حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۴۰
1.92413
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-1.61 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.92413
Stop loss
0.00000
سود
-1.61 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۴۷
1.92140
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-3.48 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.92140
Stop loss
0.00000
سود
-3.48 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۱۱
0.84392
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-0.26 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84392
Stop loss
0.00000
سود
-0.26 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۵
1.91922
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-4.97 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91922
Stop loss
0.00000
سود
-4.97 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
1.91638
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-6.91 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91638
Stop loss
0.00000
سود
-6.91 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۴۲
0.84552
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-2.37 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84552
Stop loss
0.00000
سود
-2.37 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
0.84598
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-2.97 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84598
Stop loss
0.00000
سود
-2.97 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
0.84660
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-3.79 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84660
Stop loss
0.00000
سود
-3.79 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
0.84716
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-4.52 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84716
Stop loss
0.00000
سود
-4.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
0.84774
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-5.29 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84774
Stop loss
0.00000
سود
-5.29 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
1.91043
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-10.97 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91043
Stop loss
0.00000
سود
-10.97 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
0.84846
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-6.24 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84846
Stop loss
0.00000
سود
-6.24 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
0.84886
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-6.76 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84886
Stop loss
0.00000
سود
-6.76 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
1.91432
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-8.32 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91432
Stop loss
0.00000
سود
-8.32 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
1.91293
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-9.27 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91293
Stop loss
0.00000
سود
-9.27 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
0.85020
0.84387
0.00000
0.00000
سود
-8.53 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85020
Stop loss
0.00000
سود
-8.53 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84387
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
1.91190
1.92620
0.00000
0.00000
سود
-9.97 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91190
Stop loss
0.00000
سود
-9.97 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92620
Take profit
0.00000