حالت آزمایشی
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۱۵
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۰
فروش
0.1
1782.93
1775
سود
‪78.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#160610278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782.93
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪79.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1775
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪78.50 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۳۸
خرید
0.1
1845.67
1789
سود
‪-572.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#160414992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1845.67
بهره
‪-4.86 USD‬
مجموع
‪-566.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1789
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪-572.26 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۵۷
فروش
0.1
1893
1789
سود
‪1 038.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#160298799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1893
بهره
‪-0.81 USD‬
مجموع
‪1 040.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
1789
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪1 038.49 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۸
خرید
0.1
1866.66
1796
سود
‪-712.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#160175614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.66
بهره
‪-4.86 USD‬
مجموع
‪-706.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1796
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪-712.16 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۰۳
خرید
0.2
1758
1771.91
سود
‪197.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#159208681
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1758
بهره
‪-79.38 USD‬
مجموع
‪278.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
1771.91
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪197.42 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۵۰
خرید
0.1
1870.7
1771.8
سود
‪-993.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#160175590
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1870.7
بهره
‪-4.05 USD‬
مجموع
‪-989.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1771.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪-993.75 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۳۸
فروش
0.1
1855.52
1823.84
سود
‪315.69 USD‬
XAUUSD
معامله
#160414962
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1855.52
بهره
‪-0.41 USD‬
مجموع
‪316.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1823.84
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪315.69 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۵
فروش
0.1
1855.57
1850
سود
‪54.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#160414952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1855.57
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪55.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1850
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪54.90 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۹
فروش
0.1
1890
1882
سود
‪79.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#160298814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1890
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪80.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1882
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪79.20 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۷
فروش
0.1
1898.88
1890
سود
‪88.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#160308017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.88
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪88.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1890
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪88.00 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۴۲
خرید
0.1
1870.7
1896
سود
‪252.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#160175680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1870.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪253.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۴۲
حجم معامله
0.1
خروج
1896
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪252.30 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۹
فروش
0.1
1880
1876
سود
‪38.69 USD‬
XAUUSD
معامله
#160080522
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1880
بهره
‪-0.61 USD‬
مجموع
‪40.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1876
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪38.69 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۳
فروش
0.1
1892
1880
سود
‪118.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#160207081
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1892
بهره
‪-0.51 USD‬
مجموع
‪120.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
1880
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪118.79 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۰
فروش
0.1
1893.78
1886.65
سود
‪69.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#160003409
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1893.78
بهره
‪-0.81 USD‬
مجموع
‪71.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1886.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪69.79 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۴۱
خرید
0.1
1870
1881.34
سود
‪111.89 USD‬
XAUUSD
معامله
#159867650
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1870
بهره
‪-0.81 USD‬
مجموع
‪113.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
1881.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪111.89 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۹
خرید
0.1
1836.32
1870.59
سود
‪325.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#159947652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-16.20 USD‬
مجموع
‪342.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1870.59
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪325.80 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۹
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۳۶
فروش
0.1
1888.88
1878
سود
‪106.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#159904754
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1888.88
بهره
‪-1.12 USD‬
مجموع
‪108.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1878
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪106.98 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۷
فروش
0.1
1898
1895
سود
‪29.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#160003403
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898
بهره
‪-0.20 USD‬
مجموع
‪30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1895
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪29.10 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۹
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۱۷
فروش
0.1
1885.67
1885
سود
‪5.39 USD‬
XAUUSD
معامله
#159865377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1885.67
بهره
‪-0.61 USD‬
مجموع
‪6.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1885
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪5.39 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۳۹
خرید
0.1
1836.32
1902.45
سود
‪652.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#159852513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-8.11 USD‬
مجموع
‪661.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1902.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪652.49 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۵
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۳۹
فروش
0.2
1950.06
1900.04
سود
‪969.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#154973292
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1950.06
بهره
‪-29.40 USD‬
مجموع
‪1 000.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۳۹
حجم معامله
0.2
خروج
1900.04
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪969.60 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۴
فروش
0.1
1733
1883.52
سود
‪-1 511.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#158390322
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733
بهره
‪-6.09 USD‬
مجموع
‪-1 505.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1883.52
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪-1 511.99 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۹
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۳۶
فروش
0.1
1881.9
1876
سود
‪58.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#159867641
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1881.9
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪59.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1876
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪58.20 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۰۶
خرید
0.1
1836.32
1875.12
سود
‪381.63 USD‬
XAUUSD
معامله
#159807141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-5.67 USD‬
مجموع
‪388.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1875.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪381.63 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۷
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۵۴
فروش
0.2
1882
1875.22
سود
‪133.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#159738137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1882
بهره
‪-0.84 USD‬
مجموع
‪135.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
1875.22
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪133.36 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۰
خرید
0.2
1870
1875.28
سود
‪104.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#159259521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1870
