حالت آزمایشی
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۵
خرید
0.04
1.41724
1.4167
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508798915
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.4167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۴۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۳
خرید
0.03
1.41757
1.4168
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508798678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.4168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۱
خرید
0.03
1.41791
1.41684
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508796745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.41684
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
خرید
0.02
1.41818
1.41685
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508796450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.41685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
خرید
0.02
1.41849
1.41685
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508796070
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.41685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۳
خرید
0.02
1.41882
1.41695
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508795890
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.41695
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۸
فروش
0.02
1.41698
1.41708
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508799062
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.41708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۵
فروش
0.02
1.41736
1.41709
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508799460
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.41709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۱
خرید
0.3
1895.72
1899.28
سود
‪1.07 USD‬
XAUUSDf
معامله
#1508799391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1895.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۱
حجم معامله
0.3
خروج
1899.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
فروش
0.02
1.41731
1.41711
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508798766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.41711
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
فروش
0.02
1.41762
1.41742
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508798206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.41742
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
فروش
0.06
1.41869
1.41776
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508795889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.41776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
فروش
0.03
1.418
1.41776
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508793766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.41776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
فروش
0.02
1.41706
1.41776
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508791827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41706
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.41776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
فروش
0.03
1.4177
1.41776
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508792911
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.41776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
فروش
0.04
1.41838
1.41776
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508794876
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.41776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
فروش
0.02
1.41674
1.41776
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508791626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.41776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
فروش
0.02
1.41738
1.41776
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508792067
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.41776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
خرید
0.02
1.41849
1.41869
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508795445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.41869
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
خرید
0.02
1.41811
1.41833
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508795010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
خرید
0.02
1.41846
1.41833
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508794855
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
خرید
0.02
1.41781
1.41833
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508795258
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41833
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
خرید
0.02
1.41769
1.41819
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508794509
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.41819
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
خرید
0.02
1.41798
1.41819
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508794087
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.41819
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
خرید
0.02
1.41831
1.41819
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508794064
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.41819
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
خرید
0.02
1.41798
1.41818
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508793724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خرید
0.03
1.41791
1.41786
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508790069
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.41786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خرید
0.04
1.41725
1.41786
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508791030
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.41786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خرید
0.02
1.41882
1.41786
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508789008
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خرید
0.02
1.4182
1.41786
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508789873
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خرید
0.03
1.41762
1.41786
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508790899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.41786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خرید
0.06
1.41697
1.41786
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508791167
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.41786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خرید
0.02
1.41856
1.41786
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508789063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
فروش
0.02
1.41729
1.41692
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508791508
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
فروش
0.02
1.41695
1.41692
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508791103
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
فروش
0.02
1.41729
1.41709
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508791017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۷
فروش
0.02
1.41764
1.41744
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508790872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41744
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
فروش
0.03
1.41853
1.41777
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508785209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.41777
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
فروش
0.02
1.41733
1.41777
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508783549
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.41777
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
فروش
0.02
1.41802
1.41777
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508784093
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.41777
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
فروش
0.02
1.41773
1.41777
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508784005
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.41777
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
خرید
0.02
1.41832
1.41867
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508786965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
خرید
0.02
1.41914
1.41867
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508785789
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
خرید
0.02
1.41796
1.41867
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508787589
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.41867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۳
خرید
0.06
1.41729
1.41824
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508783608
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.06
خروج
1.41824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خرید
0.03
1.41799
1.41824
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508782984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.41824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۴۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خرید
0.02
1.41891
1.41824
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508780526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خرید
0.03
1.41833
1.41824
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508781246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.41824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خرید
0.04
1.41766
1.41824
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508783418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.41824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خرید
0.02
1.4192
1.41824
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSDf
معامله
#1508780491
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.41824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