حالت آزمایشی
خرید
1
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
0.64247
0.62590
0.00000
0.65470
سود
-1 754.15 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64247
Stop loss
0.00000
سود
-1 754.15 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.65470
خرید
1
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
0.64367
0.62590
0.00000
0.65470
سود
-1 874.15 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64367
Stop loss
0.00000
سود
-1 874.15 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.65470
خرید
1
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
0.66362
0.62590
0.00000
0.68362
سود
-3 866.21 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66362
Stop loss
0.00000
سود
-3 866.21 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.68362
خرید
1
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
0.66996
0.62590
0.00000
0.68362
سود
-4 499.65 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66996
Stop loss
0.00000
سود
-4 499.65 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.68362
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
0.67066
0.62590
0.00000
0.68362
سود
-4 569.51 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67066
Stop loss
0.00000
سود
-4 569.51 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.68362
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
0.67196
0.62590
0.00000
0.68362
سود
-4 699.51 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67196
Stop loss
0.00000
سود
-4 699.51 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.68362
فروش در
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
0.68362
0.62590
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.68362
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62590
Take profit
0.00000