حالت آزمایشی
خرید
0.01
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
1.39457
1.38932
0.00000
0.00000
سود
‪-5.25 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39457
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38932
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۷
1.38434
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-5.18 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38434
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۰
1.38000
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-9.52 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38000
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
1.37627
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-13.25 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37627
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۸
1.36756
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-21.96 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36756
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۵
1.36220
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-27.32 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36220
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
1.40426
1.38932
0.00000
0.00000
سود
‪-14.94 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40426
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.94 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38932
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
1.41110
1.38932
0.00000
0.00000
سود
‪-21.78 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41110
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38932
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
1.41681
1.38932
0.00000
1.41781
سود
‪-27.49 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41681
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38932
Take profit
1.41781
خرید
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
1.42090
1.38932
0.00000
0.00000
سود
‪-31.58 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.42090
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38932
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
152.512
0.000
0.000
سود
‪-91.87 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.429
Stop loss
0.000
سود
‪-91.87 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
152.512
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
130.167
0.000
126.080
سود
‪-36.78 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
126.130
Stop loss
0.000
سود
‪-36.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.167
Take profit
126.080
فروش
0.01
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
1.35263
1.38952
0.00000
1.35160
سود
‪-36.89 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35263
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.89 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
1.35160
فروش
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
152.512
0.000
0.000
سود
‪-110.47 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
140.388
Stop loss
0.000
سود
‪-110.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
152.512
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
73.498
76.502
0.000
73.398
سود
‪-27.37 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
73.498
Stop loss
0.000
سود
‪-27.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
76.502
Take profit
73.398
فروش
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
130.167
0.000
0.000
سود
‪-47.96 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.903
Stop loss
0.000
سود
‪-47.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.167
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
76.502
0.000
72.653
سود
‪-34.16 USD‬
NZDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
72.753
Stop loss
0.000
سود
‪-34.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
76.502
Take profit
72.653
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
0.68100
0.69701
0.00000
0.00000
سود
‪-16.01 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68100
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69701
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
0.67493
0.69701
0.00000
0.00000
سود
‪-22.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67493
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.69701
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-88.71 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30081
Stop loss
0.00000
سود
‪-88.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-97.75 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29177
Stop loss
0.00000
سود
‪-97.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-107.68 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28184
Stop loss
0.00000
سود
‪-107.68 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-113.10 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27642
Stop loss
0.00000
سود
‪-113.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.38952
0.00000
0.00000
سود
‪-114.14 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27538
Stop loss
0.00000
سود
‪-114.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38952
Take profit
0.00000