حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۱
1.18006
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-8.31 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18006
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۵۶
1.17973
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-8.64 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17973
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۳۹
1.17951
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-8.86 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17951
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۲۹
1.17925
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-9.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17925
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۵۲
1.17903
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-9.34 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17903
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۶
1.17879
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-9.58 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17879
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۲۵
1.17856
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-9.81 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17856
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۳
1.17824
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-10.13 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17824
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
1.17810
1.18827
0.00000
1.17873
سود
‪-10.27 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17810
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18827
Take profit
1.17873
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۵۰
1.36372
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-33.64 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36372
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۵
1.36346
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-33.90 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36346
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.90 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۷
1.36319
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-34.17 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36319
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
0.86324
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-18.14 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86324
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
1.36302
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-34.34 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36302
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۲
0.86343
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-18.41 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86343
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۲
1.36289
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-34.47 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36289
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۶
1.36264
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-34.72 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36264
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
1.36253
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-34.83 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36253
Stop loss
0.00000
سود
‪-34.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
1.36235
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-35.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36235
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۰۱
1.36210
1.39726
0.00000
1.36258
سود
‪-35.26 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36210
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39726
Take profit
1.36258
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۴۲
0.86363
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-18.69 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86363
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۱
0.86383
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-18.96 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86383
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۵
0.86404
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-19.26 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86404
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
0.86426
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-19.57 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86426
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵
0.86445
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-19.83 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86445
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۸
0.86468
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-20.15 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86468
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
خرید
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۱
0.86484
0.85040
0.00000
0.86439
سود
‪-20.38 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86484
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85040
Take profit
0.86439
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۳
0.73084
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-9.25 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73084
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۱
0.73063
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-9.46 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73063
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.46 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۷
0.73043
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-9.66 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73043
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۳
0.73018
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-9.91 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73018
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.91 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۵
0.72998
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-10.11 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72998
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
0.72979
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-10.30 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72979
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۹
0.72955
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-10.54 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72955
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
0.72930
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-10.79 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72930
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۰۱
0.72909
0.73999
0.00000
0.72968
سود
‪-11.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72909
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73999
Take profit
0.72968
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۵
0.77578
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-35.92 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77578
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۵۳
0.77593
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-36.07 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77593
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۱۱
1.41563
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-18.49 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41563
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۵۸
1.41580
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-18.66 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41580
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۰
1.41600
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-18.86 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41600
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۵
0.77612
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-36.26 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77612
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
1.41625
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-19.11 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41625
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۰۷
0.77634
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-36.48 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77634
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۳۴
1.41652
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-19.38 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41652
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۲
0.77654
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-36.68 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77654
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.68 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۹
0.77672
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-36.86 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77672
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
1.41674
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-19.60 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41674
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.60 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۳
0.77690
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-37.04 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77690
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۷
1.41695
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-19.81 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41695
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۳
0.77710
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-37.24 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77710
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۶
1.41720
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-20.06 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41720
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
0.77729
0.73996
0.00000
0.77682
سود
‪-37.43 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77729
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73996
Take profit
0.77682
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
1.41740
1.39724
0.00000
1.41680
سود
‪-20.26 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41740
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.39724
Take profit
1.41680
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۹
1.21872
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-30.57 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21872
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۱
1.21887
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-30.72 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21887
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۷
1.21911
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-30.96 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21911
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۲
1.21931
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-31.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21931
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۴
1.21950
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-31.35 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21950
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۴
1.21983
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-31.68 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21983
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.68 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۸
1.22005
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-31.90 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22005
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.90 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۳
1.22026
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-32.11 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22026
Stop loss
0.00000
سود
‪-32.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۰
1.22045
1.18825
0.00000
1.21987
سود
‪-32.30 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22045
Stop loss
0.00000
سود
‪-32.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18825
Take profit
1.21987
خرید
2.52
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۵
0.72470
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-6 355.44 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72470
Stop loss
0.00000
سود
‪-6 355.44 USD‬
حجم معامله
2.52
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
1.66
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۲
0.72495
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-4 228.02 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72495
Stop loss
0.00000
سود
‪-4 228.02 USD‬
حجم معامله
1.66
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
1.09
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۵۲
0.72511
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-2 793.67 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72511
Stop loss
0.00000
سود
‪-2 793.67 USD‬
حجم معامله
1.09
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۷:۰۴
0.72532
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-25.84 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۷:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72532
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۵
0.72551
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-26.03 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72551
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۳۱
0.72574
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-26.26 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72574
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۶:۳۱
0.72596
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-26.48 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۶:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72596
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۱
0.72617
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-26.69 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72617
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۳۱
0.72636
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-26.88 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72636
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۹
0.72657
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-27.09 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72657
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۷
0.72677
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-27.29 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72677
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519
خرید
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۱
0.72697
0.69958
0.00000
0.72519
سود
‪-27.49 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72697
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69958
Take profit
0.72519