حالت آزمایشی
خرید
1.26
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۱۱
1.17630
1.17628
0.00000
0.00000
سود
‪-15.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17630
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.12 USD‬
حجم معامله
1.26
قیمت فعلی
1.17628
Take profit
0.00000
خرید
1.18
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۷
1.17633
1.17623
0.00000
0.00000
سود
‪-23.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17633
Stop loss
0.00000
سود
‪-23.60 USD‬
حجم معامله
1.18
قیمت فعلی
1.17623
Take profit
0.00000
خرید
0.84
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۳۳
1.17629
1.17629
0.00000
0.00000
سود
‪-8.40 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17629
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.40 USD‬
حجم معامله
0.84
قیمت فعلی
1.17629
Take profit
0.00000
خرید
0.98
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۶
1.17652
1.17642
0.00000
0.00000
سود
‪-19.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17652
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.60 USD‬
حجم معامله
0.98
قیمت فعلی
1.17642
Take profit
0.00000
خرید
1.26
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۲
1.17657
1.17645
0.00000
0.00000
سود
‪-27.72 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17657
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.72 USD‬
حجم معامله
1.26
قیمت فعلی
1.17645
Take profit
0.00000
خرید
1.4
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۴۸
1.17660
1.17660
0.00000
0.00000
سود
‪-14.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17660
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.00 USD‬
حجم معامله
1.4
قیمت فعلی
1.17660
Take profit
0.00000
خرید
1.68
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۳۹
1.17671
1.17661
0.00000
0.00000
سود
‪-33.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17671
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.60 USD‬
حجم معامله
1.68
قیمت فعلی
1.17661
Take profit
0.00000
خرید
0.84
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۵
1.17671
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-7.56 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17671
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.56 USD‬
حجم معامله
0.84
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
1.18
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۹
1.17677
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-17.70 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17677
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.70 USD‬
حجم معامله
1.18
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.98
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۶
1.17698
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-35.28 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17698
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.28 USD‬
حجم معامله
0.98
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.84
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۳۲
1.17682
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-16.80 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17682
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.80 USD‬
حجم معامله
0.84
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.63
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۱۲
1.17682
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-12.60 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17682
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.60 USD‬
حجم معامله
0.63
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
1.26
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۱۲
1.17685
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-28.98 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17685
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.98 USD‬
حجم معامله
1.26
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
1.4
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۸
1.17717
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-77.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17717
Stop loss
0.00000
سود
‪-77.00 USD‬
حجم معامله
1.4
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
1.18
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۸
1.17726
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-75.52 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17726
Stop loss
0.00000
سود
‪-75.52 USD‬
حجم معامله
1.18
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
1.68
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۸
1.17740
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-131.04 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17740
Stop loss
0.00000
سود
‪-131.04 USD‬
حجم معامله
1.68
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.84
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۴
1.17747
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-71.40 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17747
Stop loss
0.00000
سود
‪-71.40 USD‬
حجم معامله
0.84
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.63
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۱۳
1.17737
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-47.25 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17737
Stop loss
0.00000
سود
‪-47.25 USD‬
حجم معامله
0.63
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.63
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۱۳
1.17772
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-69.30 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17772
Stop loss
0.00000
سود
‪-69.30 USD‬
حجم معامله
0.63
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.63
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۲
1.17798
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-85.68 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17798
Stop loss
0.00000
سود
‪-85.68 USD‬
حجم معامله
0.63
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000
خرید
0.63
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۱۲
1.17816
1.17672
0.00000
0.00000
سود
‪-97.02 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17816
Stop loss
0.00000
سود
‪-97.02 USD‬
حجم معامله
0.63
قیمت فعلی
1.17672
Take profit
0.00000