حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۵۶
1.46643
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-5.54 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.46643
Stop loss
0.00000
سود
-5.54 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۶
1.45864
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-17.26 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45864
Stop loss
0.00000
سود
-17.26 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۴۶
1.45648
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-20.51 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45648
Stop loss
0.00000
سود
-20.51 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
1.45363
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-24.80 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45363
Stop loss
0.00000
سود
-24.80 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۰۱
1.45068
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-29.24 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45068
Stop loss
0.00000
سود
-29.24 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۵
1.45113
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-28.56 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45113
Stop loss
0.00000
سود
-28.56 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۷
1.45123
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-28.41 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45123
Stop loss
0.00000
سود
-28.41 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۵۲
1.45118
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-28.49 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45118
Stop loss
0.00000
سود
-28.49 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۰
1.45140
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-28.16 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45140
Stop loss
0.00000
سود
-28.16 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۳
1.45146
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-28.07 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45146
Stop loss
0.00000
سود
-28.07 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۲
1.45139
1.46984
0.00000
0.00000
سود
-28.17 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.45139
Stop loss
0.00000
سود
-28.17 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46984
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۱۲
1.47152
1.46980
0.00000
0.00000
سود
-2.99 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.47152
Stop loss
0.00000
سود
-2.99 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46980
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۵۶
1.47704
1.46980
0.00000
0.00000
سود
-11.30 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.47704
Stop loss
0.00000
سود
-11.30 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46980
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۹
1.47883
1.46980
0.00000
0.00000
سود
-14.00 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.47883
Stop loss
0.00000
سود
-14.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46980
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۴
1.48015
1.46980
0.00000
0.00000
سود
-15.98 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.48015
Stop loss
0.00000
سود
-15.98 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.46980
Take profit
0.00000