حالت آزمایشی
خرید
1.1
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۳۳
43.051
41.927
0.000
0.000
سود
‪-12.91 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.051
Stop loss
0.000
سود
‪-12.91 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
4
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۳۲
42.210
41.927
0.000
0.000
سود
‪-13.32 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.210
Stop loss
0.000
سود
‪-13.32 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
4
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۴
42.178
41.927
0.000
0.000
سود
‪-12.04 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.178
Stop loss
0.000
سود
‪-12.04 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۷
42.494
41.927
0.000
0.000
سود
‪-11.10 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.494
Stop loss
0.000
سود
‪-11.10 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
40.154
39.621
0.000
0.000
سود
‪-10.49 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.154
Stop loss
0.000
سود
‪-10.49 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۰
42.423
41.927
0.000
0.000
سود
‪-9.82 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.423
Stop loss
0.000
سود
‪-9.82 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
40.116
39.621
0.000
0.000
سود
‪-9.81 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.116
Stop loss
0.000
سود
‪-9.81 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
42.414
41.927
0.000
0.000
سود
‪-9.66 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.414
Stop loss
0.000
سود
‪-9.66 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۶
42.329
41.927
0.000
0.000
سود
‪-8.13 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.329
Stop loss
0.000
سود
‪-8.13 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
42.294
41.927
0.000
0.000
سود
‪-8.34 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.294
Stop loss
0.000
سود
‪-8.34 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
4
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
42.294
41.927
0.000
0.000
سود
‪-16.68 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.294
Stop loss
0.000
سود
‪-16.68 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۴۳
40.017
39.621
0.000
0.000
سود
‪-8.92 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.017
Stop loss
0.000
سود
‪-8.92 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۰۱
42.251
41.927
0.000
0.000
سود
‪-6.73 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.251
Stop loss
0.000
سود
‪-6.73 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۲۸
39.950
39.621
0.000
0.000
سود
‪-7.58 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.950
Stop loss
0.000
سود
‪-7.58 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۰۱
42.200
41.927
0.000
0.000
سود
‪-6.46 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.200
Stop loss
0.000
سود
‪-6.46 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۶
39.897
39.621
0.000
0.000
سود
‪-6.52 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.897
Stop loss
0.000
سود
‪-6.52 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۲
42.153
41.927
0.000
0.000
سود
‪-4.96 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.153
Stop loss
0.000
سود
‪-4.96 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۷
42.105
41.927
0.000
0.000
سود
‪-4.56 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.105
Stop loss
0.000
سود
‪-4.56 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۲
39.779
39.621
0.000
0.000
سود
‪-4.16 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.779
Stop loss
0.000
سود
‪-4.16 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.8
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۴۸
39.705
39.621
0.000
0.000
سود
‪-2.41 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.705
Stop loss
0.000
سود
‪-2.41 USD‬
حجم معامله
1.8
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۹
39.248
39.621
0.000
0.000
سود
‪3.23 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.248
Stop loss
0.000
سود
‪3.23 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۰
41.726
41.927
0.000
0.000
سود
‪1.51 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.726
Stop loss
0.000
سود
‪1.51 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
42.006
41.927
0.000
0.000
سود
‪-2.58 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.006
Stop loss
0.000
سود
‪-2.58 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
42.006
41.927
0.000
0.000
سود
‪-2.58 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.006
Stop loss
0.000
سود
‪-2.58 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۲
41.901
41.927
0.000
0.000
سود
‪-0.48 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.901
Stop loss
0.000
سود
‪-0.48 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۱
40.746
39.621
0.000
0.000
سود
‪-12.93 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.746
Stop loss
0.000
سود
‪-12.93 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
40.702
39.621
0.000
0.000
سود
‪-12.44 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.702
Stop loss
0.000
سود
‪-12.44 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
40.702
39.621
0.000
0.000
سود
‪-12.44 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.702
Stop loss
0.000
سود
‪-12.44 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۷
43.000
41.927
0.000
0.000
سود
‪-12.35 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.000
Stop loss
0.000
سود
‪-12.35 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
40.653
39.621
0.000
0.000
سود
‪-11.90 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.653
Stop loss
0.000
سود
‪-11.90 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
42.951
41.927
0.000
0.000
سود
‪-11.81 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.951
Stop loss
0.000
سود
‪-11.81 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۴۰
40.634
39.621
0.000
0.000
سود
‪-11.69 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.634
Stop loss
0.000
سود
‪-11.69 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
40.552
39.621
0.000
0.000
سود
‪-10.79 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.552
Stop loss
0.000
سود
‪-10.79 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
2.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
42.866
41.927
0.000
0.000
سود
‪-20.77 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.866
Stop loss
0.000
سود
‪-20.77 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۱۷
43.562
41.927
0.000
0.000
سود
