حالت آزمایشی
خرید
0.02
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۴
109.893
109.893
0.000
0.000
سود
-0.20 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.893
Stop loss
0.000
سود
-0.20 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
109.893
Take profit
0.000
فروش
0.03
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۲
1.10934
1.10919
0.00000
0.00000
سود
0.15 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10934
Stop loss
0.00000
سود
0.15 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۰۰
1.10876
1.10919
0.00000
0.00000
سود
-1.06 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10876
Stop loss
0.00000
سود
-1.06 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۰۱
1.10842
1.10919
0.00000
0.00000
سود
-0.87 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10842
Stop loss
0.00000
سود
-0.87 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۰۹
109.959
109.939
0.000
0.000
سود
-0.28 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.959
Stop loss
0.000
سود
-0.28 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۵
109.998
109.939
0.000
0.000
سود
-0.64 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.998
Stop loss
0.000
سود
-0.64 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۲
1.10784
1.10919
0.00000
0.00000
سود
-1.45 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10784
Stop loss
0.00000
سود
-1.45 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۰
1.10920
1.10918
0.00000
0.00000
سود
-0.12 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10920
Stop loss
0.00000
سود
-0.12 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10918
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۱۳
1.07869
1.07493
0.00000
0.00000
سود
14.72 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07869
Stop loss
0.00000
سود
14.72 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.07493
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۳۳
0.97109
0.96911
0.00000
0.00000
سود
7.77 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97109
Stop loss
0.00000
سود
7.77 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.96911
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۰۰
1.10765
1.10918
0.00000
0.00000
سود
5.72 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10765
Stop loss
0.00000
سود
5.72 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10918
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۱
0.65823
0.66084
0.00000
0.00000
سود
-10.84 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65823
Stop loss
0.00000
سود
-10.84 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66084
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۲
0.68364
0.68546
0.00000
0.00000
سود
-7.68 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68364
Stop loss
0.00000
سود
-7.68 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68546
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۸
1.10862
1.10918
0.00000
0.00000
سود
0.46 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10862
Stop loss
0.00000
سود
0.46 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10918
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۴۶
1.11122
1.10918
0.00000
0.00000
سود
-2.14 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11122
Stop loss
0.00000
سود
-2.14 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10918
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
0.68475
0.68546
0.00000
0.00000
سود
4.88 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68475
Stop loss
0.00000
سود
4.88 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
0.68546
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۵۸
0.65939
0.66080
0.00000
0.00000
سود
5.24 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65939
Stop loss
0.00000
سود
5.24 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66080
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۳
0.96928
0.96910
0.00000
0.00000
سود
-1.14 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.96928
Stop loss
0.00000
سود
-1.14 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.96910
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۴
0.68744
0.68546
0.00000
0.00000
سود
-8.32 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68744
Stop loss
0.00000
سود
-8.32 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68546
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۳
1.10962
1.10919
0.00000
0.00000
سود
1.32 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10962
Stop loss
0.00000
سود
1.32 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۲۸
0.66254
0.66080
0.00000
0.00000
سود
-7.36 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66254
Stop loss
0.00000
سود
-7.36 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66080
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۵۲
1.11125
1.10918
0.00000
0.00000
سود
-8.68 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11125
Stop loss
0.00000
سود
-8.68 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10918
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۶
1.03831
1.03726
0.00000
0.00000
سود
-3.57 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.03831
Stop loss
0.00000
سود
-3.57 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.03726
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۵۸
0.69023
0.68546
0.00000
0.00000
سود
-19.48 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69023
Stop loss
0.00000
سود
-19.48 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68546
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۶
1.03926
1.03729
0.00000
0.00000
سود
4.41 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03926
Stop loss
0.00000
سود
4.41 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.03729
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۴
0.69294
0.68546
0.00000
0.00000
سود
-30.32 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69294
Stop loss
0.00000
سود
-30.32 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.68546
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۸
0.66562
0.66080
0.00000
0.00000
سود
-19.68 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66562
Stop loss
0.00000
سود
-19.68 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66080
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۴۴
1.04091
1.03726
0.00000
0.00000
سود
-10.44 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04091
Stop loss
0.00000
سود
-10.44 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.03726
Take profit
