حالت آزمایشی
خرید در
0.36
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۵۵
0.64825
0.65108
0.00000
0.66325
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.64825
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
0.65108
Take profit
0.66325
خرید
0.48
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۱۴
107.725
108.080
0.000
108.975
سود
‪154.01 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.725
Stop loss
0.000
سود
‪154.01 USD‬
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
108.080
Take profit
108.975
فروش
0.28
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۲۶
1.10275
1.10281
0.00000
1.09275
سود
‪-3.42 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10275
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.42 USD‬
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.10281
Take profit
1.09275
خرید
0.18
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۳۲
108.054
108.080
0.000
0.000
سود
‪2.96 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
108.054
Stop loss
0.000
سود
‪2.96 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
108.080
Take profit
0.000
فروش
0.18
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۴
1.09953
1.10281
0.00000
0.00000
سود
‪-60.16 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09953
Stop loss
0.00000
سود
‪-60.16 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.10281
Take profit
0.00000
خرید
3
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۱
655.00
663.00
0.00
0.00
سود
‪23.24 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
655.00
Stop loss
0.00
سود
‪23.24 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
663.00
Take profit
0.00
خرید
0.25
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۵۱
108.144
108.080
0.000
0.000
سود
‪-16.70 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
108.144
Stop loss
0.000
سود
‪-16.70 USD‬
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
108.080
Take profit
0.000
خرید
0.36
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۲
8654.31
8640.47
0.00
0.00
سود
‪-8.85 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8654.31
Stop loss
0.00
سود
‪-8.85 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
8640.47
Take profit
0.00
خرید
0.36
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۱۶:۴۸
109.425
108.080
0.000
109.925
سود
‪-450.74 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۱۶:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.425
Stop loss
0.000
سود
‪-450.74 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
108.080
Take profit
109.925
خرید
0.36
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۸
109.785
108.080
0.000
111.325
سود
‪-569.80 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
109.785
Stop loss
0.000
سود
‪-569.80 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
108.080
Take profit
111.325
فروش
0.36
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۷
65.84250
67.45400
0.00000
65.04250
سود
‪-867.02 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
65.84250
Stop loss
0.00000
سود
‪-867.02 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
67.45400
Take profit
65.04250
فروش
0.48
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۸
65.65120
67.45400
0.00000
63.65120
سود
‪-1 284.27 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
65.65120
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 284.27 USD‬
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
67.45400
Take profit
63.65120
فروش
0.18
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۳
65.13510
67.45400
0.00000
0.00000
سود
‪-618.34 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
65.13510
Stop loss
0.00000
سود
‪-618.34 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
67.45400
Take profit
0.00000
فروش
0.21
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۲
64.59650
67.45400
0.00000
0.00000
سود
‪-887.94 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
64.59650
Stop loss
0.00000
سود
‪-887.94 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
67.45400
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۵
64.36720
67.45400
0.00000
63.38863
سود
‪-228.14 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
64.36720
Stop loss
0.00000
سود
‪-228.14 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
67.45400
Take profit
63.38863
خرید
0.24
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۲
0.66656
0.65080
0.00000
0.00000
سود
‪-391.98 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66656
Stop loss
0.00000
سود
‪-391.98 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
0.65080
Take profit
0.00000
خرید
9
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
924.00
663.00
0.00
949.00
سود
‪-2 351.52 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
924.00
Stop loss
0.00
سود
‪-2 351.52 USD‬
حجم معامله
9
قیمت فعلی
663.00
Take profit
949.00
فروش
8
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۴۰
585.20
668.07
0.00
0.00
سود
‪-665.57 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
585.20
Stop loss
0.00
سود
‪-665.57 USD‬
حجم معامله
8
قیمت فعلی
668.07
Take profit
0.00
فروش
5
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
577.25
668.07
0.00
527.25
سود
‪-455.68 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
577.25
Stop loss
0.00
سود
‪-455.68 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
668.07
Take profit
527.25
فروش
5
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۶
560.77
668.07
0.00
0.00
سود
‪-538.10 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
560.77
Stop loss
0.00
سود
‪-538.10 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
668.07
Take profit
0.00
فروش
5
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۹
545.22
668.07
0.00
0.00
سود
‪-615.85 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
545.22
Stop loss
0.00
سود
‪-615.85 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
668.07
Take profit
0.00
خرید
0.28
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۰
0.68112
0.65080
0.00000
0.68912
سود
‪-903.21 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68112
Stop loss
0.00000
سود
‪-903.21 USD‬
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
0.65080
Take profit
0.68912
فروش در
0.45
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۲۰
1.11102
1.10275
0.00000