‪-18.53 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.562
Stop loss
0.000
سود
‪-18.53 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۰۹
41.295
39.621
0.000
0.000
سود
‪-18.97 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.295
Stop loss
0.000
سود
‪-18.97 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.2
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
41.526
39.621
0.000
0.000
سود
‪-23.46 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.526
Stop loss
0.000
سود
‪-23.46 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۲
43.795
41.927
0.000
0.000
سود
‪-21.10 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.795
Stop loss
0.000
سود
‪-21.10 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۵
43.588
41.927
0.000
0.000
سود
‪-18.82 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.588
Stop loss
0.000
سود
‪-18.82 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.2
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۴
41.287
39.621
0.000
0.000
سود
‪-20.59 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.287
Stop loss
0.000
سود
‪-20.59 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
2.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۷
41.108
39.621
0.000
0.000
سود
‪-32.28 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.108
Stop loss
0.000
سود
‪-32.28 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
2.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۰۲
41.046
39.621
0.000
0.000
سود
‪-30.98 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.046
Stop loss
0.000
سود
‪-30.98 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
2.1
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۶
43.412
41.927
0.000
0.000
سود
‪-32.23 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.412
Stop loss
0.000
سود
‪-32.23 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.2
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۸
40.906
39.621
0.000
0.000
سود
‪-16.02 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.906
Stop loss
0.000
سود
‪-16.02 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۰
40.800
39.621
0.000
0.000
سود
‪-15.98 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.800
Stop loss
0.000
سود
‪-15.98 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۸
43.063
41.927
0.000
0.000
سود
‪-15.42 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.063
Stop loss
0.000
سود
‪-15.42 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۹
42.995
41.927
0.000
0.000
سود
‪-14.54 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.995
Stop loss
0.000
سود
‪-14.54 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1.3
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۹
42.915
41.927
0.000
0.000
سود
‪-13.50 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.915
Stop loss
0.000
سود
‪-13.50 USD‬
حجم معامله
1.3
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
4
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۷
39.856
39.621
0.000
0.000
سود
‪-11.40 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.856
Stop loss
0.000
سود
‪-11.40 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۸
36.76
34.25
0.00
0.00
سود
‪-5.52 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
36.76
Stop loss
0.00
سود
‪-5.52 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۲
39.558
39.621
0.000
0.000
سود
‪0.26 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.558
Stop loss
0.000
سود
‪0.26 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.2
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
37.275
39.621
0.000
0.000
سود
‪27.55 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
37.275
Stop loss
0.000
سود
‪27.55 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.2
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۹
40.094
41.927
0.000
0.000
سود
‪21.39 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.094
Stop loss
0.000
سود
‪21.39 USD‬
حجم معامله
1.2
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۱۳
38.405
39.621
0.000
0.000
سود
‪23.32 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
38.405
Stop loss
0.000
سود
‪23.32 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.5
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
38.120
39.621
0.000
0.000
سود
‪21.77 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
38.120
Stop loss
0.000
سود
‪21.77 USD‬
حجم معامله
1.5
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.5
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
40.822
41.927
0.000
0.000
سود
‪15.83 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.822
Stop loss
0.000
سود
‪15.83 USD‬
حجم معامله
1.5
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۴۷
0.90053
0.92270
0.00000
0.00000
سود
‪23.93 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90053
Stop loss
0.00000
سود
‪23.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.92270
Take profit
0.00000
خرید
0.5
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۵
43.116
39.621
0.000
0.000
سود
‪-17.72 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.116
Stop loss
0.000
سود
‪-17.72 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
3
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
40.39
34.25
0.00
0.00
سود
‪-19.17 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.39
Stop loss
0.00
سود
‪-19.17 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
1
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
46.469
41.927
0.000
0.000
سود
‪-45.92 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
46.469
Stop loss
0.000
سود
‪-45.92 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
1
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۳۸
43.772
39.621
0.000
0.000
سود
‪-42.01 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.772
Stop loss
0.000
سود
‪-42.01 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
4
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۳۸
40.78
34.25
0.00
0.00
سود
‪-27.12 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.78
Stop loss
0.00
سود
‪-27.12 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
4
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۳۰
42.07
34.25
0.00
0.00
سود
‪-32.28 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.07
Stop loss
0.00
سود
‪-32.28 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
3
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۰۴
41.01
34.25
0.00
0.00
سود
‪-21.03 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
41.01
Stop loss
0.00
سود
‪-21.03 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
