حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۱۳
1.21070
1.21096
0.00000
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21070
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21096
Take profit
0.00000
خرید
0.89
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
1.20988
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪85.44 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20988
Stop loss
0.00000
سود
‪85.44 USD‬
حجم معامله
0.89
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.55
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
1.21059
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪13.75 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21059
Stop loss
0.00000
سود
‪13.75 USD‬
حجم معامله
0.55
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.34
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
1.21130
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-15.64 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21130
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.64 USD‬
حجم معامله
0.34
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.21
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
1.21202
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-24.78 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21202
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.78 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.13
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
1.21282
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-25.74 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21282
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.74 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.08
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
1.21370
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-22.88 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21370
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.88 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.05
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
1.21467
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-19.15 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21467
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.15 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.03
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
1.21551
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-14.01 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21551
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.01 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.02
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
1.21628
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-10.88 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21628
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
1.21707
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-6.23 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21707
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
1.21785
1.21084
0.00000
1.21154
سود
‪-7.01 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21785
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21084
Take profit
1.21154