حالت آزمایشی
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۳۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۹
خرید
0.1
1857.95
1852.16
سود
‪-57.90 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62531998
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1857.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-57.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1852.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-57.90 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۱۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
خرید
0.15
1859.06
1859.96
سود
‪13.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62522135
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1859.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
حجم معامله
0.15
خروج
1859.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.50 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خرید
0.1
1872.09
1865.43
سود
‪-66.60 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497639
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1872.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-66.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-66.60 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خرید
0.1
1872.72
1865.43
سود
‪-72.90 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497579
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1872.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-72.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-72.90 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خرید
0.1
1872.3
1865.43
سود
‪-68.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497635
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1872.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-68.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-68.70 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خرید
0.1
1872.21
1865.43
سود
‪-67.80 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1872.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-67.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-67.80 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خرید
0.1
1872.94
1865.43
سود
‪-75.10 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497613
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1872.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-75.10 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
خرید
0.1
1874.7
1865.43
سود
‪-92.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497156
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1874.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-92.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-92.70 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
خرید
0.1
1874.28
1865.43
سود
‪-88.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497160
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1874.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-88.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-88.50 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
خرید
0.1
1874.46
1865.43
سود
‪-90.30 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62497158
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1874.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-90.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1865.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-90.30 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
فروش
0.15
1.17007
1.16936
سود
‪10.65 USD‬
EURUSDm
معامله
#62485528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.16936
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.65 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۴
فروش
0.15
1888.97
1884.09
سود
‪73.20 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62484731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1888.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۴
حجم معامله
0.15
خروج
1884.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪73.20 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۴
خرید
0.1
1879.73
1887.4
سود
‪76.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62471243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1879.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
1887.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪76.70 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۳
خرید
0.1
1879.72
1887.45
سود
‪77.30 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62471244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1879.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪77.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1887.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪77.30 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۲
خرید
0.1
1879.77
1887.44
سود
‪76.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62471246
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1879.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
1887.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪76.70 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۰
خرید
0.1
1879.77
1887.28
سود
‪75.10 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62471248
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1879.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪75.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1887.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪75.10 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
خرید
0.1
1882.17
1887.36
سود
‪51.90 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62474851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1882.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1887.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.90 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
خرید
0.1
1882.17
1887.32
سود
‪51.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62474854
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1882.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1887.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.50 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۲۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۷
خرید
0.5
1886.47
1881.25
سود
‪-261.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62457244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1886.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-261.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.5
خروج
1881.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-261.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خرید
5
1888.62
1887.07
سود
‪-775.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62451717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1888.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-775.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
حجم معامله
5
خروج
1887.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-775.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خرید
1
1890.61
1887.07
سود
‪-354.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62452943
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-354.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1887.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-354.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خرید
0.5
1890.91
1887.07
سود
‪-192.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62453053
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-192.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1887.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-192.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۳۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خرید
1
1889.29
1887.07
سود
‪-222.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62452879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1889.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-222.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1887.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-222.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خرید
1
1890.59
1887.07
سود
‪-352.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62452945
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1890.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-352.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1887.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-352.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1893.86
1887.17
سود
‪-3 345.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62450576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1893.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 345.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 345.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۵۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1899.72
1887.17
سود
‪-6 275.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62447722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1899.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6 275.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6 275.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1897.76
1887.17
سود
‪-5 295.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62448151
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1897.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5 295.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5 295.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1895.59
1887.17
سود
‪-4 210.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62448347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1895.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 210.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 210.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1894.94
1887.17
سود
‪-3 885.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62448644
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1894.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 885.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 885.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1893.89
1887.17
سود
‪-3 360.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62450577
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1893.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 360.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 360.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1897.7
1887.17
سود
‪-5 265.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62448143
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1897.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5 265.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5 265.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۱۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1897.25
1887.17
سود
‪-5 040.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62448177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1897.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5 040.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5 040.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خرید
5
1895.8
1887.17
سود
‪-4 315.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62448359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1895.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 315.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
5
خروج
1887.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 315.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۲
خرید
5
1900.16
1897.07
سود
‪-1 545.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62447373
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1900.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 545.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۲
حجم معامله
5
خروج
1897.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 545.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۴۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۰
خرید
5.05
1901.73
1903.04
سود
‪661.55 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62440960
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1901.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪661.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۰
حجم معامله
5.05
خروج
1903.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪661.55 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۳۴
خرید
10.05
1899.46
1900.53
سود
‪1 075.35 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62434589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1899.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 075.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۳۴
حجم معامله
10.05
خروج
1900.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 075.35 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۳۴
خرید
10.05
1900.39
1900.23
سود
‪-160.80 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62433999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1900.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-160.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۳۴
حجم معامله
10.05
خروج
1900.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-160.80 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۱۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۵۲
خرید
10.05
1905.44
1906.12
سود
‪683.40 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62420111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1905.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪683.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۵۲
حجم معامله
10.05
خروج
1906.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪683.40 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۵
فروش
10.05
1912.74
1908.28
سود
‪4 482.30 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62417116
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1912.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 482.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۵
حجم معامله
10.05
خروج
1908.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 482.30 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۵۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۲
فروش
15.05
1911.94
1907.74
سود
‪6 321.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62417029
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1911.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6 321.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۲
حجم معامله
15.05
خروج
1907.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6 321.00 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۸
فروش
15.05
1910.84
1907.84
سود
‪4 515.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62410257
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1910.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 515.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۸
حجم معامله
15.05
خروج
1907.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 515.00 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۵
فروش
10
1915.15
1907.85
سود
‪7 300.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#62411484
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1915.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7 300.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۵
حجم معامله
10
خروج
1907.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7 300.00 USD‬