1.10502
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۲۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11102
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.45
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.10502
فروش در
0.48
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸
1.11712
1.10275
0.00000
1.11112
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11712
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.11112
فروش در
0.28
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۱۶
1.11998
1.10275
0.00000
1.11402
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۱۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11998
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.11402
فروش در
0.32
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۲۱
1.12425
1.10275
0.00000
1.12025
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12425
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.12025
خرید در
0.4
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۴
107.036
108.160
0.000
107.536
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
107.036
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
108.160
Take profit
107.536
خرید در
0.36
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۳۹
106.525
108.160
0.000
106.925
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۳۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
106.525
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
108.160
Take profit
106.925
خرید در
0.21
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۳
106.012
108.160
0.000
106.512
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
106.012
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
108.160
Take profit
106.512
خرید در
0.12
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۴۵
104.777
108.160
0.000
105.777
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۴۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
104.777
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
108.160
Take profit
105.777
خرید در
0.16
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۲۷
105.012
108.160
0.000
105.912
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۲۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
105.012
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
108.160
Take profit
105.912
خرید در
0.24
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
104.512
108.160
0.000
105.712
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
104.512
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
108.160
Take profit
105.712
خرید
0.12
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
11003.59
8640.47
0.00
11777.00
سود
‪-290.83 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
11003.59
Stop loss
0.00
سود
‪-290.83 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
8640.47
Take profit
11777.00
فروش در
0.12
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۶
1.12402
1.10275
0.00000
1.12102
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12402
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.12102
فروش در
0.14
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۰
1.12994
1.10275
0.00000
1.12694
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12994
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.12694
فروش در
0.12
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
1.13175
1.10275
0.00000
1.12875
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13175
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.12875
فروش در
0.15
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۲
1.13595
1.10275
0.00000
1.13195
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13595
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.13195
فروش در
0.15
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۲
1.13965
1.10275
0.00000
1.13465
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13965
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.13465
فروش در
0.09
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۷
1.14185
1.10275
0.00000
1.13885
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14185
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.13885
فروش در
0.18
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۳:۲۷:۵۰
1.14475
1.10275
0.00000
1.14025
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۳:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14475
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.14025
فروش در
0.15
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۰
1.14975
1.10275
0.00000
1.14175
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14975
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.14175
فروش در
0.06
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۳۴
112.698
108.080
0.000
112.298
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
112.698
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
108.080
Take profit
112.298
فروش در
0.06
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۸:۳۴
113.725
108.080
0.000
113.025
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۸:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
113.725
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
108.080
Take profit
113.025
فروش در
0.08
۱۴.۱۱.۲۰۱۸ ۱۰:۵۷:۱۶
114.128
108.080
0.000
112.828
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۸ ۱۰:۵۷:۱۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
114.128
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
108.080
Take profit
112.828
فروش در
0.12
۱۸.۱۰.۲۰۱۸ ۱۱:۴۸:۵۲
1.15702
1.10275
0.00000
1.15102
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۸ ۱۱:۴۸:۵۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.15702
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.15102
فروش در
0.12
۲۷.۰۹.۲۰۱۸ ۲۳:۰۹:۲۲
1.17075
1.10275
0.00000
1.16125
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۸ ۲۳:۰۹:۲۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.17075
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.16125
فروش در
0.1
۲۶.۰۹.۲۰۱۸ ۲۲:۲۰:۲۷
1.17889
1.10275
0.00000
1.17421
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۸ ۲۲:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.17889
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10275
Take profit
1.17421