حالت آزمایشی
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۷
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۲۶
خرید
0.01
0.7335
0.73396
سود
‪0.36 USD‬
AUDUSD
معامله
#24234638
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.73396
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۵۸
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۰
فروش
0.01
1.38724
1.38457
سود
‪2.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#24148532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38457
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.57 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۰۲
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۱
فروش
0.01
152.322
152.19
سود
‪1.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#24133641
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
152.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۰
خرید
0.01
129.75
129.861
سود
‪0.81 USD‬
EURJPY
معامله
#24003344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
129.861
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۵
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۵۳
فروش
0.01
1.60501
1.60276
سود
‪1.45 USD‬
EURAUD
معامله
#23856656
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.60276
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۵
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۰
فروش
0.01
110.5
110.341
سود
‪1.34 USD‬
USDJPY
معامله
#23727189
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
110.341
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۴
خرید
0.01
0.7356
0.7371
سود
‪1.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#23547753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7371
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۰۸
فروش
0.01
151.543
151.35
سود
‪1.55 USD‬
GBPJPY
معامله
#23558732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
151.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۲۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۷
خرید
0.01
1.3627
1.3665
سود
‪3.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#23295961
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3665
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.70 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
فروش
0.01
1.586
1.58801
سود
‪-1.69 USD‬
EURAUD
معامله
#21918880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.58801
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.69 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۱
فروش
0.01
77.795
77.821
سود
‪-0.43 USD‬
NZDJPY
معامله
#21751987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
77.795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
77.821
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۵
خرید
0.01
1.38051
1.37801
سود
‪-2.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#21113659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37801
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.60 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۱۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۳
فروش
0.01
1.4747
1.47671
سود
‪-1.82 USD‬
EURCAD
معامله
#20772002
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4747
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.47671
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.82 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
فروش
0.01
0.70606
0.70444
سود
‪1.52 USD‬
NZDUSD
معامله
#20165349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.70444
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۳۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۴
فروش
0.01
0.76004
0.75887
سود
‪1.07 USD‬
AUDUSD
معامله
#19889167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76004
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.75887
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۴۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۱۳
فروش
0.01
1.39605
1.3957
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#19712108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3957
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۱
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۶
خرید
0.01
1.57701
1.57818
سود
‪0.69 USD‬
EURAUD
معامله
#19596513
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.57818
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۴
فروش
0.01
0.9225
0.92163
سود
‪0.84 USD‬
USDCHF
معامله
#19199175
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92163
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۷:۰۹
فروش
0.01
110.309
110.269
سود
‪0.26 USD‬
USDJPY
معامله
#18710166
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
110.269
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۸
فروش
0.01
122.674
122.582
سود
‪0.63 USD‬
CHFJPY
معامله
#18455939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
122.582
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۴
خرید
0.01
0.89622
0.89399
سود
‪-2.59 USD‬
USDCHF
معامله
#17491646
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89399
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.59 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۹
فروش
0.02
27.605
27.6
سود
‪0.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#17481673
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
27.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۳۹
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۹
فروش
0.02
0.77438
0.77383
سود
‪0.90 USD‬
AUDUSD
معامله
#17302851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.77383
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۱۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
فروش
0.01
1.7107
1.71235
سود
‪-1.56 USD‬
GBPCAD
معامله
#17131104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.71235
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.56 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۲۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۴
فروش
0.01
1.8308
1.82946
سود
‪0.84 USD‬
GBPAUD
معامله
#16684154
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.82946
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۵
فروش
0.01
1.47613
1.47493
سود
‪0.79 USD‬
EURCAD
معامله
#16222106
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.47493
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۸
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۳
فروش
0.01
0.77394
0.77592
سود
‪-2.08 USD‬
AUDUSD
معامله
#15968720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.77592
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.08 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۳
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۶
فروش
0.01
1.83
1.832
سود
‪-1.75 USD‬
GBPAUD
معامله
#15812799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.832
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.75 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۴
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۴
فروش
0.01
1.6985
1.69981
سود
‪-1.14 USD‬
EURNZD
معامله
#15657237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.69981
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.14 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۲۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۷
فروش
0.01
1.69549
1.69981
سود
‪-3.30 USD‬
EURNZD
معامله
#15650954
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.69981
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.30 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۸
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۳۹
فروش
0.01
1.81724
1.82112
سود
‪-3.20 USD‬
GBPAUD
معامله
#15492329
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.82112
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.20 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۸
خرید
0.01
1.68
1.678
سود
‪-1.64 USD‬
EURNZD
معامله
#15405672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.678
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.64 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۰۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۶
خرید
0.01
1.21438
1.21536
سود
‪0.88 USD‬
EURUSD
معامله
#15082229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21536
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۴۳
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۱
فروش
0.01
1.21538
1.21424
سود
‪1.04 USD‬
EURUSD
معامله
#14959152
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21424
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۳۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۰
فروش
0.01
1.93
1.92811
سود
‪1.17 USD‬
GBPNZD
معامله
#14824170
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.92811
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۵۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۵۶
خرید
0.01
1.2272
1.22615
سود
‪-0.96 USD‬
USDCAD
معامله
#14611906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.22615
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۳:۲۴
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۵۱
خرید
0.01
1.22925
1.22622
سود
‪-2.57 USD‬
USDCAD
معامله
#14587194
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22622
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.57 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۶:۲۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۰۲
فروش
0.01
0.7182
0.71673
سود
‪1.37 USD‬
NZDUSD
معامله
#14475049
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.71673
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۳
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۳۶
فروش
0.01
1.56018
1.55746
سود
‪1.91 USD‬
EURAUD
معامله
#14408719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.55746
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۸
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۳۳
فروش
0.01
1.55724
1.55752
سود
‪-0.42 USD‬
EURAUD
معامله
#14391093
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.55724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.55752
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۴۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۷
خرید
0.01
1.71617
1.71831
سود
‪1.54 USD‬
GBPCAD
معامله
#14210560
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.71617
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.71831
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.54 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۷
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۶
فروش
0.01
131.484
131.604
سود
‪-1.31 USD‬
EURJPY
معامله
#14080179
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
131.604
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.31 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۱۴
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۱۸
خرید
0.01
1.72286
1.72511
سود
‪1.62 USD‬
GBPCAD
معامله
#13934842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.72511
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.62 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۹
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۱۳
فروش
0.01
150
149.976
سود
‪0.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#13838882
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
149.976
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۱۴
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۶
خرید
0.01
1.78839
1.79014
سود
‪1.16 USD‬
GBPAUD
معامله
#13829523
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.78839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.79014
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.16 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۰۷
خرید
0.01
1.389
1.39043
سود
‪1.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#13618845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39043
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۰۴
خرید
0.01
1.39083
1.39046
سود
‪-0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#13616806
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.39046
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۴
خرید
0.01
129.949
129.648
سود
‪-2.99 USD‬
EURJPY
معامله
#13494321
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
129.648
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.99 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۳۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۰۶
خرید
0.01
1.39325
1.3941
سود
‪0.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#13477154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3941
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۲۷
فروش
0.01
1.39933
1.39823
سود
‪1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#13381876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39823
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.00 USD‬