حالت آزمایشی
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۵۱
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۰
کپی
‪4268.69%‬
‪4271.73%‬
سود
‪0.00 USD‬
TranThai
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۵۱
نقطه ورود
‪4268.69%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۰
خروج
‪4271.73%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۴۳
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۹
کپی
‪384.64%‬
‪364.12%‬
سود
‪-349.65 USD‬
EA FX EU-T800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۱:۴۳
نقطه ورود
‪384.64%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۴:۱۹
خروج
‪364.12%‬
سود
‪-349.65 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۲۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۳
کپی
‪373.67%‬
‪418.49%‬
سود
‪196.54 USD‬
EXPOVINA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۲۰
نقطه ورود
‪373.67%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۳
خروج
‪418.49%‬
سود
‪196.54 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۵۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۴
کپی
‪1623.53%‬
‪1623.53%‬
سود
‪0.00 USD‬
Maksstap
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۵۳
نقطه ورود
‪1623.53%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۴
خروج
‪1623.53%‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۱
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۵
کپی
‪371.96%‬
‪371.96%‬
سود
‪0.00 USD‬
EXPOVINA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۱
نقطه ورود
‪371.96%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۵
خروج
‪371.96%‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۴:۲۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۵۳
کپی
‪370.62%‬
‪371.96%‬
سود
‪12.95 USD‬
EXPOVINA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۴:۲۳
نقطه ورود
‪370.62%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۵۳
خروج
‪371.96%‬
سود
‪12.95 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۸:۲۷
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۴۱
کپی
‪370.62%‬
‪370.62%‬
سود
‪0.00 USD‬
EXPOVINA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۸:۲۷
نقطه ورود
‪370.62%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۴۱
خروج
‪370.62%‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۵۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۰۵
کپی
‪11659.78%‬
‪370.62%‬
سود
‪-33.32 USD‬
EXPOVINA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۵۹
نقطه ورود
‪11659.78%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۰۵
خروج
‪370.62%‬
سود
‪-33.32 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۳
۲۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۱
کپی
‪0.42%‬
‪-4.02%‬
سود
‪-16.05 USD‬
Jayki_Nguyen
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۳
نقطه ورود
‪0.42%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۱
خروج
‪-4.02%‬
سود
‪-16.05 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۷
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۳
کپی
‪0.42%‬
‪0.42%‬
سود
‪0.00 USD‬
Jayki_Nguyen
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۷
نقطه ورود
‪0.42%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۳
خروج
‪0.42%‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۱۴
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۱۲
کپی
‪0.42%‬
‪0.42%‬
سود
‪0.00 USD‬
Jayki_Nguyen
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۱۴
نقطه ورود
‪0.42%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۱۲
خروج
‪0.42%‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۴۲
کپی
‪2935.41%‬
‪2846.35%‬
سود
‪-49.25 USD‬
zaidi_jumaat
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
نقطه ورود
‪2935.41%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۴۲
خروج
‪2846.35%‬
سود
‪-49.25 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۷
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۹
کپی
‪2899.26%‬
‪2935.41%‬
سود
‪22.03 USD‬
zaidi_jumaat
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۳۷
نقطه ورود
‪2899.26%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۹
خروج
‪2935.41%‬
سود
‪22.03 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۴۹
کپی
‪1395.1%‬
‪1403.88%‬
سود
‪-4.85 USD‬
TranThai
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۱
نقطه ورود
‪1395.1%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۴۹
خروج
‪1403.88%‬
سود
‪-4.85 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۰:۵۴
کپی
‪2872.22%‬
‪2890.34%‬
سود
‪8.26 USD‬
zaidi_jumaat
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۴
نقطه ورود
‪2872.22%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۲۰:۵۴
خروج
‪2890.34%‬
سود
‪8.26 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۵۴
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
کپی
‪2815.19%‬
‪2845.03%‬
سود
‪10.51 USD‬
zaidi_jumaat
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۵۴
نقطه ورود
‪2815.19%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
خروج
‪2845.03%‬
سود
‪10.51 USD‬