حالت آزمایشی
فروش
0.04
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۱
1.11018
1.11072
0.00000
1.10862
سود
-2.16 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11018
Stop loss
0.00000
سود
-2.16 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.11072
Take profit
1.10862
فروش
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۹
143.019
143.148
0.000
142.391
سود
-5.93 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
143.019
Stop loss
0.000
سود
-5.93 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
143.148
Take profit
142.391
فروش
0.03
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۲
1.10818
1.11072
0.00000
1.10862
سود
-7.62 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10818
Stop loss
0.00000
سود
-7.62 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.11072
Take profit
1.10862
فروش
0.04
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۴
142.441
143.148
0.000
142.391
سود
-26.00 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.441
Stop loss
0.000
سود
-26.00 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
143.148
Take profit
142.391
فروش
0.03
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
141.878
143.148
0.000
142.391
سود
-35.03 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.878
Stop loss
0.000
سود
-35.03 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
143.148
Take profit
142.391
فروش
0.07
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۱
0.68525
0.68332
0.00000
0.68141
سود
13.51 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68525
Stop loss
0.00000
سود
13.51 USD
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
0.68332
Take profit
0.68141
فروش
0.06
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۰۹
0.68322
0.68332
0.00000
0.68141
سود
-0.60 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68322
Stop loss
0.00000
سود
-0.60 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.68332
Take profit
0.68141
فروش
0.05
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۳
0.68119
0.68332
0.00000
0.68141
سود
-10.65 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68119
Stop loss
0.00000
سود
-10.65 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.68332
Take profit
0.68141
فروش
0.04
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۶
0.67920
0.68332
0.00000
0.68141
سود
-16.48 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67920
Stop loss
0.00000
سود
-16.48 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68332
Take profit
0.68141
فروش
0.03
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
0.67720
0.68332
0.00000
0.68141
سود
-18.36 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67720
Stop loss
0.00000
سود
-18.36 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.68332
Take profit
0.68141