حالت آزمایشی
فروش در
0.28
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۵:۲۶
1.10975
1.10700
0.00000
1.10375
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۵:۲۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10975
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.10375
خرید در
0.48
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۱۷
108.325
108.523
0.000
108.925
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۱۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
108.325
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
108.523
Take profit
108.925
فروش
0.28
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۲
1.10616
1.10701
0.00000
1.10316
سود
-23.40 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10616
Stop loss
0.00000
سود
-23.40 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.10316
فروش
0.36
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۰
1.10475
1.10701
0.00000
1.10175
سود
-78.81 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10475
Stop loss
0.00000
سود
-78.81 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.10175
خرید در
0.28
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۴۸
108.075
108.523
0.000
108.975
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
108.075
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
108.523
Take profit
108.975
فروش
0.24
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۵۸
1.10208
1.10701
0.00000
1.10008
سود
-115.24 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10208
Stop loss
0.00000
سود
-115.24 USD
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.10008
خرید در
0.24
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۰۵
1.09875
1.10701
0.00000
1.10075
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۰۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.09875
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.10075
فروش
1
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۲
353.13
359.63
0.00
325.25
سود
-6.76 USD
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
353.13
Stop loss
0.00
سود
-6.76 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
359.63
Take profit
325.25
فروش در
0.24
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۲۲
109.072
108.522
0.000
108.372
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۲۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
109.072
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
108.522
Take profit
108.372
فروش در
0.36
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۲۲:۴۸
109.685
108.522
0.000
109.135
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۲۲:۴۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
109.685
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
108.522
Take profit
109.135
خرید در
0.48
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۵۴
107.912
108.523
0.000
108.312
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۵۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
107.912
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
108.523
Take profit
108.312
خرید
0.16
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۹
9441.87
8136.93
0.00
0.00
سود
-211.31 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
9441.87
Stop loss
0.00
سود
-211.31 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
8136.93
Take profit
0.00
فروش در
0.25
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۳۶
1.11775
1.10700
0.00000
1.11175
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۳۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11775
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.11175
فروش
0.12
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۲۷
107.910
108.523
0.000
0.000
سود
-124.33 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.910
Stop loss
0.000
سود
-124.33 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
108.523
Take profit
0.000
فروش
0.36
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۳۹
107.721
108.523
0.000
107.121
سود
-435.70 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.721
Stop loss
0.000
سود
-435.70 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
108.523
Take profit
107.121
خرید در
0.4
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۴
107.036
108.523
0.000
107.536
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۲۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
107.036
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
108.523
Take profit
107.536
فروش
0.36
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۲۹
1.09975
1.10701
0.00000
1.09725
سود
-184.96 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09975
Stop loss
0.00000
سود
-184.96 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.09725
فروش
0.28
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۱۴
1.09898
1.10701
0.00000
1.09648
سود
-165.29 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09898
Stop loss
0.00000
سود
-165.29 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.09648
خرید در
0.25
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۴۹:۳۱
1.09645
1.10701
0.00000
1.09945
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۴۹:۳۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.09645
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.09945
فروش
0.25
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۲
107.386
108.523
0.000
107.036
سود
-389.18 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.386
Stop loss
0.000
سود
-389.18 USD
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
108.523
Take profit
107.036
خرید در
0.25
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۶
1.09512
1.10701
0.00000
1.09912
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.09512
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.09912
خرید در
0.32
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۰۵:۴۴
0.66912
0.68169
0.00000
0.68912
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۰۵:۴۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.66912
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
0.68169
Take profit
0.68912
خرید در
0.36
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۳۹
106.525
108.523
0.000
106.925
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۳۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
106.525
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
108.523
Take profit
106.925
خرید در
0.36
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۱۵:۱۰
0.66725
0.68169
0.00000
0.67225
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۱۵:۱۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.66725
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.36
قیمت فعلی
0.68169
Take profit
0.67225
فروش
0.28
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۹
1.08985
1.10701
0.00000
1.08625
سود
-403.35 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08985
Stop loss
0.00000
سود
-403.35 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.08625
خرید در
0.28
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۰۸
1.08725
1.10701
0.00000
1.09225
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۰۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.08725
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.10701
Take profit
1.09225
خرید در
0.21
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۳
106.012
108.523
0.000
106.512
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۳۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
106.012
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
108.523
Take profit
106.512
خرید در
0.12
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۴۵
104.777
108.523
0.000
105.777
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۴۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
104.777
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
108.523
Take profit
105.777
خرید در
0.16
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۲۷
105.012
108.523
0.000
105.912
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۳:۲۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
105.012
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
108.523
Take profit
105.912
خرید در
0.24
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
104.512
108.523
0.000
105.712
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
104.512
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
108.523
Take profit
105.712
فروش در
0.08
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۳
1.11925
1.10700
0.00000
1.11525
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.11925
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.11525
خرید
0.12
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
11003.59
8136.93
0.00
11777.00
سود
-348.17 USD
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
11003.59
Stop loss
0.00
سود
-348.17 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
8136.93
Take profit
11777.00
فروش در
0.18
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۵
1.12275
1.10700
0.00000
1.12025
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12275
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.12025
فروش در
0.12
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۶
1.12402
1.10700
0.00000
1.12102
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12402
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.12102
فروش در
0.14
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۰
1.12994
1.10700
0.00000
1.12694
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.12994
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.12694
فروش در
0.12
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
1.13175
1.10700
0.00000
1.12875
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13175
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.12875
فروش در
0.15
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۲
1.13595
1.10700
0.00000
1.13195
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۴۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13595
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.13195
فروش در
0.15
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۲
1.13965
1.10700
0.00000
1.13465
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.13965
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.13465
فروش در
0.08
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۱۹
110.675
108.522
0.000
110.175
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۱۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
110.675
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
108.522
Take profit
110.175
فروش در
0.09
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۷
1.14185
1.10700
0.00000
1.13885
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14185
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.13885
فروش در
0.18
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۳:۲۷:۵۰
1.14475
1.10700
0.00000
1.14025
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۳:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14475
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.14025
فروش در
0.15
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۰
1.14975
1.10700
0.00000
1.14175
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.14975
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.14175
فروش در
0.06
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۹
1.15475
1.10700
0.00000
1.15025
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.15475
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.15025
فروش در
0.06
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۳۴
112.698
108.522
0.000
112.298
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
112.698
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
108.522
Take profit
112.298
فروش در
0.06
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۸:۳۴
113.725
108.522
0.000
113.025
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۸:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
113.725
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
108.522
Take profit
113.025
فروش در
0.08
۱۴.۱۱.۲۰۱۸ ۱۰:۵۷:۱۶
114.128
108.522
0.000
112.828
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۸ ۱۰:۵۷:۱۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
114.128
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
108.522
Take profit
112.828
فروش در
0.12
۱۸.۱۰.۲۰۱۸ ۱۱:۴۸:۵۲
1.15702
1.10700
0.00000
1.15102
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۸ ۱۱:۴۸:۵۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.15702
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.15102
فروش در
0.12
۲۷.۰۹.۲۰۱۸ ۲۳:۰۹:۲۲
1.17075
1.10700
0.00000
1.16125
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۸ ۲۳:۰۹:۲۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.17075
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.16125
فروش در
0.1
۲۶.۰۹.۲۰۱۸ ۲۲:۲۰:۲۷
1.17889
1.10700
0.00000
1.17421
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۸ ۲۲:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.17889
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.10700
Take profit
1.17421