حالت آزمایشی
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۴۷
خرید
3
1.9261
1.92772
سود
‪347.74 USD‬
GBPNZD.
معامله
#79988096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.9261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪347.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۴۷
حجم معامله
3
خروج
1.92772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪347.74 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۷
خرید
2
1.93
1.93328
سود
‪469.00 USD‬
GBPNZD.
معامله
#80132424
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪469.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۷
حجم معامله
2
خروج
1.93328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪469.00 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۲
فروش
2
1798.4
1763.74
سود
‪6 932.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81886945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1798.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6 932.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۲
حجم معامله
2
خروج
1763.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6 932.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۸
فروش
1
1795.62
1763.55
سود
‪3 207.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80837001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1795.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 207.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۸
حجم معامله
1
خروج
1763.55
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 207.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۲
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۵
فروش
1
1790.94
1763.76
سود
‪2 718.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80836993
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 718.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1763.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 718.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۹
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۳
فروش
1
1785.51
1763.64
سود
‪2 187.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80836992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 187.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1763.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 187.00 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰
فروش
1
1780.51
1763.55
سود
‪1 696.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80836991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1780.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 696.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1763.55
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 696.00 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷
فروش
1
1776.68
1763.61
سود
‪1 307.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80836987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1776.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 307.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1763.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 307.00 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
فروش
2
1768
1754.76
سود
‪2 648.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81225999
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 648.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
حجم معامله
2
خروج
1754.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 648.00 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۳
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۴
فروش
2
1762
1754.66
سود
‪1 468.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81225989
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 468.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۴
حجم معامله
2
خروج
1754.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 468.00 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۵۵
فروش
2
1756.81
1755.91
سود
‪180.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81225978
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1756.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪180.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۵۵
حجم معامله
2
خروج
1755.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪180.00 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۹
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۵
فروش
2
152.155
150.162
سود
‪3 577.14 USD‬
GBPJPY.
معامله
#81003841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 577.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۵
حجم معامله
2
خروج
150.162
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 577.14 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۲
فروش
2
151.453
150.165
سود
‪2 311.78 USD‬
GBPJPY.
معامله
#80862062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 311.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۲
حجم معامله
2
خروج
150.165
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 311.78 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۴۳
فروش
2
1.37485
1.3682
سود
‪1 330.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80862065
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 330.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۴۳
حجم معامله
2
خروج
1.3682
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 330.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۴
خرید
2
1745
1757.51
سود
‪2 502.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80503065
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 502.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۴
حجم معامله
2
خروج
1757.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 502.00 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۵۵
خرید
2
1750
1758.17
سود
‪1 634.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80460295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1750
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 634.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۵۵
حجم معامله
2
خروج
1758.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 634.00 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۲۰
فروش
2
1.94951
1.945
سود
‪640.34 USD‬
GBPNZD.
معامله
#80356584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪640.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۲۰
حجم معامله
2
خروج
1.945
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪640.34 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۳
فروش
1
152.345
152.229
سود
‪105.49 USD‬
GBPJPY.
معامله
#79988437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.345
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۳
حجم معامله
1
خروج
152.229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪105.49 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۳۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۰
خرید
2
1.94
1.94528
سود
‪751.45 USD‬
GBPNZD.
معامله
#80132414
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪751.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۰
حجم معامله
2
خروج
1.94528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪751.45 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۱۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۷
خرید
2
1785
1795.56
سود
‪2 112.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80162583
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 112.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۷
حجم معامله
2
خروج
1795.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 112.00 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۳۷
خرید
2
1785
1793.91
سود
‪1 782.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80132430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 782.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۳۷
حجم معامله
2
خروج
1793.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 782.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۵۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۷
خرید
3
1.93983
1.94222
سود
‪510.09 USD‬
GBPNZD.
معامله
#79988091
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.93983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪510.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۷
حجم معامله
3
خروج
1.94222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪510.09 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۳۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۳
خرید
4
1.37976
1.38195
سود
‪876.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#79988020
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37976
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪876.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۳
حجم معامله
4
خروج
1.38195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪876.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
خرید
1
1799.29
1795.12
سود
‪-417.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#79990441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1799.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-417.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
حجم معامله
1
خروج
1795.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-417.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۷
خرید
1
1795.26
1795.02
سود
‪-24.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#79990447
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1795.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۷
حجم معامله
1
خروج
1795.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۴
خرید
1
1791.91
1795.01
سود
‪310.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#79990446
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1791.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪310.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1795.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪310.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۱
خرید
1
1808
1795.07
سود
‪-1 293.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80007877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 293.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۱
حجم معامله
1
خروج
1795.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 293.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۳۷
خرید
2
1785.9
1795.07
سود
‪1 834.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80086486
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 834.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۳۷
حجم معامله
2
خروج
1795.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 834.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۶
فروش
2
1.74996
1.74424
سود
‪903.30 USD‬
GBPCAD.
