حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۱۶
1.92119
1.92045
0.00000
0.00000
سود
0.30 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.92119
Stop loss
0.00000
سود
0.30 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92045
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
0.84264
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-2.17 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84264
Stop loss
0.00000
سود
-2.17 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۱
0.84370
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-3.56 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84370
Stop loss
0.00000
سود
-3.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
1.91638
1.92045
0.00000
0.00000
سود
-2.99 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91638
Stop loss
0.00000
سود
-2.99 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92045
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
0.84598
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-6.56 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84598
Stop loss
0.00000
سود
-6.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
0.84660
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-7.37 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84660
Stop loss
0.00000
سود
-7.37 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
0.84716
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-8.11 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84716
Stop loss
0.00000
سود
-8.11 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
0.84774
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-8.87 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84774
Stop loss
0.00000
سود
-8.87 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
1.91043
1.92045
0.00000
0.00000
سود
-7.06 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91043
Stop loss
0.00000
سود
-7.06 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92045
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
0.84846
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-9.81 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84846
Stop loss
0.00000
سود
-9.81 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
0.84886
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-10.34 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.84886
Stop loss
0.00000
سود
-10.34 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
1.91432
1.92045
0.00000
0.00000
سود
-4.40 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91432
Stop loss
0.00000
سود
-4.40 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92045
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
1.91293
1.92045
0.00000
0.00000
سود
-5.35 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91293
Stop loss
0.00000
سود
-5.35 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92045
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
0.85020
0.84114
0.00000
0.00000
سود
-12.10 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85020
Stop loss
0.00000
سود
-12.10 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.84114
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
1.91190
1.92045
0.00000
0.00000
سود
-6.05 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.91190
Stop loss
0.00000
سود
-6.05 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.92045
Take profit
0.00000