حالت آزمایشی
خرید در
0.1
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۴
4317.0
4347.9
0.0
0.0
سود
‪0.00 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
4317.0
Stop loss
0.0
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4347.9
Take profit
0.0
خرید
0.1
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۲۶
4399.2
4346.5
0.0
4515.0
سود
‪-52.70 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4399.2
Stop loss
0.0
سود
‪-52.70 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4346.5
Take profit
4515.0
خرید
0.1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
4447.7
4346.5
0.0
4515.0
سود
‪-101.20 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4447.7
Stop loss
0.0
سود
‪-101.20 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4346.5
Take profit
4515.0
خرید
0.1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۳۸
4460.0
4346.5
0.0
4515.0
سود
‪-113.50 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4460.0
Stop loss
0.0
سود
‪-113.50 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4346.5
Take profit
4515.0
خرید
0.3
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۸
4477.7
4346.5
0.0
4515.0
سود
‪-393.60 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4477.7
Stop loss
0.0
سود
‪-393.60 USD‬
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
4346.5
Take profit
4515.0
خرید
0.1
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۱۴
4495.0
4346.5
0.0
4515.0
سود
‪-148.50 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4495.0
Stop loss
0.0
سود
‪-148.50 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4346.5
Take profit
4515.0
خرید
0.2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۱
4531.8
4346.5
0.0
0.0
سود
‪-370.60 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4531.8
Stop loss
0.0
سود
‪-370.60 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
4346.5
Take profit
0.0
خرید
0.1
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۱
4546.4
4346.5
0.0
0.0
سود
‪-199.90 USD‬
SP500.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
4546.4
Stop loss
0.0
سود
‪-199.90 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
4346.5
Take profit
0.0