حالت آزمایشی
خرید در
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۹
1.34320
1.34440
0.00000
1.34409
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.34320
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34440
Take profit
1.34409
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۸
1.34365
1.34310
0.00000
1.34400
سود
‪-0.65 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34365
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34310
Take profit
1.34400
خرید
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۶:۰۱
1.34398
1.34310
0.00000
1.34400
سود
‪-0.98 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34398
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34310
Take profit
1.34400
فروش در
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۳۴
1.34456
1.34310
0.00000
1.34407
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.34456
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34310
Take profit
1.34407
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۳۲
1.34393
1.34440
0.00000
1.34262
سود
‪-0.57 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34393
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34440
Take profit
1.34262
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۳:۰۴
1.34323
1.34440
0.00000
1.34262
سود
‪-1.27 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۳:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34323
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34440
Take profit
1.34262
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۲۲
1.34296
1.34440
0.00000
1.34262
سود
‪-1.54 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34296
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34440
Take profit
1.34262
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۰:۱۶
1.34269
1.34440
0.00000
1.34262
سود
‪-1.81 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34269
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34440
Take profit
1.34262
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۵۴
1.34248
1.34440
0.00000
1.34262
سود
‪-2.02 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34248
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34440
Take profit
1.34262
فروش
0.01
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۲:۰۹
1.34225
1.34440
0.00000
1.34262
سود
‪-2.25 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34225
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.34440
Take profit
1.34262