حالت آزمایشی
خرید
0.12
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۱۵
0.91382
0.91344
0.00000
0.00000
سود
‪-6.19 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91382
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.19 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.91344
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۶
0.91627
0.91349
0.00000
0.00000
سود
‪11.77 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91627
Stop loss
0.00000
سود
‪11.77 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.91349
Take profit
0.00000
خرید
1.5
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۸:۳۴
43.423
44.354
0.000
0.000
سود
‪13.21 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۸:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.423
Stop loss
0.000
سود
‪13.21 USD‬
حجم معامله
1.5
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
1.5
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۸:۲۳
40.205
41.640
0.000
0.000
سود
‪20.77 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۸:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.205
Stop loss
0.000
سود
‪20.77 USD‬
حجم معامله
1.5
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
0.01
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۴
0.91049
0.91344
0.00000
0.00000
سود
‪3.13 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91049
Stop loss
0.00000
سود
‪3.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91344
Take profit
0.00000
خرید
3.1
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
42.998
44.354
0.000
0.000
سود
‪40.48 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.998
Stop loss
0.000
سود
‪40.48 USD‬
حجم معامله
3.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
3.1
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۷
40.800
41.640
0.000
0.000
سود
‪24.49 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.800
Stop loss
0.000
سود
‪24.49 USD‬
حجم معامله
3.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
4.1
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۳۹
43.496
44.354
0.000
0.000
سود
‪33.12 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.496
Stop loss
0.000
سود
‪33.12 USD‬
حجم معامله
4.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
3.1
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۳۵
40.996
41.640
0.000
0.000
سود
‪18.41 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.996
Stop loss
0.000
سود
‪18.41 USD‬
حجم معامله
3.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۳۰
42.111
41.640
0.000
0.000
سود
‪-5.73 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.111
Stop loss
0.000
سود
‪-5.73 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۵۳
44.603
44.354
0.000
0.000
سود
‪-3.29 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.603
Stop loss
0.000
سود
‪-3.29 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۹
44.200
44.354
0.000
0.000
سود
‪1.14 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.200
Stop loss
0.000
سود
‪1.14 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
44.190
44.354
0.000
0.000
سود
‪1.25 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.190
Stop loss
0.000
سود
‪1.25 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۴۹
44.402
44.354
0.000
0.000
سود
‪-1.08 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.402
Stop loss
0.000
سود
‪-1.08 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۳۲
41.805
41.640
0.000
0.000
سود
‪-2.37 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.805
Stop loss
0.000
سود
‪-2.37 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۱۲
44.383
44.354
0.000
0.000
سود
‪-0.87 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.383
Stop loss
0.000
سود
‪-0.87 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۱:۵۹
41.788
41.640
0.000
0.000
سود
‪-2.18 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۱:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.788
Stop loss
0.000
سود
‪-2.18 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
2.1
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۲۰
44.694
44.354
0.000
0.000
سود
‪-8.19 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.694
Stop loss
0.000
سود
‪-8.19 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
2.1
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۴۵
42.098
41.640
0.000
0.000
سود
‪-10.67 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.098
Stop loss
0.000
سود
‪-10.67 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
0.5
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۱
44.983
44.354
0.000
0.000
سود
‪-3.40 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.983
Stop loss
0.000
سود
‪-3.40 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
0.5
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۹
42.184
41.640
0.000
0.000
سود
‪-2.97 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.184
Stop loss
0.000
سود
‪-2.97 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
0.5
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۳۷
44.694
44.354
0.000
0.000
سود
‪-1.95 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.694
Stop loss
0.000
سود
‪-1.95 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
3.5
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۵۳
43.156
44.354
0.000
0.000
سود
‪40.18 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.156
Stop loss
0.000
سود
‪40.18 USD‬
حجم معامله
3.5
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
3.5
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۵۳
40.665
41.640
0.000
0.000
سود
‪32.37 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.665
Stop loss
0.000
سود
‪32.37 USD‬
حجم معامله
3.5
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
3.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
42.993
44.354
0.000
0.000
سود
‪40.64 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.993
Stop loss
0.000
سود
‪40.64 USD‬
حجم معامله
3.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
4.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۷
40.694
41.640
0.000
0.000
سود
‪36.74 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.694
Stop loss
0.000
سود
‪36.74 USD‬
حجم معامله
4.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
6
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
44.84
43.31
0.00
0.00
سود
‪-10.68 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.84
Stop loss
0.00
سود
‪-10.68 USD‬
حجم معامله
6
قیمت فعلی
43.31
Take profit
0.00
خرید
2.1
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۲
43.266
44.354
0.000
0.000
سود
‪21.79 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.266
Stop loss
0.000
سود
‪21.79 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
44.354
Take profit
0.000
خرید
2.1
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۶
40.662
41.640
0.000
0.000
سود
‪19.49 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.662
Stop loss
0.000
سود
‪19.49 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
41.640
Take profit
0.000
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.33123
0.00000
0.00000
سود
‪226.56 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪226.56 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.33123
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
105.742
0.000
0.000
سود
‪28.08 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪28.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.742
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.17998
0.00000
0.00000
سود
‪-150.09 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪-150.09 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17998
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
105.739
0.000
0.000
سود
‪-65.11 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
‪-65.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.739
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.17998
0.00000
0.00000
سود
‪-5.23 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17998
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
105.742
0.000
0.000
سود
‪62.90 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
‪62.90 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.742
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
105.739
0.000
0.000
سود
‪-74.59 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
‪-74.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.739
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
105.742
0.000
0.000
سود
‪75.79 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
‪75.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.742
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.17998
0.00000
0.00000
سود
‪-19.57 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17998
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.17998
0.00000
0.00000
سود
‪-23.42 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
‪-23.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17998
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.17996
0.00000
0.00000
سود
‪24.13 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
‪24.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17996
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
124.768
0.000
0.000
سود
‪-70.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
‪-70.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
124.768
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
105.739
0.000
0.000
سود
‪-77.63 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
‪-77.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.739
Take profit
0.000