0.00000
خرید
0.8
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۳۰
1.07444
1.07491
0.00000
0.00000
سود
22.80 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07444
Stop loss
0.00000
سود
22.80 USD
حجم معامله
0.8
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۸
1.11484
1.10918
0.00000
0.00000
سود
-23.04 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11484
Stop loss
0.00000
سود
-23.04 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10918
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۴۶
1.07502
1.07493
0.00000
0.00000
سود
-0.43 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07502
Stop loss
0.00000
سود
-0.43 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.07493
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۲
1.04351
1.03726
0.00000
0.00000
سود
-17.32 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.04351
Stop loss
0.00000
سود
-17.32 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.03726
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۶
0.96748
0.96911
0.00000
0.00000
سود
-7.13 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.96748
Stop loss
0.00000
سود
-7.13 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.96911
Take profit
0.00000
خرید
0.48
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۸
1.07803
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-164.14 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07803
Stop loss
0.00000
سود
-164.14 USD
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۰۰
109.839
109.939
0.000
0.000
سود
-1.01 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.839
Stop loss
0.000
سود
-1.01 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000
فروش
0.04
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۳
1.30638
1.30459
0.00000
0.00000
سود
5.09 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30638
Stop loss
0.00000
سود
5.09 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30459
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۹
1.30479
1.30457
0.00000
0.00000
سود
-1.07 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30479
Stop loss
0.00000
سود
-1.07 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30457
Take profit
0.00000
خرید
0.32
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۵
1.08165
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-228.96 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08165
Stop loss
0.00000
سود
-228.96 USD
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۴
1.31281
1.31473
0.00000
0.00000
سود
3.64 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.31281
Stop loss
0.00000
سود
3.64 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.31473
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۰۳
1.30166
1.30459
0.00000
0.00000
سود
-9.38 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30166
Stop loss
0.00000
سود
-9.38 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30459
Take profit
0.00000
خرید
0.2
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۱۹
1.08525
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-217.39 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08525
Stop loss
0.00000
سود
-217.39 USD
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۷
0.66392
0.66084
0.00000
0.00000
سود
29.80 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66392
Stop loss
0.00000
سود
29.80 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66084
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۳۷
1477.78
1557.75
0.00
0.00
سود
-881.87 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1477.78
Stop loss
0.00
سود
-881.87 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1557.75
Take profit
0.00
خرید
0.12
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۴۳
1.08887
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-175.26 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08887
Stop loss
0.00000
سود
-175.26 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۲۶
1.08906
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-59.20 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08906
Stop loss
0.00000
سود
-59.20 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۵۴
1.98812
1.98946
0.00000
0.00000
سود
6.85 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.98812
Stop loss
0.00000
سود
6.85 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.98946
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۳۲
1.09123
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-51.12 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09123
Stop loss
0.00000
سود
-51.12 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۷:۴۹
1.09246
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-146.48 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۷:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09246
Stop loss
0.00000
سود
-146.48 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۳
1.09371
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-58.80 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09371
Stop loss
0.00000
سود
-58.80 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۵۷
1.92514
1.91802
0.00000
0.00000
سود
-50.80 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.92514
Stop loss
0.00000
سود
-50.80 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.91802
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۳۳
1.93137
1.91802
0.00000
0.00000
سود
-93.51 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.93137
Stop loss
0.00000
سود
-93.51 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.91802
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۰۸
1.32750
1.31473
0.00000
0.00000
سود
-128.70 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32750
Stop loss
0.00000
سود
-128.70 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.31473
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۸
1.09604
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-88.01 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09604
Stop loss
0.00000
سود
-88.01 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۶
1.09967
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-102.99 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09967
Stop loss
0.00000
سود
-102.99 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۳۰:۰۴
1.10350
1.07491
0.00000
0.00000
سود
-118.80 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10350
Stop loss
0.00000
سود
-118.80 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.07491
