حالت آزمایشی
فروش
0.1
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۸
114.409
114.217
0.000
111.166
سود
‪16.81 USD‬
USDJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
114.409
Stop loss
0.000
سود
‪16.81 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
114.217
Take profit
111.166
خرید
0.16
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۱
0.74717
0.74589
0.00000
0.74939
سود
‪-22.19 USD‬
CADCHFm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.74717
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.19 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
0.74589
Take profit
0.74939
خرید
0.16
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۰۵
92.042
92.329
0.000
0.000
سود
‪40.21 USD‬
CADJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
92.042
Stop loss
0.000
سود
‪40.21 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
92.329
Take profit
0.000
خرید
0.16
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۵
91.936
92.329
0.000
0.000
سود
‪54.96 USD‬
CADJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
91.936
Stop loss
0.000
سود
‪54.96 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
92.329
Take profit
0.000
کپی
‪3 983.15 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۱۱
‪213.97%‬
‪210.25%‬
0.00
0.00
سود
‪-23.47 USD‬
LeThanhLoc
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-23.47 USD‬
حجم معامله
‪3 983.15 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.1
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۸
122.294
123.789
0.000
120.135
سود
‪-130.77 USD‬
CHFJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
122.294
Stop loss
0.000
سود
‪-130.77 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
123.789
Take profit
120.135
فروش
0.1
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۲
90.895
92.358
0.000
89.666
سود
‪-129.94 USD‬
CADJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
90.895
Stop loss
0.000
سود
‪-129.94 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
92.358
Take profit
89.666
فروش
0.08
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۲
120.707
123.789
0.000
120.135
سود
‪-215.74 USD‬
CHFJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.707
Stop loss
0.000
سود
‪-215.74 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
123.789
Take profit
120.135
فروش
0.06
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۹
89.306
92.358
0.000
89.666
سود
‪-161.60 USD‬
CADJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
89.306
Stop loss
0.000
سود
‪-161.60 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
92.358
Take profit
89.666
فروش
0.06
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۳
0.74085
0.74622
0.00000
0.73556
سود
‪-36.94 USD‬
CADCHFm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74085
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.94 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.74622
Take profit
0.73556
فروش
0.05
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۲۳
111.855
114.217
0.000
111.166
سود
‪-104.88 USD‬
USDJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.855
Stop loss
0.000
سود
‪-104.88 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
114.217
Take profit
111.166
فروش
0.06
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۱۵
88.926
92.358
0.000
89.666
سود
‪-181.76 USD‬
CADJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
88.926
Stop loss
0.000
سود
‪-181.76 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
92.358
Take profit
89.666
فروش
0.05
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۳
0.73862
0.74622
0.00000
0.73556
سود
‪-43.10 USD‬
CADCHFm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73862
Stop loss
0.00000
سود
‪-43.10 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.74622
Take profit
0.73556
فروش
0.05
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۵۰
88.659
92.358
0.000
89.666
سود
‪-163.16 USD‬
CADJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
88.659
Stop loss
0.000
سود
‪-163.16 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
92.358
Take profit
89.666
فروش
0.05
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۶
120.227
123.789
0.000
120.135
سود
‪-155.85 USD‬
CHFJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.227
Stop loss
0.000
سود
‪-155.85 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
123.789
Take profit
120.135
فروش
0.05
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۰۱
88.523
92.358
0.000
89.666
سود
‪-169.11 USD‬
CADJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
88.523
Stop loss
0.000
سود
‪-169.11 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
92.358
Take profit
89.666
فروش
0.05
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۰۳
0.73687
0.74622
0.00000
0.73556
سود
‪-52.58 USD‬
CADCHFm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73687
Stop loss
0.00000
سود
‪-52.58 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.74622
Take profit
0.73556
فروش
0.05
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۵۹
111.454
114.217
0.000
111.166
سود
‪-122.64 USD‬
USDJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.454
Stop loss
0.000
سود
‪-122.64 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
114.217
Take profit
111.166
فروش
0.03
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۵
120.101
123.789
0.000
120.135
سود
‪-96.82 USD‬
CHFJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.101
Stop loss
0.000
سود
‪-96.82 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
123.789
Take profit
120.135