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.2
خروج
1875.28
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪104.20 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۸
خرید
0.1
1836.32
1872.64
سود
‪357.63 USD‬
XAUUSD
معامله
#159778592
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-4.87 USD‬
مجموع
‪363.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1872.64
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪357.63 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۰۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۲۸
فروش
0.2
1879
1874
سود
‪98.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#159803601
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪100.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.2
خروج
1874
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪98.60 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۷
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۴
فروش
0.2
1877.77
1882.71
سود
‪-100.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#159738134
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1877.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-98.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۴
حجم معامله
0.2
خروج
1882.71
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-100.20 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۷
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۵۷
فروش
0.2
1869.6
1882.19
سود
‪-253.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#159061247
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.6
بهره
‪-0.21 USD‬
مجموع
‪-251.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۵۷
حجم معامله
0.2
خروج
1882.19
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-253.41 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۰۹
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۳۷
فروش
0.2
1847.47
1882.31
سود
‪-698.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#159699250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1847.47
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪-696.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۳۷
حجم معامله
0.2
خروج
1882.31
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-698.62 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۱
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۴
فروش
0.2
1727
1882.38
سود
‪-3 116.56 USD‬
XAUUSD
معامله
#158804185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1727
بهره
‪-7.56 USD‬
مجموع
‪-3 107.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۴
حجم معامله
0.2
خروج
1882.38
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-3 116.56 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۷
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۳
خرید
0.2
1836.39
1886
سود
‪985.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#159749433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.39
بهره
‪-4.86 USD‬
مجموع
‪992.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
1886
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪985.94 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۹
خرید
0.2
1836.32
1858.03
سود
‪427.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#159749593
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-4.86 USD‬
مجموع
‪434.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
1858.03
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪427.94 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۳۶
خرید
0.2
1836.32
1868.11
سود
‪631.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#159749583
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-3.25 USD‬
مجموع
‪635.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
1868.11
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪631.15 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۳
خرید
0.2
1836.32
1868.06
سود
‪630.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#159749565
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪634.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
1868.06
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪630.16 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۳۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۲
فروش
0.2
1689
1868.06
سود
‪-3 592.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#158507055
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1689
بهره
‪-10.08 USD‬
مجموع
‪-3 581.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
1868.06
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-3 592.68 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۱۱
خرید
0.2
1836.32
1867.99
سود
‪628.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#159749439
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪633.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
1867.99
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪628.76 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۰۰
فروش
0.2
1735
1868.23
سود
‪-2 673.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#158887879
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1735
بهره
‪-7.35 USD‬
مجموع
‪-2 664.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1868.23
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-2 673.35 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۱۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۵۲
فروش
0.2
1842
1868.29
سود
‪-527.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#159699247
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1842
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪-525.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
1868.29
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-527.62 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۴۲
خرید
0.2
1836.32
1868.11
سود
‪631.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#159747627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪635.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
1868.11
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪631.16 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۷
فروش
0.2
1685.14
1868.37
سود
‪-3 676.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#158568311
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1685.14
بهره
‪-10.29 USD‬
مجموع
‪-3 664.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۷
حجم معامله
0.2
خروج
1868.37
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-3 676.29 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۱۶
خرید
0.2
1836.39
1868.18
سود
‪631.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#159747611
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.39
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪635.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۱۶
حجم معامله
0.2
خروج
1868.18
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪631.16 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۳۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۰۸
فروش
0.2
1782
1868.31
سود
‪-1 730.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#159336057
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782
بهره
‪-3.15 USD‬
مجموع
‪-1 726.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1868.31
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-1 730.75 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۰۰
فروش
0.2
1869.99
1868.32
سود
‪32.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#159730694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1868.32
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪32.00 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۴
خرید
0.2
1836.32
1868.67
سود
‪642.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#159730690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.32
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪647.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۴
حجم معامله
0.2
خروج
1868.67
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪642.36 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
خرید
0.2
1836.39
1868.46
سود
‪636.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#159691145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.39
بهره
‪-3.24 USD‬
مجموع
‪641.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.2
خروج
1868.46
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪636.76 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۶
فروش
0.2
1706
1872.59
سود
‪-3 343.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#158353623
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1706
بهره
‪-10.08 USD‬
مجموع
‪-3 331.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۶
حجم معامله
0.2
خروج
1872.59
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-3 343.28 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۷
فروش
0.2
1708
1872.8
سود
‪-3 311.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#157845602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1708
بهره
‪-13.65 USD‬
مجموع
‪-3 296.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
1872.8
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-3 311.05 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۲۵
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۳۷
فروش
0.2
1741.87
1866.39
سود
‪-2 498.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#158897442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1741.87
بهره
‪-7.14 USD‬
مجموع
‪-2 490.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۳۷
حجم معامله
0.2
خروج
1866.39
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-2 498.94 USD‬