0.1
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۷
42.750
39.621
0.000
0.000
سود
‪-3.18 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.750
Stop loss
0.000
سود
‪-3.18 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
0.5
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۴۱
43.240
39.621
0.000
0.000
سود
‪-18.34 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.240
Stop loss
0.000
سود
‪-18.34 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
0.5
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۸
45.669
41.927
0.000
0.000
سود
‪-18.96 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
45.669
Stop loss
0.000
سود
‪-18.96 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
0.5
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۴
42.731
39.621
0.000
0.000
سود
‪-15.80 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.731
Stop loss
0.000
سود
‪-15.80 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
0.5
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۱
45.559
41.927
0.000
0.000
سود
‪-18.41 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
45.559
Stop loss
0.000
سود
‪-18.41 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
4
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۲
42.90
34.25
0.00
0.00
سود
‪-35.60 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.90
Stop loss
0.00
سود
‪-35.60 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
5
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۳۰
43.36
34.25
0.00
0.00
سود
‪-46.80 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.36
Stop loss
0.00
سود
‪-46.80 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
3.1
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
42.998
41.927
0.000
0.000
سود
‪-34.75 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.998
Stop loss
0.000
سود
‪-34.75 USD‬
حجم معامله
3.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
3.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
42.993
41.927
0.000
0.000
سود
‪-34.59 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
42.993
Stop loss
0.000
سود
‪-34.59 USD‬
حجم معامله
3.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
4.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۷
40.694
39.621
0.000
0.000
سود
‪-46.04 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.694
Stop loss
0.000
سود
‪-46.04 USD‬
حجم معامله
4.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
6
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
44.84
34.25
0.00
0.00
سود
‪-65.04 USD‬
#XOM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
44.84
Stop loss
0.00
سود
‪-65.04 USD‬
حجم معامله
6
قیمت فعلی
34.25
Take profit
0.00
خرید
2.1
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۲
43.266
41.927
0.000
0.000
سود
‪-29.17 USD‬
UKBrent_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
43.266
Stop loss
0.000
سود
‪-29.17 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
41.927
Take profit
0.000
خرید
2.1
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۶
40.662
39.621
0.000
0.000
سود
‪-22.91 USD‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
40.662
Stop loss
0.000
سود
‪-22.91 USD‬
حجم معامله
2.1
قیمت فعلی
39.621
Take profit
0.000
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.33883
0.00000
0.00000
سود
‪804.23 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪804.23 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.33883
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
105.419
0.000
0.000
سود
‪31.23 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪31.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.419
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
1.13005
1.16636
0.00000
0.00000
سود
‪-109.23 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪-109.23 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.16636
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
105.418
0.000
0.000
سود
‪-68.36 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
‪-68.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.418
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
1.17471
1.16636
0.00000
0.00000
سود
‪8.39 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17471
Stop loss
0.00000
سود
‪8.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16636
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
112.402
105.419
0.000
0.000
سود
‪66.16 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
112.402
Stop loss
0.000
سود
‪66.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.419
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
113.628
105.418
0.000
0.000
سود
‪-77.86 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۴۵:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.628
Stop loss
0.000
سود
‪-77.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.418
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
113.765
105.419
0.000
0.000
سود
‪79.09 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۲:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.765
Stop loss
0.000
سود
‪79.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.419
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
1.16037
1.16636
0.00000
0.00000
سود
‪-5.95 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۷ ۰۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16037
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16636
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
1.15652
1.16636
0.00000
0.00000
سود
‪-9.80 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15652
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16636
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
1.15571
1.16634
0.00000
0.00000
سود
‪10.51 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۷ ۱۲:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15571
Stop loss
0.00000
سود
‪10.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.16634
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
132.166
122.953
0.000
0.000
سود
‪-87.43 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۹:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.166
Stop loss
0.000
سود
‪-87.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
122.953
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
113.950
105.418
0.000
0.000
سود
‪-80.91 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۷ ۱۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
113.950
Stop loss
0.000
سود
‪-80.91 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.418
Take profit
0.000