حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۲۲
6.51462
6.38601
0.00000
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
USDCNH
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
6.51462
Stop loss
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
6.38601
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
73.25060
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪1.24 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
73.25060
Stop loss
0.00000
سود
‪1.24 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۳۲
80.47290
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪8.39 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.47290
Stop loss
0.00000
سود
‪8.39 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۹
78.40760
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪2.79 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
78.40760
Stop loss
0.00000
سود
‪2.79 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۳۴
78.81090
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪2.91 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
78.81090
Stop loss
0.00000
سود
‪2.91 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
71.35650
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪0.42 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.35650
Stop loss
0.00000
سود
‪0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۵
69.71820
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪0.20 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
69.71820
Stop loss
0.00000
سود
‪0.20 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۲۲
68.66640
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪0.06 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
68.66640
Stop loss
0.00000
سود
‪0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
68.76400
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
68.76400
Stop loss
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۸
79.40400
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪16.80 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.40400
Stop loss
0.00000
سود
‪16.80 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۵۹
79.65800
70.01900
0.00000
0.00000
سود
‪17.18 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.65800
Stop loss
0.00000
سود
‪17.18 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
70.01900
Take profit
0.00000