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۴:۴۰
0.98435
0.96910
0.00000
0.00000
سود
-158.36 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۴:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98435
Stop loss
0.00000
سود
-158.36 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.96910
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
0.65641
0.66084
0.00000
0.00000
سود
-45.30 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65641
Stop loss
0.00000
سود
-45.30 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66084
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
0.65551
0.66084
0.00000
0.00000
سود
-54.30 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۸:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65551
Stop loss
0.00000
سود
-54.30 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66084
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
0.65348
0.66084
0.00000
0.00000
سود
-74.60 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65348
Stop loss
0.00000
سود
-74.60 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66084
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۲
0.98960
0.96910
0.00000
0.00000
سود
-212.54 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98960
Stop loss
0.00000
سود
-212.54 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.96910
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
0.99070
0.96910
0.00000
0.00000
سود
-223.89 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99070
Stop loss
0.00000
سود
-223.89 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.96910
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
0.65174
0.66084
0.00000
0.00000
سود
-92.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65174
Stop loss
0.00000
سود
-92.00 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66084
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۵
0.99169
0.96910
0.00000
0.00000
سود
-234.10 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99169
Stop loss
0.00000
سود
-234.10 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.96910
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
0.65068
0.66084
0.00000
0.00000
سود
-102.60 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65068
Stop loss
0.00000
سود
-102.60 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.66084
Take profit
0.00000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۱
1.07150
1.03726
0.00000
0.00000
سود
-1 164.12 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07150
Stop loss
0.00000
سود
-1 164.12 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.03726
Take profit
0.00000
خرید
0.51
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۴
1.07183
1.03726
0.00000
0.00000
سود
-1 175.24 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07183
Stop loss
0.00000
سود
-1 175.24 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.03726
Take profit
0.00000
خرید
0.31
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۶
2.03564
1.98946
0.00000
0.00000
سود
-952.19 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.03564
Stop loss
0.00000
سود
-952.19 USD
حجم معامله
0.31
قیمت فعلی
1.98946
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۷
2.04410
1.98946
0.00000
0.00000
سود
-1 198.10 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
2.04410
Stop loss
0.00000
سود
-1 198.10 USD
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
1.98946
Take profit
0.00000
فروش
0.11
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
1.94403
1.98963
0.00000
0.00000
سود
-333.68 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94403
Stop loss
0.00000
سود
-333.68 USD
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.98963
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
1.94241
1.98963
0.00000
0.00000
سود
-1 130.58 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-1 130.58 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.98963
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
1.93966
1.98963
0.00000
0.00000
سود
-963.45 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93966
Stop loss
0.00000
سود
-963.45 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.98963
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
1.93686
1.98963
0.00000
0.00000
سود
-771.60 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-771.60 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.98963
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
1.98963
0.00000
0.00000
سود
-782.65 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-782.65 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.98963
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.10919
0.00000
0.00000
سود
62.28 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
62.28 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
109.939
0.000
0.000
سود
-24.42 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
-24.42 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.10919
0.00000
0.00000
سود
65.56 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
65.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
109.939
0.000
0.000
سود
22.32 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
22.32 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
109.939
0.000
0.000
سود
-33.53 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
-33.53 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
109.939
0.000
0.000
سود
34.72 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
34.72 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.10919
0.00000
0.00000
سود
51.22 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
51.22 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.10919
0.00000
0.00000
سود
47.37 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
47.37 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10919
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.10918
0.00000
0.00000
سود
-46.65 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
-46.65 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10918
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
121.943
0.000
0.000
سود
-93.03 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
-93.03 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
121.943
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
109.939
0.000
0.000
سود
-36.46 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
-36.46 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.939
Take profit
0.000