حالت آزمایشی
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
فروش
0.01
1.25534
1.25577
سود
‪-0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#158845414
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.44 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۰۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۹
فروش
0.01
1.2563
1.25577
سود
‪0.32 USD‬
USDCAD
معامله
#158846954
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.25577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۳۶
خرید
0.01
1.26136
1.26189
سود
‪0.32 USD‬
USDCAD
معامله
#158783930
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26136
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26189
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۶
فروش
0.01
1.25396
1.2536
سود
‪0.19 USD‬
USDCAD
معامله
#158723013
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2536
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۴۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
خرید
0.01
1.26181
1.2625
سود
‪0.45 USD‬
USDCAD
معامله
#158576863
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2625
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
خرید
0.01
1.26241
1.2625
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#158574308
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2625
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۳
خرید
0.01
1.25904
1.25919
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#158539805
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25919
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۷
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
فروش
0.01
1.25807
1.26048
سود
‪-2.01 USD‬
USDCAD
معامله
#158451494
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26048
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.01 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۰
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۵
فروش
0.01
1.2589
1.2605
سود
‪-1.37 USD‬
USDCAD
معامله
#158452114
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2605
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.37 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۲۴
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
فروش
0.01
1.26046
1.26054
سود
‪-0.16 USD‬
USDCAD
معامله
#158452788
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26046
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26054
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۲۶
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۷
فروش
0.01
1.26166
1.26048
سود
‪0.84 USD‬
USDCAD
معامله
#158456384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26048
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۵
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۱
فروش
0.01
1.26243
1.26048
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#158457749
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26048
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۳
خرید
0.01
1.37585
1.3764
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#158403308
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3764
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۸
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۳
فروش
0.01
1.36952
1.36894
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#158353031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36894
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۰۲
خرید
0.01
1.2584
1.25876
سود
‪0.19 USD‬
USDCAD
معامله
#158295297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25876
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۷
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۲۶
فروش
0.01
1.39232
1.39181
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#158166972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.39181
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۰۳
فروش
0.01
1.24502
1.24492
سود
‪-0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#158035533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.24492
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۵۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۳:۵۹
فروش
0.01
1.3897
1.38916
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#157944253
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38916
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۳
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۴
خرید
0.01
1.39955
1.40032
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#157833139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.40032
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۴
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۱۸
فروش
0.01
1.26199
1.26157
سود
‪0.23 USD‬
USDCAD
معامله
#157789888
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26157
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۵
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۰
فروش
0.01
1.19273
1.19221
سود
‪0.42 USD‬
EURUSD
معامله
#157624535
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.19221
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۵
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۵۰
فروش
0.01
1.20474
1.20488
سود
‪-0.24 USD‬
EURUSD
معامله
#157532898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.20488
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۷:۰۴
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۲۷
فروش
0.01
1.20558
1.20488
سود
‪0.60 USD‬
EURUSD
معامله
#157533094
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۰۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.20488
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۵۰
خرید
0.01
1.39543
1.39578
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#157486422
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.39578
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۶
فروش
0.01
1.26659
1.26605
سود
‪0.33 USD‬
USDCAD
معامله
#157443812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26605
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۹
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۱
فروش
0.01
1.20837
1.20805
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#157350277
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20805
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۳۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۵۱
فروش
0.01
1.39967
1.4001
سود
‪-0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#157255078
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.4001
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.53 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
فروش
0.01
1.40034
1.40009
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#157255559
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40034
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.40009
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۱۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۶
فروش
0.01
1.40126
1.40009
سود
‪1.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#157255780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.40009
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۰۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
فروش
0.01
1.21575
1.215
سود
‪0.65 USD‬
EURUSD
معامله
#157084531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.215
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
فروش
0.01
1.21515
1.215
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#157083938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.215
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.21666
1.21717
سود
‪0.41 USD‬
EURUSD
معامله
#157053653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21717
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۶
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۲
خرید
0.01
1.39639
1.39534
سود
‪-1.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#156956636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39534
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.15 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۱۰
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۰
خرید
0.01
1.39594
1.39534
سود
‪-0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#156956841
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.39534
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.70 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۸
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۸
خرید
0.01
1.39529
1.39533
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#156957143
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39533
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۵
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۴۹
فروش
0.01
1.38691
1.38657
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#156920061
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38657
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۹
فروش
0.01
1.209
1.2086
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#156876087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2086
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۱۵
فروش
0.01
1.26738
1.26688
سود
‪0.29 USD‬
USDCAD
معامله
#156812706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.26688
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۷
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
خرید
0.01
1.38113
1.3811
سود
‪-0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#156690720
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3811
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
خرید
0.01
1.38043
1.3811
سود
‪0.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#156691351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38043
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3811
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۴
فروش
0.01
1.27322
1.27244
سود
‪0.51 USD‬
USDCAD
معامله
#156654368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.27244
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۰
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۱
خرید
0.01
1.37265
1.37318
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#156598381
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37318
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۷
خرید
0.01
1.27849
1.27894
سود
‪0.25 USD‬
USDCAD
معامله
#156511228
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.27894
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۷
فروش
0.01
1.36795
1.36734
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#156478471
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36734
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۱۶
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۴
فروش
0.01
1.36975
1.36905
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#156432341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36905
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۱
فروش
0.01
1.3692
1.36907
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#156431417
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36907
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۲۷
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
فروش
0.01
1.28023
1.27929
سود
‪0.63 USD‬
USDCAD
معامله
#156375158
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.27929
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۹
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۳۶
خرید
0.01
1.28191
1.28266
سود
‪0.48 USD‬
USDCAD
معامله
#156270886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.28266
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۳۲
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
خرید
0.01
1.26983
1.2707
سود
‪0.58 USD‬
USDCAD
معامله
#156122841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2707
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۲۲
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
خرید
0.01
1.27072
1.2707
سود
‪-0.12 USD‬
USDCAD
معامله
#156120905
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2707
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