حالت آزمایشی
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۴
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۰۹
فروش
0.03
1.19277
1.23036
سود
‪-112.77 USD‬
EURUSDm
معامله
#65913652
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-112.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.23036
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-112.77 USD‬
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۹
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۹
خرید
0.01
1.22614
1.22619
سود
‪0.05 USD‬
EURUSDm
معامله
#67205241
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۱
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۱۱
خرید
13
1.22711
1.22738
سود
‪351.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66733783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪351.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۱۱
حجم معامله
13
خروج
1.22738
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪351.00 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۴۰
فروش
3.71
1.21445
1.21385
سود
‪222.60 USD‬
EURUSDm
معامله
#66831255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪222.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۴۰
حجم معامله
3.71
خروج
1.21385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪222.60 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
خرید
3.71
1.21496
1.2145
سود
‪-170.66 USD‬
EURUSDm
معامله
#66830983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-170.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
حجم معامله
3.71
خروج
1.2145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-170.66 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۴
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۹
فروش
3.71
1.21988
1.21523
سود
‪1 725.15 USD‬
EURUSDm
معامله
#66633880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 725.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۹
حجم معامله
3.71
خروج
1.21523
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 725.15 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۸
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۷
خرید
10
1.22699
1.22712
سود
‪130.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66732227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪130.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۷
حجم معامله
10
خروج
1.22712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪130.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۱۶
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۷
خرید
5
1.22658
1.22667
سود
‪45.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66730841
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22658
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۷
حجم معامله
5
خروج
1.22667
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۴۴
خرید
5
1.22644
1.22645
سود
‪5.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66731968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22644
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۴۴
حجم معامله
5
خروج
1.22645
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۱
خرید
5
1.22644
1.22648
سود
‪20.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66731275
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22644
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۱
حجم معامله
5
خروج
1.22648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۰۶
خرید
5
1.22602
1.2262
سود
‪90.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66729845
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪90.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۰۶
حجم معامله
5
خروج
1.2262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪90.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۱۹
خرید
5
1.22607
1.22623
سود
‪80.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66729944
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۱۹
حجم معامله
5
خروج
1.22623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪80.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۹
خرید
0.01
1.22584
1.22624
سود
‪0.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#66729596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22624
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۲۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۱
خرید
5
1.22577
1.22578
سود
‪5.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66729525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1.22578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۳۴
خرید
5
1.22557
1.22564
سود
‪35.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66729444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۳۴
حجم معامله
5
خروج
1.22564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۲
خرید
0.01
1.22501
1.22541
سود
‪0.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#66728973
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.22541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۰۹
خرید
5
1.2252
1.2253
سود
‪50.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66729192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۰۹
حجم معامله
5
خروج
1.2253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪50.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۶
خرید
5
1.22479
1.2251
سود
‪155.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66727228
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪155.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۶
حجم معامله
5
خروج
1.2251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪155.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۵
خرید
0.01
1.22437
1.22477
سود
‪0.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#66728596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.22477
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۱۶
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۴
خرید
3
1.22614
1.22589
سود
‪-75.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66726498
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۴
حجم معامله
3
خروج
1.22589
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-75.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۹
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۹
خرید
3
1.22594
1.22584
سود
‪-30.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66726422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۹
حجم معامله
3
خروج
1.22584
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-30.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۰
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۴
خرید
3
1.22558
1.22583
سود
‪75.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66717309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪75.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۴
حجم معامله
3
خروج
1.22583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪75.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
خرید
0.01
1.22547
1.22562
سود
‪0.15 USD‬
EURUSDm
معامله
#66723142
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
خرید
0.01
1.22496
1.22562
سود
‪0.66 USD‬
EURUSDm
معامله
#66725529
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۵۴
خرید
1
1.22509
1.22517
سود
‪8.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66720812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22509
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1.22517
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
خرید
0.01
1.22506
1.22528
سود
‪0.22 USD‬
EURUSDm
معامله
#66720893
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
خرید
0.01
1.2247
1.22528
سود
‪0.58 USD‬
EURUSDm
معامله
#66721370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۵
خرید
0.01
1.22436
1.22476
سود
‪0.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#66720541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.22476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۴۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۳
خرید
3
1.22515
1.22518
سود
‪9.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66718375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۳
حجم معامله
3
خروج
1.22518
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
خرید
3
1.22598
1.22536
سود
‪-186.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66718055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-186.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
حجم معامله
3
خروج
1.22536
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-186.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۷
خرید
3
1.22491
1.22557
سود
‪198.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66716738
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪198.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۷
حجم معامله
3
خروج
1.22557
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪198.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۲۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۴
خرید
3
1.22445
1.22464
سود
‪57.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66715972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪57.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۴
حجم معامله
3
خروج
1.22464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪57.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۳۷
خرید
0.01
1.22433
1.22473
سود
‪0.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#66714522
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.22473
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۹
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۱
خرید
2
1.22445
1.22463
سود
‪36.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66714452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۱
حجم معامله
2
خروج
1.22463
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪36.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۴۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۳۸
خرید
2
1.22398
1.22417
سود
‪38.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66710670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22398
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۳۸
حجم معامله
2
خروج
1.22417
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪38.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
خرید
0.01
1.22399
1.22418
سود
‪0.19 USD‬
EURUSDm
معامله
#66710734
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
خرید
0.01
1.22357
1.22418
سود
‪0.61 USD‬
EURUSDm
معامله
#66711680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
خرید
0.01
1.22346
1.22358
سود
‪0.12 USD‬
EURUSDm
معامله
#66705755
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
خرید
0.01
1.2229
1.22358
سود
‪0.68 USD‬
EURUSDm
معامله
#66706072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۳۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۶
خرید
2
1.22324
1.2235
سود
‪52.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66705481
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۶
حجم معامله
2
خروج
1.2235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪52.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۱۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۲۷
خرید
2
1.22286
1.22294
سود
‪16.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66703578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۲۷
حجم معامله
2
خروج
1.22294
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۱۷
خرید
2
1.2235
1.22376
سود
‪52.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66702460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۱۷
حجم معامله
2
خروج
1.22376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪52.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۲۰
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
خرید
1
1.2234
1.22347
سود
‪7.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66699897
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2234
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.22347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۲
خرید
1
1.22332
1.22348
سود
‪16.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66699763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.22348
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۷
خرید
1
1.22397
1.22355
سود
‪-42.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66698855
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-42.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1.22355
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-42.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۰
خرید
1
1.2242
1.2239
سود
‪-30.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66697771
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۰
حجم معامله
1
خروج
1.2239
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-30.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۶
خرید
1
1.2236
1.22358
سود
‪-2.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66695943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۶
حجم معامله
1
خروج
1.22358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
خرید
0.01
1.22307
1.22367
سود
‪0.60 USD‬
EURUSDm
معامله
#66692404
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22367
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
خرید
0.01
1.22346
1.22367
سود
‪0.21 USD‬
EURUSDm
معامله
#66692033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22367
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۹
خرید
1
1.2231
1.22333
سود
‪23.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#66695158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2231
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۹
حجم معامله
1
خروج
1.22333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.00 USD‬