حالت آزمایشی
خرید
0.08
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
1.17329
1.17253
0.00000
1.17482
سود
‪-6.08 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17329
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.08 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17482
خرید
0.08
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
1.17329
1.17253
0.00000
1.17484
سود
‪-6.08 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17329
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.08 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17484
خرید
0.05
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
1.17409
1.17253
0.00000
1.17484
سود
‪-7.80 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17409
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.80 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17484
خرید
0.05
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
1.17409
1.17253
0.00000
1.17482
سود
‪-7.80 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17409
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.80 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17482
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
سود
‪1.56 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17421
Stop loss
1.17401
سود
‪1.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17265
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
سود
‪1.56 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17421
Stop loss
1.17401
سود
‪1.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17265
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
1.17484
1.17253
0.00000
1.17484
سود
‪-6.93 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17484
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.93 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17484
خرید
0.03
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
1.17484
1.17253
0.00000
1.17482
سود
‪-6.93 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17484
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.93 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17482
خرید
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
1.17584
1.17253
0.00000
1.17482
سود
‪-6.62 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17584
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.62 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17482
خرید
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
1.17584
1.17253
0.00000
1.17484
سود
‪-6.62 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17584
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.62 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17484
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
1.17663
1.17253
0.00000
1.17482
سود
‪-4.10 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17663
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17482
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
1.17663
1.17253
0.00000
1.17484
سود
‪-4.10 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17663
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17484
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
1.17746
1.17253
0.00000
1.17484
سود
‪-4.93 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17746
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17484
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
1.17746
1.17253
0.00000
1.17482
سود
‪-4.93 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17746
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17253
Take profit
1.17482
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
سود
‪4.69 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17734
Stop loss
1.17401
سود
‪4.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17265
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
سود
‪4.69 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17734
Stop loss
1.17401
سود
‪4.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.17265
Take profit
0.00000