حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۳۸
1.10351
1.10311
0.00000
1.10401
سود
-0.40 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10351
Stop loss
0.00000
سود
-0.40 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10311
Take profit
1.10401
فروش
0.03
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۱۴
1.10287
1.10331
0.00000
1.10122
سود
-1.32 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10287
Stop loss
0.00000
سود
-1.32 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.10331
Take profit
1.10122
فروش
0.02
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
1.10115
1.10331
0.00000
1.10122
سود
-4.32 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10115
Stop loss
0.00000
سود
-4.32 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10331
Take profit
1.10122
فروش
0.01
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
1.09943
1.10331
0.00000
1.10122
سود
-3.88 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09943
Stop loss
0.00000
سود
-3.88 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10331
Take profit
1.10122