حالت آزمایشی
خرید
5.51
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۳۰
1.08196
1.07788
0.00000
0.00000
سود
-1 521.75 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.08196
Stop loss
0.00000
سود
-1 521.75 USD
حجم معامله
5.51
قیمت فعلی
1.07788
Take profit
0.00000
خرید
1.51
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۶
1.99776
1.97757
0.00000
0.00000
سود
-1 944.44 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.99776
Stop loss
0.00000
سود
-1 944.44 USD
حجم معامله
1.51
قیمت فعلی
1.97757
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۱
1.07720
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-18.91 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07720
Stop loss
0.00000
سود
-18.91 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.44
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۸
1.07476
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-96.11 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07476
Stop loss
0.00000
سود
-96.11 USD
حجم معامله
0.44
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
1.94870
1.97770
0.00000
0.00000
سود
-533.90 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94870
Stop loss
0.00000
سود
-533.90 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.97770
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۹
1.94440
1.97770
0.00000
0.00000
سود
-612.20 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94440
Stop loss
0.00000
سود
-612.20 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.97770
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
1.94241
1.97770
0.00000
0.00000
سود
-804.96 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.94241
Stop loss
0.00000
سود
-804.96 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.97770
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
1.93966
1.97770
0.00000
0.00000
سود
-698.52 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93966
Stop loss
0.00000
سود
-698.52 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.97770
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۲
1.93786
1.97770
0.00000
0.00000
سود
-554.77 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93786
Stop loss
0.00000
سود
-554.77 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.97770
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
1.93686
1.97770
0.00000
0.00000
سود
-568.59 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93686
Stop loss
0.00000
سود
-568.59 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.97770
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
1.97770
0.00000
0.00000
سود
-579.09 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.93610
Stop loss
0.00000
سود
-579.09 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.97770
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۴:۰۸
1.07214
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-137.86 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۴:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07214
Stop loss
0.00000
سود
-137.86 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.36
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
1.07092
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-165.44 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07092
Stop loss
0.00000
سود
-165.44 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
1.07084
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-236.93 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07084
Stop loss
0.00000
سود
-236.93 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.43
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
1.06953
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-235.14 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06953
Stop loss
0.00000
سود
-235.14 USD
حجم معامله
0.43
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۷
1.06873
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-304.51 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06873
Stop loss
0.00000
سود
-304.51 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۴
1.06820
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-321.48 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06820
Stop loss
0.00000
سود
-321.48 USD
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.8
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۹
1.06786
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-521.37 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06786
Stop loss
0.00000
سود
-521.37 USD
حجم معامله
0.8
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
1.06734
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-150.56 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-150.56 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
1.06734
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-150.56 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06734
Stop loss
0.00000
سود
-150.56 USD
حجم معامله
0.22
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
فروش
0.29
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
1.06732
1.07792
0.00000
0.00000
سود
-198.83 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06732
Stop loss
0.00000
سود
-198.83 USD
حجم معامله
0.29
قیمت فعلی
1.07792
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
141.837
133.455
0.000
0.000
سود
-781.90 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
141.837
Stop loss
0.000
سود
-781.90 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
133.455
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۰
142.116
133.455
0.000
0.000
سود
-807.86 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.116
Stop loss
0.000
سود
-807.86 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
133.455
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۶
142.373
133.455
0.000
0.000
سود
-831.77 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.373
Stop loss
0.000
سود
-831.77 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
133.455
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.09885
0.00000
0.00000
سود
93.30 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
93.30 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.09885
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
107.475
0.000
0.000
سود
-47.91 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
-47.91 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.475
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.09885
0.00000
0.00000
سود
75.90 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
75.90 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09885
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
107.476
0.000
0.000
سود
45.75 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
45.75 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.476
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
107.475
0.000
0.000
سود
-57.23 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
-57.23 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.475
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
107.476
0.000
0.000
سود
58.44 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
58.44 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.476
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.09885
0.00000
0.00000
سود
61.56 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
61.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09885
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.09885
0.00000
0.00000
سود
57.71 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
57.71 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09885
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.09885
0.00000
0.00000
سود
-56.98 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
-56.98 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09885
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
118.099
0.000
0.000
سود
-130.93 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
-130.93 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
118.099
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
107.475
0.000
0.000
سود
-60.23 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
-60.23 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.475
Take profit
0.000