حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۱۲
120.288
120.226
0.000
0.000
سود
0.74 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.288
Stop loss
0.000
سود
0.74 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.226
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۱
120.084
120.226
0.000
0.000
سود
-3.01 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.084
Stop loss
0.000
سود
-3.01 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.226
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۲
120.015
120.226
0.000
0.000
سود
-4.28 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.015
Stop loss
0.000
سود
-4.28 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.226
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
119.956
120.226
0.000
0.000
سود
-5.36 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.956
Stop loss
0.000
سود
-5.36 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.226
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۱۴
119.919
120.226
0.000
0.000
سود
-6.04 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.919
Stop loss
0.000
سود
-6.04 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.226
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۸
119.902
120.226
0.000
0.000
سود
-6.35 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.902
Stop loss
0.000
سود
-6.35 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.226
Take profit
0.000
فروش
0.04
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۷
119.887
120.226
0.000
0.000
سود
-13.26 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.887
Stop loss
0.000
سود
-13.26 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
120.226
Take profit
0.000