حالت آزمایشی
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
فروش
0.01
1.36666
1.36519
سود
‪1.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#163684468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36519
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
فروش
0.01
1.36768
1.36519
سود
‪2.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#163684807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36519
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
فروش
0.01
1.36618
1.36519
سود
‪0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#162562314
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36519
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
فروش
0.01
1.36715
1.36519
سود
‪1.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#163684673
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36715
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36519
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
فروش
0.01
1.36813
1.36519
سود
‪2.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#163686077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36813
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36519
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.89 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
خرید
0.01
1.36228
1.36478
سود
‪2.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#163667280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36478
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.45 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
خرید
0.01
1.36379
1.36478
سود
‪0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#163655867
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36478
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
خرید
0.01
1.36278
1.36478
سود
‪1.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#163665114
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36478
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
خرید
0.01
1.36328
1.36478
سود
‪1.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#163664412
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36478
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
فروش
0.01
1.36818
1.36568
سود
‪2.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#162566436
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36568
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.45 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
فروش
0.01
1.36668
1.36568
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#162562728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36568
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
فروش
0.01
1.36767
1.36568
سود
‪1.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#162565478
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36568
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
فروش
0.01
1.36868
1.3657
سود
‪2.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#162567390
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3657
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.93 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۴۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
فروش
0.01
1.36718
1.36568
سود
‪1.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#162564223
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36568
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37268
1.36817
سود
‪4.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#162581972
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪4.46 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.36917
1.36817
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#162567453
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37464
1.36817
سود
‪6.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#162738729
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪6.42 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37818
1.36817
سود
‪9.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#163150445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪9.96 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37368
1.36817
سود
‪5.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#162591963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37017
1.36817
سود
‪1.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#162573026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37568
1.36817
سود
‪7.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#162738938
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪7.46 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37918
1.36817
سود
‪10.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#163151605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪10.96 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37117
1.36817
سود
‪2.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#162575152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۲۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37668
1.36817
سود
‪8.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#162744573
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪8.46 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.38018
1.36817
سود
‪11.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#163152910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪11.96 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37213
1.36817
سود
‪3.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#162580581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.91 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37768
1.36817
سود
‪9.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#162785903
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪9.46 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.38117
1.36817
سود
‪12.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#163154873
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪12.95 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37417
1.36817
سود
‪5.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#162738698
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.95 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37317
1.36817
سود
‪4.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#162591117
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37317
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪4.95 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.36964
1.36817
سود
‪1.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#162570631
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37518
1.36817
سود
‪6.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#162738787
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪6.96 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37866
1.36817
سود
‪10.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#163150492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37866
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪10.44 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۰۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37068
1.36817
سود
‪2.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#162574324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.46 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37618
1.36817
سود
‪7.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#162742881
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪7.96 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۱۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37968
1.36817
سود
‪11.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#163152102
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪11.46 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.3713899999999999
1.36817
سود
‪3.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#162578708
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3713899999999999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۳۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.37718
1.36817
سود
‪8.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#162784052
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪8.96 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
فروش
0.01
1.38067
1.36817
سود
‪12.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#163153645
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36817
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪12.45 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
فروش
0.01
1.38168
1.38069
سود
‪0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#163155098
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
فروش
0.01
1.38266
1.38069
سود
‪1.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#163159147
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
فروش
0.01
1.38368
1.38069
سود
‪2.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#163159825
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.94 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
فروش
0.01
1.38216
1.38069
سود
‪1.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#163158965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
فروش
0.01
1.38468
1.38069
سود
‪3.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#163361068
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۲۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
فروش
0.01
1.38318
1.38069
سود
‪2.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#163159462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
فروش
0.01
1.38418
1.38069
سود
‪3.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#163164451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪3.44 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۳۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۹
خرید
0.01
1.38028
1.38125
سود
‪0.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#163331315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38125
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۷
فروش
0.01
1.38968
1.38369
سود
‪5.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#163304867
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38369
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪5.94 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۴۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۷
فروش
0.01
1.38615
1.38369
سود
‪2.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#163287417
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38369
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪2.41 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۷
فروش
0.01
1.39068
1.38369
سود
‪6.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#163306657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38369
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪6.94 USD‬