حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
0.91598
0.91779
0.00000
0.91089
سود
‪-2.34 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91598
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91779
Take profit
0.91089
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
0.91332
0.91779
0.00000
0.91089
سود
‪-5.78 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91332
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91779
Take profit
0.91089
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
0.91066
0.91779
0.00000
0.91089
سود
‪-9.22 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91066
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91779
Take profit
0.91089
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
0.90843
0.91779
0.00000
0.91089
سود
‪-12.10 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90843
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91779
Take profit
0.91089
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
1.07438
1.07906
0.00000
1.07935
سود
‪5.14 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07438
Stop loss
0.00000
سود
‪5.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07906
Take profit
1.07935
خرید
0.01
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
1.07633
1.07906
0.00000
1.07935
سود
‪3.00 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07633
Stop loss
0.00000
سود
‪3.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07906
Take profit
1.07935
خرید
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
1.07834
1.07906
0.00000
1.07935
سود
‪0.79 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07834
Stop loss
0.00000
سود
‪0.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07906
Take profit
1.07935
خرید
0.01
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
1.08033
1.07906
0.00000
1.07935
سود
‪-1.40 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08033
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07906
Take profit
1.07935
خرید
0.01
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
1.08232
1.07906
0.00000
1.07935
سود
‪-3.58 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08232
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07906
Take profit
1.07935
فروش
0.01
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۳
1.08567
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪6.73 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08567
Stop loss
0.00000
سود
‪6.73 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۶
1.08365
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪4.51 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08365
Stop loss
0.00000
سود
‪4.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۳
1.08165
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪2.31 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08165
Stop loss
0.00000
سود
‪2.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۷
1.07966
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪0.13 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07966
Stop loss
0.00000
سود
‪0.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۸
1.07761
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-2.13 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07761
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
1.07554
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-4.40 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07554
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۷
1.07355
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-6.59 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07355
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۳۴
1.07156
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-8.78 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07156
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۳
1.06956
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-10.97 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06956
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۳۳
1.06753
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-13.21 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06753
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۲
1.06552
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-15.41 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06552
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۷
1.06352
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-17.61 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06352
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.61 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۵
1.06151
1.07954
0.00000
1.07257
سود
‪-19.82 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06151
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.82 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07954
Take profit
1.07257