حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۵
130.330
130.041
0.000
0.000
سود
‪2.60 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.330
Stop loss
0.000
سود
‪2.60 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.041
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۴
150.800
150.692
0.000
147.560
سود
‪0.97 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
150.800
Stop loss
0.000
سود
‪0.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.692
Take profit
147.560
فروش
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۶
150.560
150.692
0.000
145.490
سود
‪-1.18 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
150.560
Stop loss
0.000
سود
‪-1.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.692
Take profit
145.490
فروش
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۴:۴۵
128.850
130.041
0.000
124.798
سود
‪-10.70 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۴:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.850
Stop loss
0.000
سود
‪-10.70 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.041
Take profit
124.798
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
1.37190
1.35378
0.00000
1.34300
سود
‪18.12 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37190
Stop loss
0.00000
سود
‪18.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.35378
Take profit
1.34300
فروش
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
1.38000
1.35378
0.00000
1.35000
سود
‪26.22 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38000
Stop loss
0.00000
سود
‪26.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.35378
Take profit
1.35000
فروش
0.01
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۲
151.670
150.692
0.000
147.600
سود
‪8.79 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
151.670
Stop loss
0.000
سود
‪8.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.692
Take profit
147.600
فروش در
0.01
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
131.200
129.791
0.000
126.400
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
131.200
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.791
Take profit
126.400
فروش
0.01
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
144.300
150.692
0.000
134.119
سود
‪-57.42 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
144.300
Stop loss
0.000
سود
‪-57.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.692
Take profit
134.119
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
126.480
130.041
0.000
124.780
سود
‪-31.99 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.480
Stop loss
0.000
سود
‪-31.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.041
Take profit
124.780
فروش
0.01
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
126.800
130.041
0.000
124.780
سود
‪-29.12 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.800
Stop loss
0.000
سود
‪-29.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.041
Take profit
124.780
فروش
0.01
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
127.064
130.041
0.000
124.780
سود
‪-26.75 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
127.064
Stop loss
0.000
سود
‪-26.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.041
Take profit
124.780
فروش
0.01
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
1.33020
1.35378
0.00000
1.30510
سود
‪-23.58 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33020
Stop loss
0.00000
سود
‪-23.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.35378
Take profit
1.30510
فروش
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
123.250
130.041
0.000
122.390
سود
‪-61.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
123.250
Stop loss
0.000
سود
‪-61.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.041
Take profit
122.390
فروش
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
1.30510
1.35378
0.00000
0.00000
سود
‪-97.36 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30510
Stop loss
0.00000
سود
‪-97.36 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.35378
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
1.17700
1.16842
0.00000
1.16470
سود
‪8.58 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17700
Stop loss
0.00000
سود
‪8.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16842
Take profit
1.16470
فروش
0.02
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
1.31030
1.35378
0.00000
1.26850
سود
‪-86.96 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31030
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.96 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.35378
Take profit
1.26850
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
1.29480
1.35378
0.00000
1.27248
سود
‪-58.98 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29480
Stop loss
0.00000
سود
‪-58.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.35378
Take profit
1.27248
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
1.16900
1.16842
0.00000
1.13770
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16900
Stop loss
0.00000
سود
‪0.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16842
Take profit
1.13770
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
1.28470
1.35378
0.00000
1.24171
سود
‪-69.08 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28470
Stop loss
0.00000
سود
‪-69.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.35378
Take profit
1.24171
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
1.14327
1.16842
0.00000
1.11400
سود
‪-25.15 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14327
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16842
Take profit
1.11400
فروش
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
130.041
0.000
116.906
سود
‪-83.92 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.700
Stop loss
0.000
سود
‪-83.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.041
Take profit
116.906
فروش
0.01
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
1.12560
1.16842
0.00000
1.11320
سود
‪-42.82 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12560
Stop loss
0.00000
سود
‪-42.82 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16842
Take profit
1.11320
فروش
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
1.11321
1.16842
0.00000
1.08800
سود
‪-55.21 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11321
Stop loss
0.00000
سود
‪-55.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16842
Take profit
1.08800