حالت آزمایشی
خرید
1.51
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
109.426
109.350
0.000
109.616
سود
‪-1.05 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.426
Stop loss
0.000
سود
‪-1.05 USD‬
حجم معامله
1.51
قیمت فعلی
109.350
Take profit
109.616
خرید
1.04
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۰
1.21068
1.21086
0.00000
0.00000
سود
‪0.19 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21068
Stop loss
0.00000
سود
‪0.19 USD‬
حجم معامله
1.04
قیمت فعلی
1.21086
Take profit
0.00000
خرید
1.14
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
132.459
132.416
0.000
0.000
سود
‪-0.45 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.459
Stop loss
0.000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
1.14
قیمت فعلی
132.416
Take profit
0.000
فروش
1.58
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
1.20964
1.21106
0.00000
1.20654
سود
‪-2.24 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20964
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.24 USD‬
حجم معامله
1.58
قیمت فعلی
1.21106
Take profit
1.20654
فروش
1.38
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
1.20820
1.21106
0.00000
1.20654
سود
‪-3.95 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20820
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.95 USD‬
حجم معامله
1.38
قیمت فعلی
1.21106
Take profit
1.20654
فروش
1.2
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
1.20685
1.21106
0.00000
1.20654
سود
‪-5.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20685
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.05 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
1.21106
Take profit
1.20654
فروش
1.04
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
1.20551
1.21106
0.00000
1.20654
سود
‪-5.77 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20551
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.77 USD‬
حجم معامله
1.04
قیمت فعلی
1.21106
Take profit
1.20654
خرید
1.31
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
109.517
109.350
0.000
109.616
سود
‪-2.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.517
Stop loss
0.000
سود
‪-2.00 USD‬
حجم معامله
1.31
قیمت فعلی
109.350
Take profit
109.616
فروش
2.29
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
132.540
132.444
0.000
132.085
سود
‪2.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.540
Stop loss
0.000
سود
‪2.01 USD‬
حجم معامله
2.29
قیمت فعلی
132.444
Take profit
132.085
خرید
1.14
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۵
109.671
109.350
0.000
109.616
سود
‪-3.35 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.671
Stop loss
0.000
سود
‪-3.35 USD‬
حجم معامله
1.14
قیمت فعلی
109.350
Take profit
109.616
فروش
4.61
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۱
109.647
109.372
0.000
109.058
سود
‪11.59 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.647
Stop loss
0.000
سود
‪11.59 USD‬
حجم معامله
4.61
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
4.01
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
109.508
109.372
0.000
109.058
سود
‪4.99 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.508
Stop loss
0.000
سود
‪4.99 USD‬
حجم معامله
4.01
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
3.46
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۲
109.375
109.372
0.000
109.058
سود
‪0.09 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.375
Stop loss
0.000
سود
‪0.09 USD‬
حجم معامله
3.46
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
3.01
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
109.250
109.372
0.000
109.058
سود
‪-3.36 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.250
Stop loss
0.000
سود
‪-3.36 USD‬
حجم معامله
3.01
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
1.98
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
132.357
132.444
0.000
132.085
سود
‪-1.58 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.357
Stop loss
0.000
سود
‪-1.58 USD‬
حجم معامله
1.98
قیمت فعلی
132.444
Take profit
132.085
فروش
1.72
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
132.177
132.444
0.000
132.085
سود
‪-4.20 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.177
Stop loss
0.000
سود
‪-4.20 USD‬
حجم معامله
1.72
قیمت فعلی
132.444
Take profit
132.085
فروش
1.49
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
132.064
132.444
0.000
132.085
سود
‪-5.18 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.064
Stop loss
0.000
سود
‪-5.18 USD‬
حجم معامله
1.49
قیمت فعلی
132.444
Take profit
132.085
فروش
2.61
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
109.121
109.372
0.000
109.058
سود
‪-5.99 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.121
Stop loss
0.000
سود
‪-5.99 USD‬
حجم معامله
2.61
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
1.3
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
131.928
132.444
0.000
132.085
سود
‪-6.13 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.928
Stop loss
0.000
سود
‪-6.13 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
132.444
Take profit
132.085
فروش
1.12
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
131.769
132.444
0.000
132.085
سود
‪-6.91 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
131.769
Stop loss
0.000
سود
‪-6.91 USD‬
حجم معامله
1.12
قیمت فعلی
132.444
Take profit
132.085
فروش
2.25
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
108.886
109.372
0.000
109.058
سود
‪-10.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.886
Stop loss
0.000
سود
‪-10.00 USD‬
حجم معامله
2.25
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
1.96
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
108.768
109.372
0.000
109.058
سود
‪-10.82 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.768
Stop loss
0.000
سود
‪-10.82 USD‬
حجم معامله
1.96
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
1.7
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
108.650
109.372
0.000
109.058
سود
‪-11.22 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.650
Stop loss
0.000
سود
‪-11.22 USD‬
حجم معامله
1.7
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
1.48
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
108.515
109.372
0.000
109.058
سود
‪-11.60 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.515
Stop loss
0.000
سود
‪-11.60 USD‬
حجم معامله
1.48
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
1.39
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۴
108.400
109.372
0.000
109.058
سود
‪-12.35 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.400
Stop loss
0.000
سود
‪-12.35 USD‬
حجم معامله
1.39
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
1.12
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
108.569
109.372
0.000
109.058
سود
‪-8.22 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.569
Stop loss
0.000
سود
‪-8.22 USD‬
حجم معامله
1.12
قیمت فعلی
109.372
Take profit
109.058
فروش
40.18
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
128.556
132.444
0.000
128.086
سود
‪-1 428.33 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.556
Stop loss
0.000
سود
‪-1 428.33 USD‬
حجم معامله
40.18
قیمت فعلی
132.444
Take profit
128.086