حالت آزمایشی
خرید در
0.5
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۳
1.58600
1.62497
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURNZDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.58600
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.62497
Take profit
0.00000
فروش در
0.5
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۰
134.096
132.440
0.000
128.674
سود
‪0.00 USD‬
EURJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
134.096
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
132.440
Take profit
128.674
فروش در
0.5
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۴
159.888
157.144
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
159.888
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
157.144
Take profit
0.000
فروش
0.5
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۵۱
113.846
113.518
0.000
110.995
سود
‪144.47 USD‬
USDJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
113.846
Stop loss
0.000
سود
‪144.47 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
113.518
Take profit
110.995
خرید
0.5
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۳
1.56256
1.55849
0.00000
0.00000
سود
‪-151.86 USD‬
EURAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.56256
Stop loss
0.00000
سود
‪-151.86 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.55849
Take profit
0.00000
فروش
0.5
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۸
155.529
156.069
0.000
150.432
سود
‪-237.85 USD‬
GBPJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
155.529
Stop loss
0.000
سود
‪-237.85 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
156.069
Take profit
150.432
خرید
0.5
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۲۱
1.65477
1.62763
0.00000
1.67285
سود
‪-969.67 USD‬
EURNZDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.65477
Stop loss
0.00000
سود
‪-969.67 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.62763
Take profit
1.67285
خرید در
0.5
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۷
1.82550
1.84826
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.82550
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.84826
Take profit
0.00000
خرید
0.5
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۰۲
1.85684
1.84181
0.00000
1.86888
سود
‪-560.81 USD‬
GBPAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.85684
Stop loss
0.00000
سود
‪-560.81 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.84181
Take profit
1.86888
فروش
0.5
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۷
130.573
132.062
0.000
128.674
سود
‪-655.85 USD‬
EURJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
130.573
Stop loss
0.000
سود
‪-655.85 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
132.062
Take profit
128.674
خرید در
0.5
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۰
1.22888
1.23697
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.22888
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.23697
Take profit
0.00000
فروش
0.5
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۸
152.638
156.069
0.000
150.432
سود
‪-1 511.21 USD‬
GBPJPYm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
152.638
Stop loss
0.000
سود
‪-1 511.21 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
156.069
Take profit
150.432
خرید
0.5
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۴
1.70356
1.70033
0.00000
1.74190
سود
‪-130.59 USD‬
GBPCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.70356
Stop loss
0.00000
سود
‪-130.59 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.70033
Take profit
1.74190
خرید
0.5
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۳
1.25201
1.23672
0.00000
1.27057
سود
‪-618.17 USD‬
USDCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25201
Stop loss
0.00000
سود
‪-618.17 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.23672
Take profit
1.27057
خرید
0.5
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۰۶
1.58999
1.55849
0.00000
0.00000
سود
‪-1 175.36 USD‬
EURAUDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.58999
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 175.36 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.55849
Take profit
0.00000
خرید در
0.5
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۲۶
1.14764
1.16260
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۲۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.14764
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.16260
Take profit
0.00000
خرید در
0.5
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۸
1.68644
1.70618
0.00000
1.74190
سود
‪0.00 USD‬
GBPCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.68644
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.70618
Take profit
1.74190
خرید
0.5
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۷
1.72517
1.70033
0.00000
1.74190
سود
‪-1 004.27 USD‬
GBPCADm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.72517
Stop loss
0.00000
سود
‪-1 004.27 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.70033
Take profit
1.74190
خرید
0.5
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۴۵
1.16781
1.16324
0.00000
1.17171
سود
‪-228.50 USD‬
EURUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.16781
Stop loss
0.00000
سود
‪-228.50 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.16324
Take profit
1.17171