حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۴۶
خرید
0.45
1795.94
1798.08
سود
‪0.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#1256734
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1795.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۴۶
حجم معامله
0.45
خروج
1798.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۴۵
خرید
0.45
1797.49
1797.95
سود
‪0.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#1256675
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1797.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۴۵
حجم معامله
0.45
خروج
1797.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۳۱
خرید
0.45
1794.04
1795.21
سود
‪0.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#1256569
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1794.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۳۱
حجم معامله
0.45
خروج
1795.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۳
خرید
0.45
1791.74
1792.91
سود
‪0.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#1256538
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1791.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۳
حجم معامله
0.45
خروج
1792.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۱۵
خرید
0.45
1789.16
1791
سود
‪0.83 USD‬
XAUUSD
معامله
#1256384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1789.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.45
خروج
1791
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۱۴
خرید
0.45
1790.29
1790.97
سود
‪0.31 USD‬
XAUUSD
معامله
#1256301
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1790.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۱۴
حجم معامله
0.45
خروج
1790.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۶
خرید
0.45
1788.39
1789.58
سود
‪0.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#1256256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.45
خروج
1789.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۱۲
فروش
0.45
1786.47
1785.35
سود
‪0.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#1255821
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.45
خروج
1785.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۱۱
فروش
0.45
1786.48
1785.37
سود
‪0.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#1255791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.45
خروج
1785.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۵۱
فروش
0.45
1787.55
1786.21
سود
‪0.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#1255736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۵۱
حجم معامله
0.45
خروج
1786.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۸
فروش
0.45
1787.33
1786.38
سود
‪0.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#1255633
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۸
حجم معامله
0.45
خروج
1786.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۲
فروش
0.45
1794.27
1792.4
سود
‪0.84 USD‬
XAUUSD
معامله
#1255569
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۲
حجم معامله
0.45
خروج
1792.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۹
فروش
0.45
1799.98
1798.7
سود
‪0.58 USD‬
XAUUSD
معامله
#1255403
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1799.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.45
خروج
1798.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۲
فروش
0.75
1804.44
1800.47
سود
‪2.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#1253327
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1804.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.75
خروج
1800.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.98 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۱
فروش
0.99
1810.46
1800.37
سود
‪9.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#1254302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۱
حجم معامله
0.99
خروج
1800.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.99 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۱
فروش
0.45
1791.72
1800.34
سود
‪-3.88 USD‬
XAUUSD
معامله
#1249271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1791.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۱
حجم معامله
0.45
خروج
1800.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.88 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۰
فروش
0.45
1791.59
1800.36
سود
‪-3.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#1249204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1791.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۰
حجم معامله
0.45
خروج
1800.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.95 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۰
فروش
0.6
1797.41
1800.37
سود
‪-1.78 USD‬
XAUUSD
معامله
#1253147
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1797.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۰۰
حجم معامله
0.6
خروج
1800.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.78 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۳
خرید
0.45
1793.32
1794.2
سود
‪0.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#1248728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۳
حجم معامله
0.45
خروج
1794.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۲
خرید
0.45
1792.24
1794.2
سود
‪0.88 USD‬
XAUUSD
معامله
#1248646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.45
خروج
1794.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۰
خرید
0.45
1790.32
1791.53
سود
‪0.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#1248583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1790.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۰
حجم معامله
0.45
خروج
1791.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۴
خرید
0.45
1788.3
1789.68
سود
‪0.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#1246614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.45
خروج
1789.68
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۳
خرید
0.45
1787.73
1789.62
سود
‪0.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#1246574
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1787.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.45
خروج
1789.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۰:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۴۷
خرید
0.45
1785.8
1787.14
سود
‪0.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#1243929
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۴۷
حجم معامله
0.45
خروج
1787.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۴۶
خرید
0.45
1786.18
1787.13
سود
‪0.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#1243810
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1786.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۴۶
حجم معامله
0.45
خروج
1787.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۲۰
خرید
0.45
1782.64
1785.09
سود
‪1.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#1237618
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۲۰
حجم معامله
0.45
خروج
1785.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۱۹
خرید
0.45
1784.9
1785.09
سود
‪0.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#1237589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۱:۱۹
حجم معامله
0.45
خروج
1785.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۹
خرید
0.45
1783.08
1785.34
سود
‪1.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236989
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1783.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۹
حجم معامله
0.45
خروج
1785.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۸
خرید
0.45
1784.8
1785.28
سود
‪0.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۸
حجم معامله
0.45
خروج
1785.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۳
خرید
0.45
1784.45
1785.35
سود
‪0.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236763
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۳
حجم معامله
0.45
خروج
1785.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۲
خرید
0.45
1783.6
1785.35
سود
‪0.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1783.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۲
حجم معامله
0.45
خروج
1785.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۸
خرید
0.45
1782.42
1783.6
سود
‪0.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۱۸
حجم معامله
0.45
خروج
1783.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۳
خرید
0.45
1782.48
1782.87
سود
‪0.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236606
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.45
خروج
1782.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
خرید
0.45
1782.43
1783.13
سود
‪0.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
حجم معامله
0.45
خروج
1783.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۹
خرید
0.45
1782.48
1782.96
سود
‪0.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.45
خروج
1782.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۸
خرید
0.45
1781.04
1782.97
سود
‪0.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236463
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۸
حجم معامله
0.45
خروج
1782.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۰
خرید
0.45
1780.04
1780.63
سود
‪0.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236448
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1780.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.45
خروج
1780.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۰۹
خرید
0.45
1778.66
1780.58
سود
‪0.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.45
خروج
1780.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۵
فروش
0.45
1779.37
1777.2
سود
‪0.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236218
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1779.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.45
خروج
1777.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۴
فروش
0.45
1777.67
1777.33
سود
‪0.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#1236185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1777.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.45
خروج
1777.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۵
فروش
0.75
1778.83
1778.22
سود
‪0.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#1217217
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1778.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۵
حجم معامله
0.75
خروج
1778.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۵
فروش
1.29
1788.1
1778.29
سود
‪12.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#1229307
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۵
حجم معامله
1.29
خروج
1778.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.65 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۴
فروش
0.3
1768.17
1778.32
سود
‪-3.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1204792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1768.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.3
خروج
1778.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.05 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۴
فروش
0.99
1783.81
1778.42
سود
‪5.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#1220181
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.99
خروج
1778.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.34 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۳
فروش
0.3
1767.8
1778.46
سود
‪-3.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#1204689
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1767.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۳
حجم معامله
0.3
خروج
1778.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.20 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۳
فروش
0.4
1773.04
1778.41
سود
‪-2.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#1210702
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۳
حجم معامله
0.4
خروج
1778.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.15 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۵
فروش
0.3
1770.7
1769.02
سود
‪0.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#1204200
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1770.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۵
حجم معامله
0.3
خروج
1769.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۴
فروش
0.3
1769.88
1768.98
سود
‪0.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#1204127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1769.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۴۴
حجم معامله
0.3
خروج
1768.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۲
فروش
0.3
1770.8
1770.39
سود
‪0.12 USD‬
XAUUSD
معامله
#1203010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1770.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۲
حجم معامله
0.3
خروج
1770.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۱
فروش
0.3
1772.35
1770.39
سود
‪0.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#1202861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۵۱
حجم معامله
0.3
خروج
1770.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