حالت آزمایشی
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۴۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
فروش
1
754.35
740.2
سود
‪14.13 USD‬
#TSLA
معامله
#80018868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.35
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
حجم معامله
1
خروج
740.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.13 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۶
فروش
1
754.28
739.76
سود
‪14.50 USD‬
#TSLA
معامله
#80018866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.28
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۶
حجم معامله
1
خروج
739.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.50 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۳
فروش
1
754.28
740.07
سود
‪14.19 USD‬
#TSLA
معامله
#80018864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.28
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۳
حجم معامله
1
خروج
740.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.19 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۱
فروش
1
754.33
739.57
سود
‪14.74 USD‬
#TSLA
معامله
#80018838
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.33
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۱
حجم معامله
1
خروج
739.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.74 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۸
فروش
1
754.18
739.28
سود
‪14.88 USD‬
#TSLA
معامله
#80018781
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.18
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۸
حجم معامله
1
خروج
739.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.88 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۵
فروش
1
754.26
739.6
سود
‪14.64 USD‬
#TSLA
معامله
#80018779
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.26
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۵
حجم معامله
1
خروج
739.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.64 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
فروش
1
754.26
739.92
سود
‪14.32 USD‬
#TSLA
معامله
#80018777
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.26
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
حجم معامله
1
خروج
739.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.32 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۰
فروش
1
754.32
739.79
سود
‪14.51 USD‬
#TSLA
معامله
#80018776
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.32
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۰
حجم معامله
1
خروج
739.79
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.51 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۷
فروش
1
754.33
739.88
سود
‪14.43 USD‬
#TSLA
معامله
#80018841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
754.33
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪14.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۲۷
حجم معامله
1
خروج
739.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.43 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1821.65
1778.33
سود
‪-2 204.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79942450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1821.65
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-2 166.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 204.70 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1807.12
1778.33
سود
‪-1 478.20 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80019434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1807.12
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-1 439.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 478.20 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1821.59
1778.33
سود
‪-2 201.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79945583
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1821.59
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-2 163.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 201.70 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
1
1789.1
1778.33
سود
‪-1 077.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80457915
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1789.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 077.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 077.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1801.31
1778.33
سود
‪-1 187.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80021396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1801.31
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-1 149.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 187.70 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
1
1789.09
1778.33
سود
‪-1 076.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80457929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1789.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 076.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 076.00 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1790.94
1778.33
سود
‪-655.13 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80106304
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1790.94
بهره
‪-24.63 USD‬
مجموع
‪-630.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-655.13 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1827.22
1778.33
سود
‪-2 486.72 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79942355
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1827.22
بهره
‪-42.22 USD‬
مجموع
‪-2 444.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 486.72 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1790.94
1778.33
سود
‪-655.13 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80106307
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1790.94
بهره
‪-24.63 USD‬
مجموع
‪-630.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-655.13 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1807.08
1778.33
سود
‪-1 476.20 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80019428
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1807.08
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-1 437.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 476.20 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۲۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1825.32
1778.33
سود
‪-2 391.72 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79943167
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1825.32
بهره
‪-42.22 USD‬
مجموع
‪-2 349.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 391.72 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
1
1789.09
1778.33
سود
‪-1 076.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80457902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1789.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 076.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 076.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1801.39
1778.33
سود
‪-1 191.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80021391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1801.39
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-1 153.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 191.70 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1821.53
1778.33
سود
‪-2 198.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79945594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1821.53
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-2 160.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 198.70 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
1
1789.08
1778.33
سود
‪-1 075.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80457925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1789.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 075.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 075.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۳۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
2.01
35047
34798.9
سود
‪-5 575.23 USD‬
US30_m
معامله
#80099300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
35047
بهره
‪-588.42 USD‬
مجموع
‪-4 986.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
2.01
خروج
34798.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5 575.23 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1810.7
