حالت آزمایشی
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
208.88
206.72
0.00
0.00
سود
‪-2.41 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
208.88
Stop loss
0.00
سود
‪-2.41 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
206.72
Take profit
0.00
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
289.29
284.92
0.00
0.00
سود
‪-4.62 USD‬
#MSFT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
289.29
Stop loss
0.00
سود
‪-4.62 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
284.92
Take profit
0.00
خرید
1
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۱۳
226.34
226.50
0.00
0.00
سود
‪-0.09 USD‬
#BA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
226.34
Stop loss
0.00
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
226.50
Take profit
0.00
خرید
1
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
670.57
687.41
0.00
0.00
سود
‪16.59 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
670.57
Stop loss
0.00
سود
‪16.59 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
687.41
Take profit
0.00
خرید
2
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۳۵
218.61
206.72
0.00
0.00
سود
‪-24.28 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
218.61
Stop loss
0.00
سود
‪-24.28 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
206.72
Take profit
0.00
خرید
1
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
654.39
687.41
0.00
0.00
سود
‪32.77 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
654.39
Stop loss
0.00
سود
‪32.77 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
687.41
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۰۸
214.39
206.72
0.00
0.00
سود
‪-7.92 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
214.39
Stop loss
0.00
سود
‪-7.92 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
206.72
Take profit
0.00
خرید
1
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
788.98
687.41
0.00
0.00
سود
‪-101.82 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
788.98
Stop loss
0.00
سود
‪-101.82 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
687.41
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
342.45
265.61
0.00
0.00
سود
‪-77.09 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
342.45
Stop loss
0.00
سود
‪-77.09 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
265.61
Take profit
0.00
خرید
1
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
380.00
265.61
0.00
0.00
سود
‪-114.64 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
380.00
Stop loss
0.00
سود
‪-114.64 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
265.61
Take profit
0.00
خرید
1
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
322.78
265.61
0.00
0.00
سود
‪-57.42 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
322.78
Stop loss
0.00
سود
‪-57.42 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
265.61
Take profit
0.00