حالت آزمایشی
فروش
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۰۱
1.18312
1.18296
0.00000
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18312
Stop loss
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18296
Take profit
0.00000
خرید
0.08
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۳۰
1.30896
1.30956
0.00000
0.00000
سود
‪4.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30896
Stop loss
0.00000
سود
‪4.00 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.30956
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۰۳
1.31193
1.30956
0.00000
0.00000
سود
‪-9.88 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.31193
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.88 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30956
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۳۳
0.70876
0.70968
0.00000
0.00000
سود
‪3.28 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.70876
Stop loss
0.00000
سود
‪3.28 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.70968
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۰۱
1.31255
1.30956
0.00000
0.00000
سود
‪11.56 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31255
Stop loss
0.00000
سود
‪11.56 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30956
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۵
1.18434
1.18296
0.00000
0.00000
سود
‪-5.92 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18434
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.92 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18296
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۵۴
0.66370
0.66607
0.00000
0.00000
سود
‪9.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66370
Stop loss
0.00000
سود
‪9.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66607
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
1.31495
1.30956
0.00000
0.00000
سود
‪-21.96 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.31495
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.96 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30956
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
0.90299
0.90332
0.00000
0.00000
سود
‪0.93 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90299
Stop loss
0.00000
سود
‪0.93 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90332
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
1.18735
1.18296
0.00000
0.00000
سود
‪-17.96 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.18735
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.96 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18296
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
0.71190
0.70968
0.00000
0.00000
سود
‪-9.28 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71190
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.28 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.70968
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
0.66671
0.66607
0.00000
0.00000
سود
‪-2.96 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66671
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.96 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66607
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
0.66661
0.66612
0.00000
0.00000
سود
‪1.56 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66661
Stop loss
0.00000
سود
‪1.56 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66612
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
0.71177
0.70971
0.00000
0.00000
سود
‪7.84 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71177
Stop loss
0.00000
سود
‪7.84 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.70971
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
0.90313
0.90333
0.00000
0.00000
سود
‪-1.85 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90313
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.85 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90333
Take profit
0.00000
خرید
1
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۵۵
1573.44
1593.02
0.00
0.00
سود
‪19.33 USD‬
#GOOG
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1573.44
Stop loss
0.00
سود
‪19.33 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1593.02
Take profit
0.00
فروش
0.19
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۵
1.08168
1.06548
0.00000
0.00000
سود
‪201.23 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08168
Stop loss
0.00000
سود
‪201.23 USD‬
حجم معامله
0.19
قیمت فعلی
1.06548
Take profit
0.00000
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۳۱
418.07
422.25
0.00
0.00
سود
‪7.86 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
418.07
Stop loss
0.00
سود
‪7.86 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
422.25
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
104.756
0.000
0.000
سود
‪-75.11 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
‪-75.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.756
Take profit
0.000