حالت آزمایشی
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۵
فروش
0.02
152.763
152.793
سود
‪-0.01 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#1510736173
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
152.793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۲۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۵۵
فروش
0.19
1.38858
1.38708
سود
‪0.29 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1510732313
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38858
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۵۵
حجم معامله
0.19
خروج
1.38708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۳۵
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۹
خرید
0.72
1.19202
1.18881
سود
‪-2.31 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510435143
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۹
حجم معامله
0.72
خروج
1.18881
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۹
خرید
2
1.18594
1.18884
سود
‪5.80 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510653974
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۹
حجم معامله
2
خروج
1.18884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.80 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۴۷
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
خرید
0.29
1.19727
1.18886
سود
‪-2.44 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510337672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19727
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.29
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.44 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
خرید
1.02
1.19323
1.18886
سود
‪-4.46 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510380239
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
حجم معامله
1.02
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.46 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۸
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
خرید
1.74
1.18594
1.18886
سود
‪5.08 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510654318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
حجم معامله
1.74
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.08 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
خرید
2
1.18594
1.18886
سود
‪5.84 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510653249
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
حجم معامله
2
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.84 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۲۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
خرید
0.22
1.1997
1.18886
سود
‪-2.38 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510315861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.22
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.38 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۵
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۷
خرید
2
1.18594
1.18886
سود
‪5.84 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510653644
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۷
حجم معامله
2
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.84 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۳۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۷
خرید
0.57
1.19261
1.18886
سود
‪-2.14 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510422819
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۷
حجم معامله
0.57
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.14 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۱۹
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۷
خرید
1.16
1.1898
1.18886
سود
‪-1.09 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510568748
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۷
حجم معامله
1.16
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۲۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۶
خرید
0.23
1.19815
1.18886
سود
‪-2.14 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510325717
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۶
حجم معامله
0.23
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.14 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۳
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۶
خرید
0.8
1.19494
1.18886
سود
‪-4.86 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510346870
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۶
حجم معامله
0.8
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.86 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۵۹
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۶
خرید
0.28
1.2003
1.18886
سود
‪-3.20 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510312027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۶
حجم معامله
0.28
خروج
1.18886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.20 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۱۱
خرید
2
1.19041
1.18717
سود
‪-6.48 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510506816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۱۱
حجم معامله
2
خروج
1.18717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.48 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۹
خرید
0.61
1.1886
1.18757
سود
‪-0.63 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510580590
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۹
حجم معامله
0.61
خروج
1.18757
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۷
خرید
2
1.1886
1.18751
سود
‪-2.18 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510580566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۷
حجم معامله
2
خروج
1.18751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.18 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۶
خرید
0.19
1.18784
1.18755
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510585910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۶
حجم معامله
0.19
خروج
1.18755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۵
خرید
2
1.18784
1.18756
سود
‪-0.56 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510585885
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۴۵
حجم معامله
2
خروج
1.18756
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.56 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۱۱
خرید
2
130.854
130.824
سود
‪-0.54 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510605290
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۱۱
حجم معامله
2
خروج
130.824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۹
خرید
1.5
130.995
130.822
سود
‪-2.36 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510518748
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۹
حجم معامله
1.5
خروج
130.822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.36 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۸
خرید
2
130.994
130.822
سود
‪-3.12 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510518719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۸
حجم معامله
2
خروج
130.822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.12 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۷
خرید
2
131.151
130.824
سود
‪-5.94 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510507737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۷
حجم معامله
2
خروج
130.824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.94 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۶
خرید
1.78
131.35
130.824
سود
‪-8.50 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510494286
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۶
حجم معامله
1.78
خروج
130.824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.50 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۱۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۴
خرید
0.96
131.548
130.824
سود
‪-6.31 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510437370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۴
حجم معامله
0.96
خروج
130.824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.31 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۳
خرید
1.07
131.678
130.825
سود
‪-8.29 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510423731
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۳
حجم معامله
1.07
خروج
130.825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.29 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۱
خرید
0.52
131.899
130.823
سود
‪-5.08 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510412690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۰۱
حجم معامله
0.52
خروج
130.823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.08 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۹
خرید
0.45
132.04
130.817
سود
‪-5.00 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510398765
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۹
حجم معامله
0.45
خروج
130.817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.00 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۸
خرید
0.18
132.105
130.817
سود
‪-2.10 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510393494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۸
حجم معامله
0.18
خروج
130.817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.10 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۳۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۷
خرید
0.17
132.217
130.817
سود
‪-2.16 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510350629
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۷
حجم معامله
0.17
خروج
130.817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.16 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۵۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۶
خرید
0.48
132.256
130.817
سود
‪-6.27 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510349814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۶
حجم معامله
0.48
خروج
130.817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.27 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۱:۳۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
خرید
0.1
132.738
130.818
سود
‪-1.74 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510287346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
130.818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.74 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۰۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۴
خرید
0.28
132.833
130.819
سود
‪-5.12 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510270706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۴
حجم معامله
0.28
خروج
130.819
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.12 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۲
خرید
1.56
130.854
130.818
سود
‪-0.51 USD‬
EURJPY_S
معامله
#1510605316
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۱:۵۲
حجم معامله
1.56
خروج
130.818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.51 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۰۰
خرید
0.07
1.18666
1.18729
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510590811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.07
خروج
1.18729
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۵۱
خرید
0.88
1.18597
1.18727
سود
‪1.14 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510597746
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۵۱
حجم معامله
0.88
خروج
1.18727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۹
خرید
2
1.18665
1.18727
سود
‪1.24 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510590739
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۹
حجم معامله
2
خروج
1.18727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۸
خرید
2
1.18662
1.18727
سود
‪1.30 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510590779
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۸
حجم معامله
2
خروج
1.18727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۶
خرید
2
1.18604
1.18727
سود
‪2.46 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1510597709
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۶
حجم معامله
2
خروج
1.18727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.46 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
فروش
2
1.24717
1.24237
سود
‪7.73 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510617712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
حجم معامله
2
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.73 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
فروش
2
1.24714
1.24237
سود
‪7.68 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510617683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
حجم معامله
2
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.68 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
فروش
0.48
1.24717
1.24237
سود
‪1.85 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510617729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
حجم معامله
0.48
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
فروش
1.08
1.2418
1.24237
سود
‪-0.50 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510608780
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۲
حجم معامله
1.08
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.50 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۵۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
فروش
0.16
1.23413
1.24237
سود
‪-1.06 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510431616
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.06 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۵۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
فروش
0.39
1.23652
1.24237
سود
‪-1.84 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510502306
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.39
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.84 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
فروش
0.01
1.23779
1.24237
سود
‪-0.04 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510512396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
فروش
0.75
1.24005
1.24237
سود
‪-1.40 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510595262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24005
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.75
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۲۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
فروش
0.54
1.23294
1.24237
سود
‪-4.10 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510395079
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.54
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.10 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۵۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
فروش
0.24
1.23505
1.24237
سود
‪-1.41 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1510445557
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.24
خروج
1.24237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.41 USD‬