حالت آزمایشی
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۴۳
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۰
کپی
‪-2.66%‬
‪-2.66%‬
سود
‪0.00 USD‬
HorizonEACent
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۴۳
نقطه ورود
‪-2.66%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۲۰
خروج
‪-2.66%‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۶
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
کپی
‪-2.66%‬
‪-2.66%‬
سود
‪0.00 USD‬
HorizonEACent
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۶
نقطه ورود
‪-2.66%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
خروج
‪-2.66%‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۱۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۳۰
کپی
‪1.83%‬
‪1.83%‬
سود
‪0.00 USD‬
HorizonEACent
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۱۹
نقطه ورود
‪1.83%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۳۰
خروج
‪1.83%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۵۸
کپی
‪1429.91%‬
‪1400.27%‬
سود
‪37.44 USD‬
BudiSetiawan
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۶
نقطه ورود
‪1429.91%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۵۸
خروج
‪1400.27%‬
سود
‪37.44 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۳۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۳
کپی
‪819.41%‬
‪819.41%‬
سود
‪0.00 USD‬
Immortal
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۳۶
نقطه ورود
‪819.41%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۴۳
خروج
‪819.41%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۳۹
کپی
‪230.2%‬
‪237.45%‬
سود
‪-20.74 USD‬
GStar
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۴
نقطه ورود
‪230.2%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۳۹
خروج
‪237.45%‬
سود
‪-20.74 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۱۲
کپی
‪212.48%‬
‪212.48%‬
سود
‪0.00 USD‬
GStar
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۰۱
نقطه ورود
‪212.48%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۱۲
خروج
‪212.48%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۱۶
کپی
‪226.63%‬
‪212.48%‬
سود
‪11.83 USD‬
GStar
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
نقطه ورود
‪226.63%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۱۶
خروج
‪212.48%‬
سود
‪11.83 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۷
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۳
کپی
‪225.64%‬
‪226.63%‬
سود
‪2.89 USD‬
GStar
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۷
نقطه ورود
‪225.64%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۲۳
خروج
‪226.63%‬
سود
‪2.89 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۰۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۲۷
کپی
‪-18.31%‬
‪-31.82%‬
سود
‪-16.59 USD‬
Universal_bank
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۰۰
نقطه ورود
‪-18.31%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۲۷
خروج
‪-31.82%‬
سود
‪-16.59 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۳۸:۱۵
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۳۶
کپی
‪-10.88%‬
‪-18.31%‬
سود
‪1.99 USD‬
Universal_bank
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۳۸:۱۵
نقطه ورود
‪-10.88%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۳۶
خروج
‪-18.31%‬
سود
‪1.99 USD‬