حالت آزمایشی
خرید
0.02
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۰۵
1.37777
1.37910
0.00000
1.37982
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37777
Stop loss
0.00000
سود
‪0.03 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37910
Take profit
1.37982
خرید
0.01
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۳
1.37767
1.37910
0.00000
1.37982
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37767
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37910
Take profit
1.37982
خرید
0.01
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۲۴
1.37807
1.37910
0.00000
1.37982
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37807
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37910
Take profit
1.37982
فروش
0.1
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۵
0.75923
0.77531
0.00000
0.00000
سود
‪-1.61 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75923
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.61 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.77531
Take profit
0.00000
فروش
0.2
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۲۸
0.76100
0.77531
0.00000
0.00000
سود
‪-2.86 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.76100
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.86 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
0.77531
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۰۰
0.76122
0.77531
0.00000
0.00000
سود
‪-5.64 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.76122
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.64 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
0.77531
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۰
0.75947
0.77531
0.00000
0.00000
سود
‪-1.58 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75947
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.58 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.77531
Take profit
0.00000
خرید
0.4
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۳۶
0.77044
0.77508
0.00000
0.00000
سود
‪1.86 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77044
Stop loss
0.00000
سود
‪1.86 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.00000
خرید
0.25
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۱
0.77480
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪0.07 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77480
Stop loss
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
0.25
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.17
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
0.77543
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.06 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77543
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.17
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.11
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۳
0.77571
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.07 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77571
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.07
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۲
0.77675
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.12 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77675
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.12 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.05
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۳
0.77736
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.11 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77736
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.03
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
0.77806
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.09 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77806
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.02
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
0.77882
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.07 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77882
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.01
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۳
0.78008
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.78008
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
خرید
0.01
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
0.78138
0.77508
0.00000
0.77762
سود
‪-0.06 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.78138
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77508
Take profit
0.77762
کپی
‪634.89 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
‪30.65%‬
‪-514.15%‬
0.00
0.00
سود
‪-256.40 USD‬
WIDOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-256.40 USD‬
حجم معامله
‪634.89 USD‬
Take profit
0.00