معامله
#79988383
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪903.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۶
حجم معامله
2
خروج
1.74424
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪903.30 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۱
فروش
10
1826.69
1814.14
سود
‪12 550.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#79933331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1826.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12 550.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۱
حجم معامله
10
خروج
1814.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12 550.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۰
فروش
5
1813.36
1814.02
سود
‪-330.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#79855719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-330.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۰
حجم معامله
5
خروج
1814.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-330.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۳
خرید
1
1817.97
1819.3
سود
‪133.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#79988647
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1817.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪133.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1819.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪133.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۳۱
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
خرید
20
1.38377
1.3621
سود
‪-43 340.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#78935065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-43 340.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
حجم معامله
20
خروج
1.3621
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-43 340.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۳۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
فروش
20
1786.03
1784.11
سود
‪3 840.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78931252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 840.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
حجم معامله
20
خروج
1784.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 840.00 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
خرید
20
150.045
149.338
سود
‪-12 898.28 USD‬
GBPJPY.
معامله
#78197871
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12 898.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
حجم معامله
20
خروج
149.338
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12 898.28 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۷
خرید
20
150.423
151.179
سود
‪13 767.61 USD‬
GBPJPY.
معامله
#78197903
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13 767.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۷
حجم معامله
20
خروج
151.179
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13 767.61 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
20
35252.2
35390.2
سود
‪-27 600.00 USD‬
US30.
معامله
#78647581
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
35252.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27 600.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
20
خروج
35390.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-27 600.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۵
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
20
1764.03
1789.16
سود
‪-50 260.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78836137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1764.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-50 260.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
20
خروج
1789.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-50 260.00 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
10
1750
1789.16
سود
‪-39 160.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78694807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1750
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39 160.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
10
خروج
1789.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-39 160.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۶
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
10
1759
1789.16
سود
‪-30 160.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78700934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30 160.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
10
خروج
1789.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-30 160.00 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۳۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
20
35116.1
35390.2
سود
‪-54 820.00 USD‬
US30.
معامله
#78584013
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
35116.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-54 820.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
20
خروج
35390.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-54 820.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۵۱
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرید
50
1.26954
1.26218
سود
‪-40 375.23 USD‬
GBPCHF.
معامله
#78841610
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40 375.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
50
خروج
1.26218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-40 375.23 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۱۳
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
10
1748.5
1789.16
سود
‪-40 660.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78721264
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1748.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40 660.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
10
خروج
1789.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-40 660.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
100
1772.6
1789.16
سود
‪-165 600.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78838519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-165 600.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
100
خروج
1789.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-165 600.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
فروش
10
1770
1789.16
سود
‪-19 160.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78529847
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1770
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19 160.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
10
خروج
1789.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-19 160.00 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۸
فروش
10
1.27711
1.27182
سود
‪5 738.65 USD‬
GBPCHF.
معامله
#78631049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 738.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۸
حجم معامله
10
خروج
1.27182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 738.65 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۹
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۵
فروش
100
1.27677
1.27185
سود
‪53 371.51 USD‬
GBPCHF.
معامله
#78702199
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53 371.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۵
حجم معامله
100
خروج
1.27185
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪53 371.51 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۴۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۳
فروش
10
153.093
152.133
سود
‪8 706.07 USD‬
GBPJPY.
معامله
#78631037
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.093
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8 706.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۳
حجم معامله
10
خروج
152.133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8 706.07 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۴
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۰
فروش
100
153.195
152.134
سود
‪96 220.12 USD‬
GBPJPY.
معامله
#78712536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96 220.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۰
حجم معامله
100
خروج
152.134
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪96 220.12 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۷
فروش
5
46312.61
46771.79
سود
‪-2 295.90 USD‬
BTCUSD
معامله
#78716060
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
46312.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 295.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۷
حجم معامله
5
خروج
46771.79
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 295.90 USD‬