حالت آزمایشی
خرید
1
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
0.65829
0.65927
0.00000
0.66362
سود
83.75 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65829
Stop loss
0.00000
سود
83.75 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.65927
Take profit
0.66362
فروش
1
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۱
1.29359
1.33339
0.00000
1.28659
سود
-3 980.20 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29359
Stop loss
0.00000
سود
-3 980.20 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.33339
Take profit
1.28659
فروش
1
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۰
1.28659
1.33339
0.00000
1.26623
سود
-4 656.09 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28659
Stop loss
0.00000
سود
-4 656.09 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.33339
Take profit
1.26623
خرید
1
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
0.66362
0.65927
0.00000
0.69151
سود
-886.21 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66362
Stop loss
0.00000
سود
-886.21 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.65927
Take profit
0.69151
خرید
1
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
0.66996
0.65927
0.00000
0.69151
سود
-1 519.65 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66996
Stop loss
0.00000
سود
-1 519.65 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.65927
Take profit
0.69151
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
0.67066
0.65927
0.00000
0.69151
سود
-1 589.51 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67066
Stop loss
0.00000
سود
-1 589.51 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.65927
Take profit
0.69151
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
0.67196
0.65927
0.00000
0.69151
سود
-1 719.51 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67196
Stop loss
0.00000
سود
-1 719.51 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.65927
Take profit
0.69151
فروش در
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
0.69151
0.65927
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.69151
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.65927
Take profit
0.00000