1778.33
سود
‪-1 657.20 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80003978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1810.7
بهره
‪-38.70 USD‬
مجموع
‪-1 618.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 657.20 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
خرید
0.5
1790.94
1778.33
سود
‪-655.13 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80106305
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1790.94
بهره
‪-24.63 USD‬
مجموع
‪-630.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1778.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-655.13 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۲۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۹
خرید
0.5
45912
46446
سود
‪267.00 USD‬
BTCUSD
معامله
#80331122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
45912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪267.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
46446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪267.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۴۲
خرید
0.5
1.38505
1.38279
سود
‪-124.25 USD‬
GBPUSDm
معامله
#79968888
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38505
بهره
‪-11.25 USD‬
مجموع
‪-113.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.38279
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-124.25 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
خرید
0.5
1.37919
1.38285
سود
‪171.75 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80004218
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37919
بهره
‪-11.25 USD‬
مجموع
‪183.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.38285
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪171.75 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۱۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۵
خرید
0.5
1.37908
1.38286
سود
‪177.75 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80004230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37908
بهره
‪-11.25 USD‬
مجموع
‪189.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.38286
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪177.75 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۷
فروش
0.5
35397.9
35048.1
سود
‪1 732.29 USD‬
US30_m
معامله
#79997655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
35397.9
بهره
‪-16.71 USD‬
مجموع
‪1 749.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
35048.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 732.29 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۴
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۵
فروش
0.5
35396.9
35047.1
سود
‪1 732.29 USD‬
US30_m
معامله
#79997651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
35396.9
بهره
‪-16.71 USD‬
مجموع
‪1 749.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۵
حجم معامله
0.5
خروج
35047.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 732.29 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۳
فروش
0.5
1828.54
1826.5
سود
‪102.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79922214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1828.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪102.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۳
حجم معامله
0.5
خروج
1826.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪102.00 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۲
فروش
0.5
1828.52
1826.5
سود
‪101.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79922215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1828.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪101.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1826.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪101.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
فروش
0.25
1826.42
1825.07
سود
‪33.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79865762
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1826.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
حجم معامله
0.25
خروج
1825.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.75 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۳
فروش
0.25
35498.9
35455.1
سود
‪109.50 USD‬
US30_m
معامله
#79841152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
35498.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۳
حجم معامله
0.25
خروج
35455.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪109.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۳۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
خرید
0.25
1814.48
1828.3
سود
‪345.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79862630
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪345.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
حجم معامله
0.25
خروج
1828.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪345.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۳۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
فروش
0.25
35499.9
35456.1
سود
‪109.50 USD‬
US30_m
معامله
#79841155
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
35499.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
حجم معامله
0.25
خروج
35456.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪109.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۰
خرید
0.25
1814.67
1828.06
سود
‪334.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79862663
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪334.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۰
حجم معامله
0.25
خروج
1828.06
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪334.75 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
خرید
0.25
1814.72
1828.05
سود
‪333.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79862651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪333.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
حجم معامله
0.25
خروج
1828.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪333.25 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۸
خرید
0.25
1814.63
1828
سود
‪334.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79862685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪334.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۸
حجم معامله
0.25
خروج
1828
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪334.25 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۶
خرید
0.25
1813.56
1813.86
سود
‪7.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۶
حجم معامله
0.25
خروج
1813.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۰
خرید
0.25
1813.66
1813.91
سود
‪6.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856345
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۰
حجم معامله
0.25
خروج
1813.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.25 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خرید
0.25
1813.59
1813.93
سود
‪8.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856362
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1813.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خرید
0.25
1813.66
1813.97
سود
‪7.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856350
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1813.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.75 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خرید
0.25
1813.59
1813.93
سود
‪8.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856354
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1813.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خرید
0.25
1813.59
1813.94
سود
‪8.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856357
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1813.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.75 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خرید
0.25
1813.61
1813.93
سود
‪8.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856360
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1813.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
خرید
0.25
1813.59
1813.93
سود
‪8.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79856363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1813.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1813.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.50 USD‬