حالت آزمایشی
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
2.83
1.38122
1.34349
سود
‪-106.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517323546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-106.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
2.83
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-106.78 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
8.6
1.36792
1.34349
سود
‪-210.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518223187
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-210.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
8.6
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-210.10 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
28.16
1.35983
1.34349
سود
‪-460.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518459232
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-460.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
28.16
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-460.13 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.68
1.38553
1.34349
سود
‪-70.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517295907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.68
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-70.63 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
4.09
1.37849
1.34349
سود
‪-143.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517543234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-143.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
4.09
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-143.15 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
16.76
1.36401
1.34349
سود
‪-343.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518447434
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-343.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
16.76
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-343.92 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
54.91
1.35259
1.34349
سود
‪-499.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518489288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-499.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
54.91
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-499.68 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1
1.38898
1.34349
سود
‪-45.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517266865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-45.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-45.49 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
3.28
1.3805
1.34349
سود
‪-121.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517327212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-121.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
3.28
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-121.39 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
9.97
1.36731
1.34349
سود
‪-237.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518227007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-237.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
9.97
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-237.49 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
32.67
1.35901
1.34349
سود
‪-507.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518466249
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-507.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
32.67
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-507.04 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.95
1.38405
1.34349
سود
‪-79.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517305541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-79.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.95
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-79.09 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
4.75
1.37699
1.34349
سود
‪-159.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517551764
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-159.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
4.75
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-159.13 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
5.93
1.37078
1.34349
سود
‪-161.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518117529
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-161.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
5.93
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-161.83 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
19.44
1.36236
1.34349
سود
‪-366.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518451505
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-366.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
19.44
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-366.83 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.16
1.38808
1.34349
سود
‪-51.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517284285
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-51.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.16
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-51.72 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
11.56
1.36636
1.34349
سود
‪-264.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518230080
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-264.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
11.56
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-264.38 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
37.89
1.35759
1.34349
سود
‪-534.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518469115
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-534.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
37.89
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-534.25 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
2.26
1.38323
1.34349
سود
‪-89.81 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517315330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-89.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
2.26
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-89.81 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
6.88
1.36955
1.34349
سود
‪-179.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518119839
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-179.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
6.88
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-179.29 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
22.55
1.36136
1.34349
سود
‪-402.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518455614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36136
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-402.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
22.55
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-402.97 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.35
1.38698
1.34349
سود
‪-58.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517290939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-58.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.35
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-58.71 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
13.41
1.36568
1.34349
سود
‪-297.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518443239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-297.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
13.41
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-297.57 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
43.95
1.35572
1.34349
سود
‪-537.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518474198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-537.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
43.95
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-537.51 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
2.62
1.38181
1.34349
سود
‪-100.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517320030
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-100.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
2.62
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-100.40 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
7.98
1.36828
1.34349
سود
‪-197.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518220210
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-197.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
7.98
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-197.82 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۸
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
26.15
1.36032
1.34349
سود
‪-440.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518458367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-440.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
26.15
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-440.10 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.56
1.38589
1.34349
سود
‪-66.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517294585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-66.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.56
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-66.14 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۰۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
3.53
1.37952
1.34349
سود
‪-127.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517344465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-127.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
3.53
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-127.19 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
3.8
1.37895
1.34349
سود
‪-134.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517537877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-134.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
3.8
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-134.75 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
15.56
1.36454
1.34349
سود
‪-327.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518444591
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-327.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
15.56
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-327.54 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
50.98
1.35353
1.34349
سود
‪-511.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518486001
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-511.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
50.98
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-511.84 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1
1.38981
1.34349
سود
‪-46.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517264096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-46.32 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
3.04
1.38081
1.34349
سود
‪-113.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517325156
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-113.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
3.04
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-113.45 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
9.26
1.36762
1.34349
سود
‪-223.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518224994
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-223.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
9.26
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-223.44 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
30.33
1.35937
1.34349
سود
‪-481.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518465611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-481.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
30.33
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-481.64 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.81
1.38497
1.34349
سود
‪-75.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517298176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.81
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-75.08 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
4.41
1.37742
1.34349
سود
‪-149.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517546330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-149.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
4.41
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-149.63 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
18.05
1.36274
1.34349
سود
‪-347.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518449995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-347.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
18.05
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-347.46 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
57.6
1.3465
1.34349
سود
‪-173.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518573097
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-173.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
57.6
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-173.38 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
فروش
1
1.34484
1.34373
سود
‪1.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518592796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1
خروج
1.34373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.08
1.3886
1.34349
سود
‪-48.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517267778
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-48.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.08
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-48.72 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
10.74
1.36695
1.34349
سود
‪-251.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518228513
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-251.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
10.74
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-251.96 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
35.18
1.35802
1.34349
سود
‪-511.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518467829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-511.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
35.18
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-511.17 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
2.1
1.38371
1.34349
سود
‪-84.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517314755
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-84.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
2.1
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-84.46 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
5.11
1.37661
1.34349
سود
‪-169.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517562131
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-169.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
5.11
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-169.24 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
6.39
1.36999
1.34349
سود
‪-169.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518118465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-169.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
6.39
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-169.34 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
20.93
1.36186
1.34349
سود
‪-384.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518454515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-384.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
20.93
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-384.48 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
1.25
1.38741
1.34349
سود
‪-54.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517287698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-54.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
1.25
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-54.90 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
خرید
12.45
1.36602
1.34349
سود
‪-280.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518302018
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-280.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
حجم معامله
12.45
خروج
1.34349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-280.50 USD‬