
0.00
0.00
سود
‪3.10 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪3.10 USD‬
حجم معامله
‪12.67 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪38.05 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
‪195.56%‬
‪126.13%‬
0.00
0.00
سود
‪-11.59 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-11.59 USD‬
حجم معامله
‪38.05 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪3.22 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۴۵
‪128.85%‬
‪119.05%‬
0.00
0.00
سود
‪-2.16 USD‬
SabilillahFX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۴۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-2.16 USD‬
حجم معامله
‪3.22 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪145.58 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
‪46.39%‬
‪287.69%‬
0.00
0.00
سود
‪291.25 USD‬
SFT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪291.25 USD‬
حجم معامله
‪145.58 USD‬
Take profit
0.00