حالت آزمایشی
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
فروش
0.01
1.24614
1.246
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#161883877
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.246
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
فروش
0.01
1.24714
1.24619
سود
‪0.66 USD‬
USDCAD
معامله
#161884535
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.24619
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
فروش
0.13
1.24619
1.2462
سود
‪-1.40 USD‬
USDCAD
معامله
#161883797
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
1.2462
هزینه های کمیسیون
‪-1.30 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
فروش
0.01
1.25202
1.25222
سود
‪-0.26 USD‬
USDCAD
معامله
#161844027
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25222
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۶
فروش
0.01
1.25298
1.25224
سود
‪0.49 USD‬
USDCAD
معامله
#161844770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25298
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25224
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۵
خرید
0.01
1.37743
1.37494
سود
‪-2.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#161662495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37494
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.59 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۳۸
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۲
خرید
0.01
1.37683
1.375
سود
‪-1.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#161663350
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.375
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.93 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۱۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۹
خرید
0.01
1.37578
1.375
سود
‪-0.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#161664297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.375
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.88 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۶
خرید
0.01
1.37392
1.37496
سود
‪0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#161671464
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37496
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۲
خرید
0.01
1.37485
1.37498
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#161671199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37498
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۸
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۳۹
خرید
0.01
1.37303
1.37497
سود
‪1.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#161674445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37497
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۱
خرید
0.01
1.37161
1.37199
سود
‪0.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#161619236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37199
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
خرید
0.01
1.26347
1.2635
سود
‪-0.08 USD‬
USDCAD
معامله
#161462314
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.2635
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۳۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
خرید
0.01
1.26261
1.2635
سود
‪0.60 USD‬
USDCAD
معامله
#161462537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.2635
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۱
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
فروش
0.01
1.18068
1.1805
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#161411975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1805
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۷
خرید
0.01
1.1836
1.18344
سود
‪-0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#161360460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18344
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۵۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۴
خرید
0.01
1.18295
1.18344
سود
‪0.39 USD‬
EURUSD
معامله
#161362064
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18295
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18344
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۴
فروش
0.01
1.17814
1.1787
سود
‪-0.66 USD‬
EURUSD
معامله
#161318538
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1787
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.66 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۵
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۹
فروش
0.01
1.17873
1.17869
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#161323945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17869
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۴۷
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۱
خرید
0.01
1.18758
1.18796
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD
معامله
#161229095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18796
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۷
فروش
0.01
1.37854
1.37862
سود
‪-0.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#161176745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37862
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۱۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۲
فروش
0.01
1.37935
1.3786
سود
‪0.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#161177565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3786
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۳۶
فروش
0.01
1.38102
1.3809
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#161087862
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3809
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۴
فروش
0.01
1.38477
1.38549
سود
‪-0.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#161042331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38549
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.82 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۰
فروش
0.01
1.38665
1.38557
سود
‪0.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#161045739
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38557
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۴
خرید
0.01
1.38321
1.38306
سود
‪-0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#160988563
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38306
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.25 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۹
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
خرید
0.01
1.38255
1.38306
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#160989998
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38306
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.37659
1.3758
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#160942220
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3758
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.3759
1.3758
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#160941559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3758
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۷
فروش
0.01
1.38284
1.38239
سود
‪0.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#160897815
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38284
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38239
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۵
خرید
0.01
1.24012
1.2402
سود
‪-0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#160854014
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2402
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۱
خرید
0.01
1.23941
1.2401
سود
‪0.46 USD‬
USDCAD
معامله
#160855063
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.2401
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۲۴
خرید
0.01
1.23353
1.23409
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#160811636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23409
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۵۳
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۳
خرید
0.01
1.1931
1.19281
سود
‪-0.39 USD‬
EURUSD
معامله
#160770287
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.19281
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۲۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۰
خرید
0.01
1.19362
1.19281
سود
‪-0.91 USD‬
EURUSD
معامله
#160768606
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.19281
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.91 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۸
خرید
0.01
1.19417
1.19281
سود
‪-1.46 USD‬
EURUSD
معامله
#160768418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.19281
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.46 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۵
خرید
0.01
1.19227
1.19281
سود
‪0.44 USD‬
EURUSD
معامله
#160771663
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.19281
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۱:۵۲
فروش
0.01
1.23113
1.23068
سود
‪0.27 USD‬
USDCAD
معامله
#160655442
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.23068
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۵
خرید
0.01
1.19084
1.19103
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#160614442
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19084
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.19103
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۳۹
خرید
0.01
1.24544
1.2453
سود
‪-0.21 USD‬
USDCAD
معامله
#160571474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24544
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2453
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۸
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۰۵
خرید
0.01
1.24473
1.2453
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#160571833
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2453
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۶
خرید
0.01
1.23453
1.23511
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#160518609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.23511
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۲۰
فروش
0.01
1.40806
1.40769
سود
‪0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#160421714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۴۴
فروش
0.01
1.21419
1.21378
سود
‪0.24 USD‬
USDCAD
معامله
#160384653
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.21378
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۰۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۶
کپی
‪0%‬
‪4.74%‬
سود
‪38.00 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۰۵
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۶
خروج
‪4.74%‬
سود
‪38.00 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۴۶
فروش
0.01
1.41119
1.41065
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#160354844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41119
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.41065
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۱۹
فروش
0.01
1.20955
1.20909
سود
‪0.28 USD‬
USDCAD
معامله
#160314081
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۳۲
فروش
0.01
1.41491
1.41577
سود
‪-0.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#160246634
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۸
فروش
0.01
1.41572
1.41577
سود
‪-0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#160247210
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.41577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۱۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۴
فروش
0.01
1.41661
1.41577
سود
‪0.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#160249004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.74 USD‬